Generaasje 9:

328. Bientse Hylkes
1718 Langsweagen - nei 1776
sf. Hylke Bjentzes en Antje Hylkes -->
x 329. Grietje Jans pr. 9-5-1745 Langsweagen
1720 Rottum
df.

1. Sjoukjen (1747)
2. Janke (1749-1755)
3. (164.) Hylke (1752-1842)
4. Janke (1755)
5. Jan (1757)
6. Hylkjen (1760)


Wenne yn Langsweagen en Rottum. 1767 fan Skoat nei Terband

Generaasje 10:

656. Hylke Bjentzes
d. 24-5-1675 Langsweagen - 1723?
sf. Bjentse Hylckes en Sjouck Lieuwes -->
x 657. Antje Hylkes 6-5-1717 Langsweagen
d. 6-1-1689 Langsweagen
df. Hylke Jans en Janke Saeckes -->

1. (328.) Bientse (1718)
2. Sjouk (1722)
3. Hylke (1723)
Generaasje 11:

1312. Bjentse Hylckes
1625
sf. ??Hylcke Feijtzes en Boukjen Pieters
x 1313. Sjouck Lieuwes 21-10-1669 Langsweagen
1645
df.

1. Antje (1671)
2. Sjouckje (1672)
3. Hylke (1672)
4. Lyckele (1673)
5. (556.) Hylke (1675-1723)
6. Beerntje (1677)
7. Lyuds (1680)
8. Loll (1681)
9. Swaantje (1684)

Op 15 mei 1680 samen Tjamme Jans (oom van moederszijde, te Katlijk) aangesteld als curator (oom van moederszijde) over het kind van wijlen Pier Euckes, dorpsrechter te Katlijk, en Auck Bintses (Autorisatieboeken Opsterland folio 37 vso).
Op 3 juli 1680 samen met Minnert Jans uit Nieuwehorne aangesteld als curator over de weeskinderen van Hendrick Sjoerds uit Schoot.
OPS 24-279

Yn 1709 wurdt Sjouck neamd as widdo fan Bientse Hylkes.


1314. Hylcke Jans
1660 Langsweagen
sf. Jan Deddes en Ancke Jans -->
x 1315. Jancke Saeckes 25-10-1685 Langsweagen
1660 Ketlik - 1741
df. Saake Goeitzes en Antje Jaans -->

1. (657.) Antie (1689)
2. Grietie x Jochem Jacobs, Langsweagen
3. Lijsbert x Joucke Sjoerds, de Cnijpe
4. Gooitske x 1722 Jacob Andries, AengwirdenSusters neamd yn Opsterlān 030-323(Notes : Janke Saakes vermeld 16.2.1724 (r.a. Schoterland Q19), 1725 (r.a. Schoterland T15, f. 103) en haar erfgenamen d.d. 29.3.1741 (r.a. Schoterland Q22)

veenbaas in de Wijngaarden, eigner Tsjalbert 7 yn 1698


Generaasje 12:

2628. Jan Deddes
st. foar 1698
sf. Dedde Hylckes en Lysebeth Goytiens -->
x 2629. Ancke Jans

df.

1. (1314.) Hylcke
2. Jan x Ins Oebles

Jan Jansen Deddes eigner Tsjalbert 7 yn 1698 mei Hylcke

2630. Saake Goeitzes
1640 Tsjalbert - 1713
sf. Goeythien Deddes en Janke Saeckedr -->
x 2631. Antje Jaans 19-2-1665 Lśnbert
1640 Koartsweagen
df.

1. (1315.) Janke (1660)
2. Goitse x Aafke Willems, x 1682 yn Drachten

Sake en Antie liene op 2-5-1669 500 Carg. fan omke Jan Deddes. Yn 1677 lient Sioerd Clasen 300 Garg. fan Saake Goeitzes.
Sake keapet in 'graverij buiten de Oldewegh' ūnder Lśkswāld fan Grietje Libbes, Tsjalbert.


Generaasje 13:

5256. Dedde Hylckes
st. 8-4-1660
sf.
x 5257. Lysebeth Goytiens

df.

1. (5260.) Goeythien (~1610)
2. Swaen x Jan Ulckes, Tsjalbert
3. (2628.) Jan
4. Welmoed x Keympe Arjens
5. Antie x Wytthie Atties
6. Feike
7. (3728.) Claes

Yn 1640 brūker fan Tsjalbert 7

5260. Goeythien Deddes
1610 Gersleat
sf. Dedde Hylckes en Lysebeth Goytiens -->
x 5261. Janke Saeckedr pr. 10-5-1636 gerjocht Aengwirden
1610 Ketlik
df.
Gooitsen troude earder yn 1628 mei Tetje Hamkes

1. (2630.) Saake (1640-1713)
2. Lysebeth

Generaasje 14:

10520. Dedde Hylckes
st. 8-4-1660
sf.
x 10521. Lysebeth Goytiens

df.


Deselden as 5256. en 5257 .