Sierd Oedses
Generaasje 9:

410. Sierd Oedses
1715 Lippenhuzen
sf. Oeds Girbes en Hylkje Sytses -->
x 411. Jeltje Jacobs
1721 Lippenhuzen
df.

1. Jelke? (1744)
2. Oeds (Ottema)(1746-1811) x Grietje Jelles x Fimke Ottes
3. (205.) Fokjen (1748)
4. Jacob (1750)
5. Jacob (1751)
6. Hiltje (1754)Generaasje 10:

820. Oeds Girbes
~1680 Lippenhuzen - 1722
sf. Girbe Oedzes en Jeltje Sierds -->
x 821. Hylkje Sytses

df.

1. Foekje (~1712)
2. Hiltje (1714) x Oeds Sjoerds
3. (414.) Binne (~1715)
4. Girbe (~1716) x Magdalena Jans
5. (410.) Sierd (1718)
6. Oeds (1722) x Aafjen Klaases?Generaasje 11:

1640. Girbe Oedzes
st. foar 1728
sf. Oeds Alles en Fook Gurbes
x 1641. Jeltje Sierds

df. -->Deselden as 1540. en 1541.