Libbe Jans
Generaasje 9:

344. Libbe Jans
1-1-1714 Aldskoat- 1806
sf. Jan Rijkeles en Jantje Hendriks -->
x 345. Martje Bonnes
13-8-1715 Aldskoat- 11-1-1750 Aldskoat
df. Bonne Romkes -->
Libbe Jans trouwt letter mei Hijlkjen Egberts

1. (172.) Jan
2. Jantjen (1747)
3. Antje

Yn 1749 "huisman te Oudeschoot", mei 3 folwoeksenen en trije bern.
Út it twadde houlik noch 8 bern: Egbert, Andries, Martjen, Jakob, Anders, Trijntje, Japik, Antje. Dizze bern neame harren Waslander.

libbe martje


Generaasje 10:

688. Jan Rijkeles
st. 1756
sf.
x 689. Jantje Hendriks
st. 10-3-1758 Aldskoat
df.

1. Trijntje (1696)
2. Tettie (1700)
3. Aafke (1707)
4. Hendrikje (1709)
5. (344.) Libbe (1714-1806)
6. Cout (1717)

jan rijkeles


690. Bonne Romkes

sf.
x 691.

df.

1. (345.) Martien (1715-1750)
2. Jan (1717)

Yn 1728 boer op Aldskoat 20, eigner Kommanderij Dútske Oarder