Generaasje 9:

336. Pier Jelles
1685
sf. Jelle Taes en Jouck Wybes -->
x 337. Sytske Jans
1703 - nei 1768
df. Jan Rieuwerts en Aafke Carstes -->
Sytske x(1) Rieuwert Roels; bern: Jelle en Roel

1. (168.) Jelle (1742-1811)
2. Antje

Sytske wie mei Karst Jans eigenaresse fan Sint Jansgea 12, 13, 17 en 18 en Ketlik 2. Yn de Quotisaasjekohieren stiet, dat hja 'aanvankelijk wel in staat' wie, mar troch tsjinslach 'gansch veel vee verloren' hat. Sytske en dochter Antje gean yn 1755 mei attestaasje fan Sint Jansgea nei Haskerhoarne.
 

Generaasje 10:

672. Jelle Taes
1645 - st. foar 1698
sf. Tae Taedes en Eeuwck Eiles -->
x 673. Jouck Wybes 29-2-1680 Koartsweagen

df. Wybe Wybes en Jantien Jans -->

1. Thae x IJtien Lammerts
2. Wybe
3. (336.) Pier (1685)
4. Jelle x Beeuwke Jelles
5. Jantje x Jan Wouters
6. Eeuwk

Earst mounder yn Nijhoarne, letter boer op Ketlik 28. Jouk Wybes is dźr mei seis bern eigner en brūker yn 1698; yn 1728 binne de 6 bern eigner


674. Jan Rieuwerts
st. april 1712 Sint Jansgea
sf. Rieuwert Jans en Tyske Rieuwerts -->
x 675. Aafke Carstes
1671 - 1715 Sint Jansgea
df. Carste Ruirds en Thyssien Sibbes -->

1. Thyssie
2. Karst
3. (337.) Sytske (1703

Yn 1698 brūker fan Sint Jansgea 12, 13, eigner fan 17, 18


Generaasje 11:

1344. Tae Taedes
1610 Nij Brongergea
sf. Taede Lieuwes en Anck Imckedr -->
x 1345. Eeuwck Eiles 3e pr. 7-4-1641 Skoatterlān

df. Eile Rinckes en Griet Reitsedr -->

1. (672.) Jelle (1645)1346. Wybe Wybes
Nijhoarne - st. foar 8-6-1668
sf. Wybe Wybes en Jouck Wybedr -->
x 1347. Jantien Jans
st. foar 10-5-1697
df. (frij wis) Jan Jans (de jonge) en Siouck Wybes -->
Jantien troude wer mei Jan Bates en Tidger Hanses

1. (673.) Jouck1348. Rieuwert Jans
st. foar 1716
sf.
x 1349. Tyske Rieuwerts

df. Rieuwert Jans en Sytske Rones -->

1. (674.) Jan


Boer en doarpsrjochter yn Ketlik, yn 1698 eigner fan Ketlik 2.
Yn 1686 kurator oer syn skoandochter Aafke. Tyske ferkeapet yn 1724 in huizinge yn Mildam oan Eile Martens.


1350. Carste Ruirds
st. 1684 Sint Jansgea
sf.
x 1351. Thyssien Sibbes

df.
Carst x(2) Joukjen Carstes; dochter Griet

1. (675.) Aafke (1671-1715)Generaasje 11:

2688. Taede Lieuwes
10-5-1579 Longerhou - st. foar 1620
sf. Lieuwe Laeseszn en Rinck Taedr -->
x 2689. Anck Imckedr

df. Imcke Annes en Gryt Jelles -->
Anck x(2) Tiedger Sipckes, 28-6-1620

1. Rinck (1602) x Sake Tiedgers, x Reitse Rones
2. Sybe (1605) x Harmentie Jans, boer op Nijhoarne 14
3. Minne (1608) x Ancke Clases
4. Jolle (1609) x Waab Sjoerds
5. (1344.) Tae (1611)

Boer yn Nijhoarne, keapet de pleats yn 1607 foar 1250 philipsgūne.


2690. Eile Rinckes
st. foar 21-8-1647
sf. Regnerus Corneli en Tiets Eiledr -->
x 2691. Griet Reitsedr 1614

df. Reytse Sybes en N.N. -->

1. (1345.) Eeuwck
2. Rencke x Tryn Bonnedr
3. Cornelis
4. Richt
5. Reitse x Ael Gerrits
6. Hiltien x Marten Jans
7. Brecht x Bouwe Tiercks x Anne Everens

Ek: Elardus Regnerus, yn 1640 eigner Ketlik 26 en 28


2692. Wybe Wybes
st. foar 1668
sf.
x 2693. Jouck Wybedr

df.

1. (1346.) Wybe2694. Jan Jans (de Jonge)

sf. Jan Jans de Olde en Ancke Baes
x 2695. Siouck Wybes

df.

1. (1347.) Jantien

Yn 1640 boer op Nijhoarne 14


2698. Rieuwert Jans
st. Mildam 1681
sf.
x 2699. Sytske Rones
1615
df. Rone Reitsesz en Antje Jansdr -->

1. (1349.) TyskeGeneraasje 11:

5376. Lieuwe Laeseszn
~1540 Hjerbeam - foar 31-7-1616 Longerhou
sf. Laes Sickes Haerda en Ydt Yntedr
x 5377. Rinck Taedr
fan Wūns - foar 20-5-1599 Longerhou
df.


Deselden as 9164. en 9165.


5378. Imcke Annes
Nijhoarne
sf. Anne Sibolts en Montsa Ockedr. (Broersma)
x 5379. Griet Jelledr.

df. Jelle Hanses, yn 1552 boer yn Nijhoarne, en Jouck N.


Deselden as 10736. en 10737.


5380. Regnerus Corneli

sf.
x 5381. Tiets Eiledr
st. foar 1616 Ketlik
df.

1. (2690.) Eile
5382. Reytse Sybes
st. foar 1612
sf.
x 5383. N.N.

df.

1. (2641.) Griet
2.

Broer en susters: Jaen Sybes, Ryckeu Sybedr en Jel Sybedr


5398. Rone Reitsesz

sf.
x 5399. Antje Jansdr

df.

1. (7084.) Reitse
2. Baertke x Jan Wolters
3. (2699.) Sytske

Rone hat in broer Lyckle, yn 1619 yn Mildam (Gen Jierb. 1974-37)