Generaasje 9:

322. Douwe Joukes
1700
sf. Jouke Helmichs en Wobbeltie Reytses -->
x (1) Trijntje Genes in 1725
x 323. Jantje Jans

df.

1. Jan (st. 1753)
2. Jouke (1743) x Rensje Hanses, Reahel
3. Antje (1745)
4. (161.) Saakjen (1749-1811)
5. Sim (1751-1753)
6. Jan (van der Werff) (1755)
7. Sim (1758-1826) x Harmen Alberts Maat, Sint Jānsgea
8. Trijntje (1761-1825) x Jacob Jans van Zwol, Tsjalbert

Procl.boeken Schoterland, inv. nr 133, fol. 199. Douwe Joukes, veenbaas in de Knijpe, koopt een perceel hoogveen gelegen in Jubbega ten zuiden van de Leydijk, groot 1341 vierkante roeden, 98 vierkante voeten, 90 vierkante duymen volgens cedulle van 16-2-1745.


Generaasje 10:

644. Joucke Helmichs
1643 It Mar - 28-3-1729 Aldeboarn
sf. Helmich Douwes en Gaetske Jouckes -->
x (1) Ties Sytses 30-3-1670 Skoatterlān
x 645. Wobbeltie Reytses 14-2-1699 Skoatterlān
22-9-1680 De Knipe - 1736
df.

Śt it twadde houlik:
1. (558.) Hendrik
2. Sytse x Antje Ryenks
3. Helmich x Elske Keimpes
4. (322.) Douwe (1700)
5. Gatske
6. (687.) Janke

Over de huwelijksdatum van 14-02-1699 van Wobbeltie Reytses en Joucke Helmichs valt in het kort te vertellen dat deze datum voortkomt uit de "derde houwelyksproclamatie ordinaris". Dit was nog eens de bevesting van een aangegaan huwelijk dd 06-10-1680. Hiertegen was destijds bezwaar gemaakt door vader Helmich Douwes, maar de jongelui gingen hun eigen weegs. De zogenaamde verspiering [verhindering] verviel na de dood van vader.

In 1698 en 1728 was Jouke eigenaar van plaats 55 en 56 te Oldeboorn. Volgens "Het Menniste Christen Karcke Boeck" werd hij in 1723 in de Knipe (bij Heerenveen) gedoopt. In 1678 werd Helmich Joukes geboren, zodat Jouke en Wobbeltje waarschijnlijk kort daarvoor trouwden. (lit. R.S. Roarda, nammen śt de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslan).


Generaasje 11:

1288. (1112.) Helmich Douwes
~1615 Hearrenfean - 1682 It Mar
sf. Douwe Sietses en Jacobien Hendriks 
x (1) 1289. Gaetske Jouckes

x (2) 1113. Auck Wychersdr ~1650
~1630 - st. nei 1661
df. Wycher Sydzes en Gats Liommes 

Sjoch fierder ūnder 1112.