Generaasje 8:

348. Albert Johannes
1719 Rottum - 1800 Rotstergaast
sf. Johannes Alberts en Geeske Poppes -->
x 349. Froukje Wytses 23-5-1754 Aldskoat
1-6-1731 Ketlik
df. Wytze Geerts en Antje Tjebbeles -->

1. Geiske (1755-1826) x Fetse Sijtses Sijtsema, boer Jiskenhuzen
2. (174.) Johannes (1759-1834)
3. Antje (1762-1808)  x Reitze Reinders de Vries, Skerpenseel 
4. Hiltje (1762)


Generaasje 9:

696. Johannes Alberts
1685 - maart 1756
sf. Albert Jans en N. Piers -->
x 697. Geeske Poppes
st. 1768 Rottum
df. Poppe Nutterts en Hiltie Rijckelts -->

1. Jan (1717) x Janke Alberts
2. (348.) Albert (1719-1800)
3. Wijbe (1724) x Eeuwkje Piers (folle neef en nicht)
4. Poppe (1728)  x Antje Egberts, Aldehaske, Oldeouwer

Yn 1728 boer op Rottum 20
Keapet yn 1724 lān ūnder Haskerdiken, yn 1765 healān op 'e Gaast


698. Wijtse Geerts
1705 Ketlik - nei 1756
sf. Geert Wytses en Froukje Roels -->
x 699. Antje Tjebbeles
1710 - nei 1756
df. Tjebbele Jochums -->

1. Geert (1726)
2. Jogchum (1728)
3. (349.) Froukien (1731)
4. Roel (1733)
5. Tjebele (1735) x Jeltje Gabes
6. Elske (1737)
7. Fokke (1740)
8. Gertien (1743)
9. Willem (1746)

boer yn Ketlik


Generaasje 10:

1392. Albert Jans

sf.
x 1393. N. Piers

df. Pier Wijbes

1. (696.) Johannes (1685-1756)

Yn 1698 boer op Rottum 20 mei skoanheit Pier Wijbes.


1394. Poppe Nutterts
± 1650 - nei 1718

x 1395. Hiltien Rijckeldts ± 1680
± 1660 - nei 1718 Rotstergaast
df. Rijckelt Seerps en Hiltien Jansdr

Deselden as 1050 en 1051


1396. Geert Wytses
1670-1720
sf. Wytse Feitses en Geertien Hendriks -->
x 1397. Froukje Roels
1675-1711
df.

1. (698.) Wijtse1398. Tjebbele Jochums

sf. Jochum Hendricks
x 1399.

df.

1. (699.) AntjeGeneraasje 11:

2792. Wytse Feitses
1645
sf.
x 2793. Geertien Hendriks

df. Hendrick Jansz en Martien Geertsdr. -->

1. (1396.) Geert (1670-1720)Generaasje 12:

5586. Hendrick Jansz

sf.
x 5587. Martien Geertsdr.

df.

1. (2793.) Geertien