Feitse Sakes
Sjoch foar hoe't in brief mei in houliksoansyk de boarne foarme fan de ōfstamming op Ocke Gerritsma it artikel fan Walsweer yn Gen. Jierboekje 1984.Generaasje 9:

334. Feitse Sakes
27-8-1726 Ketlik - 1781
sf. Saake Feitses en Jebbe Jans -->
x 335. Antje Jans 23-1-1751 Ketlik
d. 4-3-1731 Aldhoarne
df. Jan Andries en Akke (Aaltien) Hanses -->

1. Tetje (1752)
2. Tetje (1755-1824) x Marten Annes van der Wal
3. (167.) Aaltje/Akke (1758-1830)
4. Saake (Talsma)(1761-1832) x Janke Luitjens
5. Rettje (Talsma) (1765-1828) x Froukje Klazes, x Fetje Luitjens, x Trijntje Bartels Steltinga
6. Jebbigje (1769)Generaasje 10:

668. Sake Feitses
1685 Nijhoarne - nei 25-5-1742
sf. Feitse Sammes en Loll Saeckes -->
x 669. Jebbe Jans
1690 Ketlik - nei 1754
df.

1. (334.) Feitse (1726)
2. Samme (1731)

Op internet komme in soad ōfstammingen fia in Gepke Everts as mem foar, dy lykje my ūnsin.

670. Jan Andries
4-2-1697 Tsjalbert
sf. Andries Jacobs en Antje Jans -->
x (1) 671. Akke (Aaltje) Hanses 22-1-1730 Aldhoarne
Nijhoarne - st. foar 1743
df. Hans Imckes en N. Jeips -->

1. (335.) Antje (1731)
2. Andries (1734-1808) x Grietje Siebes
3. Tryntje (1738)
4. Hans (1740)

Hja trouden 'met consent van Minke Jans, curator van de bruid'. De nammen Akke en Aaltje komme trochmekoar foar
Jan Andries wertrouwt yn 1743 mei Etje Eyds

Generaasje 11:

1336. Feitse Sammes
1660 Ketlik -
sf. Samme Oedses en Trijn Claases -->
x 1337. Loll Saeckes
1660 Ketlik - 21-6-1702 Nijhoarne
df. Saecke Retties en Auck Jeens -->

1. (668.) Sake (1685-n.1742)
2. Lol
3. Rettie

(volgens geanalogie www.pdejong.nl)

1340. Andries Jacobs
1665 Nijskoat
sf. Jacob Annes en Hylckien Andriesdr -->
x 1341. Antje Jans

df.

1. Jacob (1695) x Gooytske Hylckes, Langsweagen
2. (670.) Jan (1697)
3. Anne (1699)
4. Olke (1702)

Bern berne yn Tsjalbert.

1342. Hans Imckes
1655 - foar 1719 Nijhoarne
sf. Imcke Hanses en Antie Sipckes -->
x 1343. N. Jeips

df. Jeip Hanses en Antie Hanses -->

1. Jan
2. Antje (-1731) x Sjoerd Hilkes
3. Jeip x Gertje Jans
4. (671.) Akke
5. Pier, huisman op de Haule

Yn 1698 eigner en brūker Nijhoarne 18.

Generaasje 11:

2672. Samme Oedses
st. foar 27-7-1667 Lśnbert
sf.
x 2673. Trijn Claases

df.

1. (1336.) Feitse (1660)
2.

Folmacht Lśnbert 1660. Trijn ferkeapet yn 1661 mei suster Griet lān yn Rottum, mandelich mei Tjalle Wales

2674. Saecke Retties
1610 Ketlik - 17-2-1664
sf. Rettie Eelckesz en Ancke Reintiesdr. -->
x 2675. Auck Jeens
1615 - 3-11-1647
df. Jeen Jeenszn en Lol Gioltsdr -->

1. (1337.) Loll
2.2680. Jacob Annes

sf.
x 2681. Hylckien Andriesdr. 12-9-1652 Skoatterlān

df.

1. (1340.) Andries2684. Imcke Hanses
1630 Nijhoarne - nei april 1694
sf. Hans Imckes en Lyckeltien Jeipsdr -->
x 2685. Antie Sipckes
st. foar april 1679
df. Sipcke Tiedgersz en Ints Sioerdtsdr -->
Imcke x (2) Maartien Johannes Overneij

1. (1342.) Hans (1655-1713)
2. Sipcke (1660-1709) x Antie Hessels
3. Pier (1660) x Loltje Martens2686. Jeip Hanses

sf. Hans Imckes en Lyckeltien Jeipsdr -->
x 2687. Antie Hanses

df. Hans Tiedgers -->

1. (1343.)Generaasje 12:

5348. Rettie Eelckesz
1585
sf.
x 5349. NN

df.
Rettie wertrouwt Ancke Reinties
1. (2674.) Saecke (1610-1664)5350. Jeen Jeenszn

sf.
x 5351. Lol Gioltsdr

df. Giolt Sytzes en Anne Eiledr -->

1. (2675.) Auck5368. Hans Imckes
1600 Nijhoarne
sf. Imcke Annes en Griet Jelledr. -->
x 5369. Lyckeltien Jeipsdr

df. Jeyp Tiaerdts en Ded Sipkedr -->

1. Griet x Pier Tiedgersz
2. Tieert (1630-1675) x Martien Johannes Overneij
3. (2684.) Imcke (1630-1695)
4. (2686.) Jeip

Yn 1640 boer op Nijhoarne 4, mei Minne Piers Broersma eigner fan Legemar 5, Minne Egges stelle.

