Generaasje 9:

392. Jacob Ypes
~1675
sf. Ype Lourens en Doetje Jacobs -->
x 393. Richtje Kornelis
~1690
df. Cornelis Lyckles en Jeltje Jeens -->

1. (196.) Kornelis (~1725)
2. Duttje (1735-1812) x Rienk Egberts, Lippenhuzen

Yn 1728 brűker Terwispel 6 en 11.
Yn 1734 wurdt Jacob foar it gerjocht fan Opsterlûn fertsjintwurdige troch ..., omdat "Jacob Yppes buiten de provincie is gaan wonen". (OPS 030-244)


Generaasje 10:

784. Ype Lourens
~1635 - st. foar 1698
sf. Lourens Molles en Antje Ypes -->
x 785. Doetje Jacobs

df.

1. (392.) Jacob (~1665)
2. ?Aet x Pyter Bientses, brűker Terwispel 19

Doetje yn 1698 eigner fan Terwispel 6 en 1/18 Terwispel 19


786. Cornelis Lyckles
~ 1665
sf. Lyckle N. -->
x 787. Jeltje Jeens

df. Jeen N. -->


1. (393.) Richtje

Út weesboek Opsterlân (OPS 83-589, 24-10-1722):
Door Sijbren Jans oud dorprechter van Terwispel, als mede cur. met Sijbe Jeens, die hij had over wln. Jeltje Jeens in tijden wed, van wln. Cornelis Lijkeles, voor hun nagelaten dochter Richtie en zij nu e.h. van Jacob Ypes huisman te Terwispel en gesterkt met deselve ...
Der is by de útjeften sprake fan de quotele huizinge te Oldeberkoop en de huijzinge te Terwispel.


Generaasje 11:

1568. Lourens Molles
~1590 Terwispel -
sf. Molle Takes -->
x(1) Hantien Bottes
x(2) 1569. Antje Ipedr

df.

Út it earste houlik:
1. Hylck x Feicke Lolckes
Út it twadde houlik:
2. Molle (st. foar 1698)
3. (784.) Ype
4. Haantje x Boocke Taeckes

Hylck heet bij de afrekening met de wezen uit het tweede huwelijk 'der weeskinders halfsuster'.

In 1640 is Lourens voor 1/3 eigenaar Terwispel 19
1698: 1/18 Terwispel 19 voor Boocke Taeckes, weeskinderen Molle en Doetje Jacobs, weduwe van Ype
Terwispel 5 foar Boocke Taeckes, weeskinderen Molle; Terwispel 6 foar Doetje Jacobs

Op 8 maaie 1709 is de definitieve ferdieling fan de erfenis fan Lourens Molles yn trije parten: 1/3 foar Taecke en Hylck Molles, 1/3 foar Doed Jacobs foar har beide bern en ien foar Lourens en Tamme Boockes, bern fan Haantje Lourenses.


1572. Lyckle N.
~1640
sf.
x 1573. N.N.

df.

1. Douwe
2. (786.) Cornelis
3. N. x Giel Folkerts
4. Wyts (-f.1698) x Eyt Hendrix, Weinterp

Yn 1698 mei syn fjouweren eigner 6/7 fan Terwispel 261574. Jeen N.
~1640
sf.
x 1575. N.N.

df.

1. Sijbe
2. (787.) Jeltje

   Sijbe Jeens is yn 1722 kurator oer de dochter fan Jeltje Jeens.


Generaasje 12:

3136. Molle Taekes
~1550 - foar 1635 Terwispel
sf. Teacke Molles? -->
x 3137. Siouck Cornelis
~1553 - nei 1609 Terwispel
df.
Molle x(2) Hendrikje Syttiedr

1. Rints (~1574) x Walle Wobbes, op Himrik 13/14
2. Taecke x Ancke Wijttiedr, op Terwispel 25
3. Hans x Siouck Wijttiedr, Koartsweagen
4. Lykle x Foltsen Saeckedr, op Terwispel 22
5. Hylck x Sypke Jeyps
6. Eeck x Sybe Cornelis
7. Tjeerd x Tryn Jelderts, op Terwispel 14
8. (1568.) Lourens (~1590)
9. Sytske x Eeble Wiebes

In 1629 koopt Lykle 5/6 van een zate in Terwispel van Take, Hylk, Laurens, Hans en Eepck Molles. (108-39)


Generaasje 12:

6272.? Teacke Molles
~1525
sf.
x 6273. N.N.

df.

1. (3136.) Molle (~1550)

Koopt in 1603 '3 fijme en 3 gaesten rogge, de fijme voor 3 Carg'. Zou heel goed de vader van Molle kunnen zijn, diens zoon Taecke is nog jong in 1603.