Jippe Tammes
Generaasje 9:

332. Jippe Tammes

sf.
x 333. Gepke Durks

df.

1. Tamme (1745-1811) x Antje Jans
2. Antje (1747) x Andries Jans, Ketlik
3. (166.) Taeke (1751-1828)
4. Dirk (1752) x Hendrikjen Willems
5. Jan (1756)

Quotisaasje 1749: boer yn Langsweagen, 2 folw. en 5 bern
Yn maaie 1753 doopt op belidenis