Sjoch ek de genealogy Heeres.


Generaasje 9:

350. Ids Lourens

sf. Lourens Idses en Akke Uilkes
x 351. Antje Dirks 9-2-1755 De Jouwer

df.

1. Acke (1757)
2. (175.) Gettje (1759-1822)
3. Hiltje (1761)
4. Antje (1765-1824) x Hendrik Rintjes, x Matthys Gasinjet, kastlein Makkingea
5. Lourens (1768) x Antje Meines de Vries

Ids Lourens wie keapman by de Skarsterbrźge. Hy ferkeapet yn juni 1768 mei de oare erfgenamen fan Marijke Hillebrands lān yn Easterein. De neamde erfgenamen binne: Willem en Jeltje Rinkes, Ids Lourens coopman bij Scharsterbrugge voor hem selv en als gelastigde van Tjeerd Lourens en de weduwe van Jelle Lourens, Jelle Geerts, Simke Sannes, en Jan Broers, sampt Anne Cornelis meester smid te Mildam als gelastigde van IJbeltje Uilkes, Jeltje Jans, Aukjen Jans en Popkjen Jelles, alle meerderjarig en ongehuiwd, benevens Willem Reinouds wegens zijn moeder Lamkje Reinoits, schipper varende van Sneek op 't Heerenveen en de Joure. :


Generaasje 10:

700. Lourens Idses

sf. Ids Cleises?
x 701. Akke Uilkes
1691 Ketlik
df. Uilke Heeres en Geertien Roelofs -->

1. (350.) Ids
2. Tjeerd
3. Jelle
4. Yttjen (1715) x Jelle Geerts
5. Geertie x Simke Sannes Dubbeling, sjirurgijn op 'e Jouwer
6. Hiltje x Jan Broers, Wildehorne

1728 brūker fan Ketlik 7


Generaasje 11:

1402. Uilke Heeres
1655 De Skarren
sf. Heere Jans en Ebeltien Uilkes -->
x 1403. Geertien Roelofs
1660 Ketlik
df. Roelof Jelles en Hil Rieuwerts -->

1. Heere (1688-1760) x Auckien Rouckes x Oentje Yges
2. Roel (1689)
3. Ybeltje (1690) x Wiebe Jelles
4. (701.) Akke (1691)
5. Hiltien (1692) x Jacob Ryckelds
6. Jan (1694) x Gerritje Folkerts

hynstekeapman yn Mildam yn 1739


Generaasje 12:

2804. Heere Jans
~1622 - foar maaie 1670 De Skarren
sf. Jan Tijaerdts en Aall Heredr -->
x 2805. Ebeltien Uilkes
st. foar maaie 1675
df.
Ebel x(2)yn 1670 Eise Uilkes

1. Acke (1652)
2. (1402.) Uilke (1655)
3. Tjeerd (1657) x Antje Gerrits
4. Hiske (1658)
5. Heere (1670)

29 mei 1675: Inventarisatie ten sterfhuize van Ebel Uilkes (weduwe van Heere Jans) wonende in de Scharren (onder Nijega Doniawerstal). Tevens akte nr. 313 fol. 561 d.d. 3 augustus 1676, en nr. 341 folio 22 d.d. 16 april 1679.
Op 1-3-1698 wurdt Uilke Heeres fan Mildam, as healbroer, kurator foar Hendrickjen Eises.


2806. Roelof Jelles

sf.
x 2807. Hil Rieuwerts

df.

1. (1403.) Geertien (1660)
2. Jelle

Stemkohier 1698 Katlijk (Schoterland) Stem nr. 30, aantal stemmen: 1 Zakelijk gerechtigden: Gerke Roelofs, eigenaar Rievert Roelofs, eigenaar Jelle Roelofs, eigenaar Roeltie Roelofs, eigenaar Uilke Heeres, eigenaar en gebruiker Kinderen 1698 eigenaar 1/2 Ketlik 29


Generaasje 13:

5608. Jan Tijaerdts
1590 Tsjerkgaast
sf.
x 5609. Aall Heredr 15-4-1619 Doanjewerstal
1595 De Skarren
df.

1. (2804.) Heere (1622)