Symen Jans
Generaasje 9:

342. Symen Jans

sf.
x 343. Pietje Piekes 25-5-1755 De Jouwer

df. Pieke Tjommes en Janke Joukes -->
earder (1748) troud mei Hendrik Gerrits fan Aldeboarn

1. Pieke (Boersma) (1757-1826), Aldeboarn
2. (171.) Hendrikje (1760-1786)
3. Rinze x Hinke Jans, Wergea
4. Yke (de Jong) (1759-1826) x Tette Hotzes Hofstra
5. Wobbeltje x Uldrik Hotzes Kalsbeek


Generaasje 10:

686. Pieke Tjommes
1692 - 30-10-1780 De Jouwer
sf. Tjomme Lolles en Pietje Pieters -->
x 687. Janke Joukes 14-10-1725 Frjentsjer
stoarn 1736-1737
df. Jouke Helmichs en Wobbeltje Reitses -->

1. (343.) Pietje
2. Gatske (1735-1789) x Sjouke Hylkes

Pieke Tjommes wie lekkenkeapman op it Feen en yn 'e Knipe, dÍr't er mei Janke Joukes op 10 juny 1729 mei attestaasje oankaam. Ek wie hy meniste preker. Op 10 juny 1736 waard hij neffens "Het Menniste Christen Karcke Boeck" ķt de broeders keazen en op 17 juny ta leraar befestige.
De dŻmny fan de gereformearde tsjerke beskuldige him en syn kollega's Wytze Jeens Brouwer and Wybe Pieters Zeeman fan it Żnderwizen yn de saneamde Sosiniaanske doktrines, hja moasten har ferdigenje foar it gerjocht fan Skoatterl‚n. Wytze Jeens en Pieke wegeren harren st‚npunten te ferlitten en waarden skorst. Ek nei heger berop waarden hja op fjouwer punten as Żnortodoks beskŰge, earst nei 1743 mochten hja wer preekje.
Yn 1745 naam Pieke Tjommes syn Żntslach, de reden derfoar is net dķdlik. It kin wÍze dat de h‚lding fan de Provinsjale Steaten hin Żntmoedige, of dat syn gemeente him teloarstelde. Yn 1747 stapte hy oer nei de Hernhutterske beweging en naam ek diel oan harren byienkomsten yn Seist.


Generaasje 11:

1372. Tjomme Lolles

sf. Lolle Tjommes en Riemke Lieuwes -->
x 1373. Pietje Pieters 6-12-1684 Frjentsjer (gerjocht)
1663, d. 28-2-1664 Aldeboarn
df. Pieter Pieckes en Antje Feickes -->
Tjomme wie earder troud mei Harmentje Ynses

1. (686.) Pieke (1692-1780)

1374. Joucke Helmichs
1643 It Mar - 28-3-1729 Aldeboarn
sf. Helmich Douwes en Gaetske Jouckes
x (1) Ties Sytses 30-3-1670 Skoatterl‚n
x 1375. Wobbeltie Reytses 14-2-1699 Skoatterl‚n
22-9-1680 De Knipe - 1736
df.

Binne deselden as 644. en 645.

Generaasje 12:

2744. Lolle Tjommes

sf. Tjomme Sybes
x 2745. Riemke Lieuwes 3-6-1650 Tsjom

df.

1. (1372.) Tjomme
2.2746. Pieter Pieckes
doopt doopt tagelyk mei syn heit 19-4-1633, yn 1658 fan Wurdum
sf. Pijke Pieters en Pietrick Ages
x 2747. Antje Feickes, 17-10-1658 Wurdum
fan Aldeboarn

1. Neeltie (1659) x Gerit Pijtters, Aldeboarn
2. (1373.) Pijtie (1663)
3. Bottie (1664)
4. Grietie (1665) x Arjen Hemkes
5. Feijcke (1669) x Lysbet Tjepkes
6. Johannes (1669) x Geeske Alberts
7. Rienck (1674)
8. Geertie (1675)
9. Rienck (1678) x Antie Hermens
10. Geertie (1681)
11. Piecke (1681)
12. Wijtske (1684)

1664, den 28en february 1664 heeft Pyter Pyckes mr. Backer drie dochterkens laten dopen en is het outste genaamt Neeltie. het 2e Pytie. het 3e Bottie

bakker op de Weaze yn Aldeboarn, stoarn foar 1699
lidmaat yn Aldeboarn yn 1659, ‚lderling 1683-1689


Generaasje 13:

5488. Tjomme Sybes


x

df.

1. (2744.) Lolle
2.

Yn 1640 boer op "Op Campen" yn Tsjom

5492. Pijke Pieters
d. 1633
sf.
x 5493. Pietrick Ages 1626 Wurdum
Pijke wurdt doopt op belidenis, 19-4-1633 Wurdum

1. Hessel (1628) x Wijtske Dircks
lit fiif bern dope: Johannes, Trijntje, Jacob, Geertje, Pietrick
2. (2746.) Pieter (1633)