Generaasje 9:

392. Jacob Ypes
~1680 - foar 1780
sf. Ype Lourens en Doetje Jacobs -->
x 393. Richtje Kornelis foar maart 1729
~1700 - nei 1760
df. Cornelis Lyckles en Jeltje Jeens -->

1. (196.) Kornelis (~1730)
2. Duttje (1735-1812) x Rienk Egberts, Lippenhuzen

Yn 1721 neamd as naastleger, yn 1728 brűker Terwispel 6 en 11.
(OPS 130-329 21 maaie 1727) Jacob Ypes huisman in Terwispel BB&C op een perceel lands bestaande in 5 kampen, aldaar gelegen, ten o. de erfg. van Molle Lourenses, Doet Jacobs ten westen
(OPS 030-244) Yn 1734 wurdt Jacob foar it gerjocht fan Opsterlûn fertsjintwurdige troch in oar, omdat "Jacob Yppes buiten de provincie is gaan wonen".
(OPS 137-132 25-6-1751 Richtie Cornelis e.h. van Jacob Ypes, huisman te Terwispel, BB&C op 3/7e part van een zate lands, met quotele opstallen, hovinge, c.a; bouw- weijd en maadlanden


Generaasje 10:

784. Ype Lourens
~1650 - st. foar 1698
sf. Lourens Molles en Antje Ypes -->
x 785. Doetje Jacobs
~1650
df. Jacob Eijntes -->

1. (392.) Jacob (~1675)
2. Ludtske x Egbert Ruurds, Terwispel

Doetje yn 1698 eigner fan Terwispel 6 en 1/18 Terwispel 19
(OPS 83-294 16-6-1722) Scheiding en deling. Ludtske Ypes wed. van de gedachte Egbert Ruurds te Terwispel als requireerde ter anderen zijde. Om te procederen tot scheidinge en delinge, om te genieten alle huren en inkomsten, en te redden met de schulden en aan haar broeder Jacob Ypes sodanige penningen als het weiden van een koe, ter zake van wasloon van linnen etc.


786. Cornelis Lyckles
~ 1665
sf. Lyckle N. -->
x 787. Jeltje Jeens

df. Jeen N. -->


1. (393.) Richtje

(OPS 83-589, 24-10-1722):
Door Sijbren Jans oud dorprechter van Terwispel, als mede cur. met Sijbe Jeens, die hij had over wln. Jeltje Jeens in tijden wed, van wln. Cornelis Lijkeles, voor hun nagelaten dochter Richtie en zij nu e.h. van Jacob Ypes huisman te Terwispel en gesterkt met deselve ...
Der is by de útjeften sprake fan de quotele huizinge te Oldeberkoop en de huijzinge te Terwispel.


Generaasje 11:

1568. Lourens Molles
~1590 Terwispel - 1653
sf. Molle Takes -->
x(1) Hantien Bottes
x(2) 1569. Antje Ipedr
st. foar 1653
df.

Út it earste houlik:
1. Hylck x Feicke Lolckes
Út it twadde houlik:
2. Molle (st. foar 1698)
3. Haantje x Boocke Taeckes
4. (784.) Ype

In 1640 is Lourens voor 1/3 eigenaar Terwispel 19
OPS 66-240. Op 11 april 1653. zijn Eeble Wijbes en Broer Jeens, tot voorm. over Laurens Molles en Antie Ipe dr. nagelaten wezen, bij sententie van het gerecht.
OPS 68-181. Ontvang en uitgaaf. Compareerden op 20 Augustus 1662 Siouck(e) Tierts als mede voormond over Laurens Molles wezen, en als voormond van Willem Foockes wezen, sinds de authorisatie van 26 nov 1655
IN MARGE: op 21 jan 1670 compareerden Boocke Teeckes en Molle Laurens hun sterkmakende voor Ype Laurens, en verklaarden dat Sioucke Tierts hun voormond hun hadde betaalt en ten vollen voldaan. Op bl 186 ondertekening en gecollationeerd, d.d. 30 sept 1662.
Hylck heet bij de afrekening met de wezen uit het tweede huwelijk 'der weeskinders halfsuster'.