5370. Sipcke Tiedgersz

sf. Tiedger Sipckes en Auck Roukedr -->
x 5371. Ints Sioerdtsdr

df. Sioerd Annesz en Sybe Hoitedr. -->

1. (2685.) Antie (1630)
2.5374. Hans Tiedgers

sf. Tiedger Sipckes en Auck Roukedr -->
x 5375. NN

df.

1. (2687.) Antie

Mei broer Pier yn 1640 eigner fan Nijhoarne 19 en 23

Generaasje 13:

10702. Giolt Sytzes

sf.
x 10703. Anne Eiledr

df.

1. (5351.) Lol (1585)10736. Imcke Annes
~1555 - nei 1620 Nijhoarne
sf. Anne Sibolts en Montsa Ockedr. (Broersma) -->
x 10737. Griet Jelledr.
st. nei 1620
df. Jelle Hanses en Jouck N. -->

1. (5368.) Hans (1600)
2. ??Tietse x Hylck Heeres, Teroele
3. (2689.) Anck
4. Jolle, boer op Nijhoarne 11 en 16

Boer yn Nijhoarne, hja kochten yn 1608 foar 475 Phg. in pleats dźr, en yn 1609 en 1620 noch twa kear in heale pleats. Ek lāneigner yn Makkingea en Legemar.

10738. Jeyp Tiaerdts
~1555 Skoatterwald - 1636
sf. Tiaerdt Tiaerdts en Jel Jeyps
x 10739. Ded Sipkedr
1565 Nijhoarne - nei 1637 Skoatterwald
df. Sipcke Rieuwerts en Pier Tiedgers

Deselden as 4408. en 4409.


10740. Tiedger Sipckes

sf.
x 10741. Auck Roukedr

df.
Tiedger wertrouwt Anck Imckedr, sjoch 10736

1. (5374.) Hans
2. Pier x Griet Hanses
3. Rinke x Tial Sjoerds
4. (5370.) SipckeGeneraasje 14:

21472. Anne Sibolts
st. 1583/4 Nijhoarne
sf.
x 21473. Montsa Ockedr. (Broersma)
st. nei 1584
df. Ocke Piers Broersma en N.N. -->

1. (10736.) Imcke (1555)
2. Eeuw21474. Jelle Hanses

sf.
x 21475. Jouck N.

df.

1. (10737.) Griet
2. Hans, siktaris fan Skoatterlān

Jelle Hanses en Jouck ferkochten 27 april 1552 lān en fean oan de Dekema feankompenije. Yn 1551 ferkochten se tegearre mei Hans Hanses en Haeitske 9 roeden fean.


Generaasje 15:

42946. Ocke Piers Broersma
1468 - foar 1524
sf. Pier Ockema en N. Iges Obbema -->
x 42947. N.N.

df.

1. (21473.) Montsa
2. Fedde (-1583) pastoar yn Teroele, deputearre, fikaris yn Dokkum
3. (22552.) Ocke (1524-1584)

Yn 1640 wurdt Legemar 6 noch beskreaun as 'Ocke Piers stelle'.
Fan hear Fedde wurde by Tresoar geskriften bewarre. Hy waard yn 1532 yn Leuven as 'Fredericus filius Ocke de Slothis' (hy hie Latyn leard yn Sleat) ynskreaun, studearre letter ek yn Keulen.
Fierder is der ek in famyljebeskriuwing bewarre bleaun troch adfokaat Minne Broersma, in soan fan Ocke Ockes. Hy skriuwt: 'Pier ockema.. met sijnen soen Ocka mijns vaders vader gestorven tusschen den geldersche en Bourgonsche tyden, ende heeft in sijnen wapenen gevoert drie sterren in een blauw veldt'. Dźrśt docht bliken dat Ocke tusken 1515 en 1524 ferstoarn is! Dat wapen Okkema is oerlevere op in grźfstien śt 1555 yn Ouwsterhaule.


Generaasje 16:

85892. Pier Ockema
1438 Smelbrźge - st 1515/24
sf. Ocke Gerritsma en N.N. -->
x(1) Sjouck Oeges Reinarda fan Toppenhuzen
x(2) 85893. N. Iges Obbema
fan Diken
df. Ige Obbema

Śt it earste houlik:
1. Geel
2. Beits
3. Oege Rouckema
4. Swob
5. Ocke of Ocko Petri de Snekis, 1480 studint yn Rostock
Śt it twadde houlik:
6. (42946.) Ocke (1496)
7. Martinus, 1509 studint yn Leuven

Yn 1459 waard in 'Hepkehūs' yn Smelbrźge beset yn it ramt fan de striid tusken de Skieringers en Fetkeapers. De famyljebeskriuwing fan mr. Minne Ockes makket dśdlik dat dit Boersma-guod 4 kavels breed rūn fan de westlike Wimerts boppe Wāldsein oant de eastlike efter Legemar. Minne beskriuwt ek dat oerpake Pier in sate hie yn Legemar, dy't yn 1572 noch eigendom wie fan Ocke Ockes en dat Pier de oanlis regele hie fan 'een groeten dijck om den dorpe Maer, Maerstera goune borne'. (Tjoelker yn Gen Jb2005)


Generaasje 17:

171784. Ocke Gerritsma
1410, Broersmahūs Smelbrźge
sf.
x 171785. N.N.

df.

1. (85892.) Pier
2. Douwe

De brief fan mr. Minne Ockes (soan fan (29188.) Ocke (1524-1584)) wie bedoeld as houliksoansyk, dat hy sil syn komōf sa goed mooglik foar it fuotljocht brocht hawwe. Hy neamt ek 'een goede vrudt en neve' Tete Syurdts Broersma, boargemaster fan Drylts en pakesizzer fan de hjir neamde Douwe.