Johannes Hendriks
Generaasje 9:

330. Johannes Hendriks
fan Lippenhuzen
sf.
x 331. Sjoukjen Wybes 17-9-1752 Lippenhuzen
fan Suderdrachten
df.

1. Aaltje (1753)
2. (165.) Janke (1759-1844)

By berten namme mem net bekind. Heit wie kper yn Beetstersweach.