1698: 1/18 Terwispel 19 voor Boocke Taeckes, weeskinderen Molle en Doetje Jacobs, weduwe van Ype
Terwispel 5 foar Boocke Taeckes, weeskinderen Molle; Terwispel 6 foar Doetje Jacobs

OPS 79-912. Compareerden op dato 8 mei 1709 Booke Taekes te Terwispel als geauth.cur over wln. Molle Lourenses nagelaten wezen voor een derdepart; Doed Jacobs, wed van wln Ype Lourenses, als moeder en voorstander van haar twee m.j. kinderen bij haar wln man, en Lourens en Tamme Boockes als erfg van haar wln. moeder Haantje Lourenses, voor de resterende derdepart; om te procederen tot scheidinge en delinge. Een taxtie gemaakt door Walle Tjeerds, Cornelis Joukes, Ate Jacobs en Riemer Bruchts. En deze percelen in lotten uiteen te zetten, en onder de erfgenamen te delen door loting; gedaan de 8e mei 1709.


1570. Jacob Eijntes

sf. Einte Pieters en Doed N. -->
x 1572. Luidske Jelckedr 7-9-1648 Opsterlân

df.

1. (785.) Doetje (~1650)
2. Eijnte

OPS 70-471. Reekeninge, bewijs en reliquia door Rintse Rienks, als curator over Jacob Eijntes c/ux wezen, de ontvang en uitgaaf sedeert de authorisatie. Eerste jaar 1667.(!)
Naschrift: Ype Lourens als man en voogd over Doet Jacobs en ab intestato erfgenaam en van haar broeder Eijte Jacobs, van de rendant het resterende geld heeft ontvangen


1572. Lyckle N.
~1640
sf.
x 1573. N.N.

df.

1. Douwe
2. (786.) Cornelis
3. N. x Giel Folkerts
4. Wyts (-f.1698) x Eyt Hendrix, Weinterp

Yn 1698 mei syn fjouweren eigner fan 6/7 fan Terwispel 261574. Jeen N.
~1640
sf.
x 1575. N.N.

df.

1. Sijbe
2. (787.) Jeltje

   Sijbe Jeens is yn 1722 kurator oer de dochter fan Jeltje Jeens.


Generaasje 12:

3136. Molle Taekes
~1550 - foar 1635 Terwispel
sf. Teacke Molles? -->
x 3137. Siouck Cornelis
~1553 - nei 1609 Terwispel
df.
Molle x(2) Hendrikje Syttiedr

1. Rints (~1574) x Walle Wobbes, op Himrik 13/14
2. Taecke x Ancke Wijttiedr, op Terwispel 25
3. Hans x Siouck Wijttiedr, Koartsweagen
4. Lykle x Foltsen Saeckedr, op Terwispel 22
5. Hylck x Sypke Jeyps
6. Eeck x Sybe Cornelis
7. Tjeerd x Tryn Jelderts, op Terwispel 14
8. (1568.) Lourens (~1590)
9. Sytske x Eeble Wiebes

In 1629 koopt Lykle 5/6 van een zate in Terwispel van Take, Hylk, Laurens, Hans en Eepck Molles. (108-39)


3140. Einte Pieters

sf. -->
x 3141. Doed N.

df. -->

1. (1570.) Jacob
2. Antie x Hendrick Luijtiens, Himrik
3. Pieter

(OPS 107-107 8-4-1624) Einte Pieters en Doed e.l. verzoeken de niaarkoop als naastlegers
1633: Eynte Pieters en Griet Jans dr e.l in de Hemrijk; twadde houlik?
1654: Eynte Pieters erven
(OPS 113-372, 373, 374) Antie, Pieter en Jacob ferkeapje ûnderling yn 1655 besit dat als door verkoper van vader en moeder aanbeërfd is


Generaasje 12:

6272.? Teacke Molles
~1525
sf.
x 6273. N.N.

df.

1. (3136.) Molle (~1550)

Koopt in 1603 '3 fijme en 3 gaesten rogge, de fijme voor 3 Carg'. Zou heel goed de vader van Molle kunnen zijn, diens zoon Taecke is nog jong in 1603.