Fooke Uilkes
Generaasje 9:

408. Fooke Uilkes

sf.
x 409. Jeltje Gosses 26-2-1734 Wijnjeterp
1720
df. Gosse Hanzes en Joukje Ottes -->

1. (204.) Hans (1739-1817)
2. Aukjen (1746)
3. Gosse (1749)
4. Gosse (1752)
5. Jaaukjen (1757)Generaasje 10:

818. Gosse Hanzes
d. 17-4-1692 Langsweagen- 1747/51
sf. Hans Ybles en Jeltje Gosses -->
x 819. Joukje Ottes 2-4-1719 Langsweagen
1690 - nei desimber 1751
df. Otte Ybles en Tietske Jans -->

1. (409.) JeltjeGeneraasje 11:

1636. Hans Ybles

sf. Eebele Ottes en Lipk Fookes -->
x 1637. Jeltje Gosses
1665 Weinterp
df. Gosse Cornelis -->
Hans x(2) Geeske Oenes

1. (818.) Gosse (1692-1750)1638. Otte Ybles
1655 - 1741
sf. Eebele Ottes en Lipk Fookes
x 1639. Tietske Jans
1655 Terwispel
df.


Deselden as 1536 en 1537


Generaasje 12:

3272. Eebele Ottes
1627 Lippenhuzen - april 1670 Langsweagen
sf. Otte Eebeles en Feick Jenckes
x 3273. Lipk Fookes

df. Fooke Feddes en Sjouk Tiebbes

Deselden as 3072 en 3073


3274. Gosse Cornelis
st. 1675/76 Weinterp
sf. Cornelis Gosses en Jel Binnedr -->
x 3275. Jouck Halbedr foar april 1665
st. 1676/78
df. -->

1. (1637.) Jeltje (1665)

116-373. 27 april 1665: Gosse Cornelis en Jouck Halbe dr; e.l. te Winiedorp
118-275. 1 juni 1676: Gosse Cornelis weduwe
30-5-1678: Gosse Cornelis erven
Jouck Halbedr heeft broer Tieerd Halbes (116 446)


Generaasje 13:

6548. Cornelis Gosses
st foar okt. 1656
sf. -->
x 6549. Jel Binnedr foar 1629
st. mrt/sep 1659
df. Binne Sierds? -->

1. (3274.) Gosse (1630-1675)
2. Binne x Aeff Ayses

107-582. 29 jan 1629: Cornielis Gosses en Jell Benne dr.
Ten oosten Jell Binnis, wed. Cornelis Gosses, en Heyntie Sijgers ten westen. 3e procl 18 jan 1668

114-108. 30 okt 1656: de wed en erven van Cornelis Gossis
117-355. 2 sept 1669: de erfg van Jell Binnes