Fooke Uilkes
Generaasje 9:

408. Fooke Uilkes

sf.
x 409. Jeltje Gosses 26-2-1734 Wijnjeterp
1720
df. Gosse Hanzes en Joukje Ottes -->

1. (204.) Hans (1739-1817)
2. Aukjen (1746)
3. Gosse (1749)
4. Gosse (1752)
5. Jaaukjen (1757)Generaasje 10:

818. Gosse Hanzes
d. 17-4-1692 Langsweagen- 1747/51
sf. Hans Ybles en Jeltje Gosses -->
x 819. Joukje Ottes 2-4-1719 Langsweagen
1690 - nei desimber 1751
df. Otte Ybles en Tietske Jans -->

1. (409.) JeltjeGeneraasje 11:

1636. Hans Ybles

sf. Eebele Ottes en Lipk Fookes -->
x 1637. Jeltje Gosses
1665 Weinterp
df. Gosse Cornelis en Jouck Halbedr -->
Hans x(2) Geeske Oenes

1. (818.) Gosse (1692-1750)1638. Otte Ybles
1655 - 1741
sf. Eebele Ottes en Lipk Fookes
x 1639. Tietske Jans
1655 Terwispel
df. Jan Hidsers en Wyb Michiels


Deselden as 1536 en 1537


Generaasje 12:

3272. Eebele Ottes
1627 Lippenhuzen - april 1670 Langsweagen
sf. Otte Eebeles en Feick Jenckes
x 3273. Lipk Fookes

df. Fooke Feddes en Sjouk Tiebbes

Deselden as 3072 en 3073


3274. Gosse Cornelis
st. 1675/76 Weinterp
sf. Cornelis Gosses en Jel Binnedr -->
x 3275. Jouck Halbedr foar april 1665
st. 1676/78
df. -->

1. (1637.) Jeltje (1665)

116-373. 27 april 1665: Gosse Cornelis en Jouck Halbe dr; e.l. te Winiedorp
118-275. 1 juni 1676: Gosse Cornelis weduwe
30-5-1678: Gosse Cornelis erven
Jouck Halbedr heeft broer Tieerd Halbes (116 446)


Generaasje 13:

6548. Cornelis Gosses
st foar okt. 1656
sf. Gosse Annes en Foeck Cornelisdr -->
x 6549. Jel Binnedr foar 1629
st. mrt/sep 1659
df. Binne Sierds? -->

1. (3274.) Gosse (1630-1675)
2. Binne x Aeff Ayses

Yn 1640 foar 1/3 eigner fan Weinterp 17
107-582. 29 jan 1629: Cornielis Gosses en Jell Benne dr.
Ten oosten Jell Binnis, wed. Cornelis Gosses, en Heyntie Sijgers ten westen. 3e procl 18 jan 1668

114-108. 30 okt 1656: de wed en erven van Cornelis Gossis
117-355. 2 sept 1669: de erfg van Jell Binnes


Generaasje 14:

13096. Gosse Annes
stoarn 1605
sf. Anne Roelofs -->
x 13097. Foeck Cornelisdr
~1572
df. Cornelis Roelofs -->

1. (3274.) Cornelis (1595)
2. Engbert (1597) x Tiets Sjoerdts, boer op Weinterp 20

Gosse en Foeck wiene neef en nicht.
Nei it ferstjerren fan Gosse Annes wurde syn sweagers Syger Heinties en Hantke Sygers fâd oer de beide soannen. Der is eigendom op Weinterp 30.


Generaasje 15:

26192. Anne Roelofs
1535-1608
sf. Roelof Cornelis en Foeck -->
x 26193. N.N.

1. Auck (1557) x Syger Heinties, boer yn Weinterp
2. Lyckle (1562-<1630) x Ancke Brugts
3. (13096.) Gosse (1564)
4. Sjouck (1570) x Hantke Sygers, boer yn Weinterp
5. Foock (1572-<1614) x Lyckle Jenckes

By it ferstjerren fan soan Gosse yn 1605 is Anne Roelofs "int 70e jaar". Hy betellet weeldebelesting yn de Personele Imposysje
Hy is fâd oer de soan Douwe fan syn neef Douwe en Griet Jans, sjoch hjirnei.26194. Cornelis Roelofs
1533->1571
sf. Roelof Cornelis en Foeck -->
x 26193. N.N.

1. Douwe (1560-<1594) x Griet Jans
2. Roelof (1565)
3. (13097.) Foeck (1564)
4. Jeen (1575) x Heyntie Siegers, boer en doarpsrjochter yn Himrik

Yn 1564 as neistlizze neamd. Hy keapet 1570/71 in sate yn Weinterp fan Hendrik Jacobs.


Generaasje 16:

52384. Roelof Cornelis
~1505
sf.
x 52385. Foeck N.

1. (26194.)Cornelis (1533)
2. (26192.) Anne (1535)