Sierd Oedses
Generaasje 9:

410. Sierd Oedses
1709 Lippenhuzen
sf. Oeds Girbes en Hylkje Sytses -->
x 411. Jeltje Jacobs
1721 Lippenhuzen
df.

1. Jelke? (1744)
2. Oeds (Ottema)(1746-1811) x Grietje Jelles x Fimke Ottes
3. (205.) Fokjen (1748)
4. Jacob (1750)
5. Jacob (1751)
6. Hiltje (1754)Generaasje 10:

820. Oeds Girbes
~1675 Lippenhuzen - 1722
sf. Girbe Oedzes en Jeltje Sierds -->
x 821. Hylkje Sytses
~1675 - st. nei febr. 1744
df. Sijtse Gosses en Fimke Tjeerds -->
Hylkje x(2) foar febr. 1723 Minnert Cornelis

1. Foekje (1706) x Jan Luitiens, Himrik
2. (410.) Sierd (1709)
3. (414.) Binne (1711)
4. Hiltje (1714) x Oeds Sjoerds, Himrik
5. Girbe (1717) x Magdalena Jans, Himrik
6. Oeds (1720) x Aafjen Klaases?

Op 5 febrewaris wurdt de skieding ôfhannele tusken de seis bern en harren mem, dy't no troud is mei Mindert Cornelis (OPS 084-1). De bertejierren fan de bern binne hjirmei te berekkenjen. De omkes Alle en Sjoerd Girbes binne ek bywêzich.
Sjoch foar in opsomming fan neikommelingen fan Oeds Girbes by de proklamaasje OPS 135-20

Generaasje 11:

1640. Girbe Oedzes
st. foar 1728
sf. Oeds Alles en Fook Gurbes
x 1641. Jeltje Sierds

df.Sierd Jans en Siertje BinnedrDeselden as 1540. en 1541.


1642. Sijtse Gosses
~1635
sf. Gosse Sipkes en Hiltje Sijtses -->
x 1643. Fimke Tjeerds Lúnbert 7-8-1664

df. Tjeerd Wijtzes en Antie Sijbes -->

1. Gosse x Aaltje Luitsens, boer op Lippenhuzen 9
2. (821.) Hiltje (~1675)
3. Sipcke x Wijts Douwes, boer op Lippenhuzen 4

Yn 1698 brûker Lippenhuzen 4 en 5

Generaasje 12:

3284. Gosse Sipkes
~1600
sf. -->
x 3285. Hiltje Sijtses

df. -->

1. (1642.) Sijtse (~1635)
2. Tjietske x Auke Deddes
3. Sipke
4. Tjeets x Folkert Aukes
5. Antje x Kornelius Wobbes


Lidmaten yn Gersleat c.a.

3286. Tjeerd Wijtzes
~1600
sf. Wijtse Cornelis en Tett Walledr -->
x 3287. Ancke Sijbes
~1610 Koartsweagen
df. Sybe Douwes en Fem Andries -->

1. Cornelis
2. Wijtze
3. Jell x Tamme Walters, x Ruurd Fokes
4. (1643.) Fimke (~1635)
5. Walle x Antje Sjoerds, x Feijk Sweijtsedr

1640: Boer op Hemrik 16
Ruijrdt Foockes, Wytze en Walle Tzieerds BB&C op de 4e parte van wln Tzeert Wijtzes westerse halve zate, met gelijke part van opstallen in de Hemrick, gekocht van Sytze Gosses en Fim Tzeert dr , voor 800 c.gld bij de latste procl te betalen. (OPS 118- 243 9 dec 1765)

Generaasje 13:

6572. Wijtse Cornelis
~1570
sf.
x 6573. Tett Walledr

df.

1. (3286.) Tjeerd (~1600)
2. Eets x Arent Meijnes
3. Benedixt

Echtpear neamd yn 1612.
Wijtse Cornelis en Teth Walle dr e.l in de Hemrijk; BB&C op 1/3 deel van een zate, c.a in de Hemrijck; ten oosten en ten westen de proclamanten, ten zijden in de veenscheiding ten noorden aan de Lykweg, van Douwe Jacobs in het Heerenveen, voor 208 phs gld; op 2 eerstkomende meidagen te betalen. (OPS110-23 21 mei 1640).
Antie Sybes, wed Tiert Wytses met haar kinderen BB&C op 1/6 deel van een zate land in de Hemrick; , gekocht van Benedixt Wijtses voor 220 c.gld,PROT. Bijzitter Boelens wegens een obligatie, Arent Meijnerts voor Eets Wijtses verzoekt rat. Sang. het niaar. (OPS 115-319 1661)
Yn stimkohier 1640 op Hemrik 16: wed. en erven Wijtse Cornelis, Tjeerd Wijtses gebruiker


6574. Sybe Douwes
~1570 - st. 1630/35
sf. Douwe Gosses en Antke (Hommedr?) -->
x(1) Antke Oenedr
x(2) 6575. Fem Andries, 1606

df.

Ut it earste houlik:
1. Douwe x Saeck Lolckedr x Griet Saeckedr, Koartsweagen
2. Minnert x Jouck Meyntedr
3. Anne
Ut it twadde houlik:
4. Andries, boer op Langsweagen 12
5. (3287.) Ancke (~1610)

Boer yn Koartsweagen.
De wezen út it earste houlik erve 3 mad yn Lúkswâld en in sate yn Koartsweagen. (1606). Yn 1630 ferkeapje Sybe en Fem noch in hûs, yn 1635 is sprake fan de wezen fan Sybe Douwes.

Generaasje 13:

13148. Douwe Gosses
~1530
sf.
x 13149. Antke (Hommedr?)

df.
1. Gosse x Tiets Jeensdr
2. Jelcke x Jel Feddedr
3. Gielt x Sjouck Foeckedr
4. Uble
5. Eelck x Haye Tjeerds x Feytie Reyties
6. (6574.) Sybe (~1570)
7. Hans

Douwe Gosses en Antke e.l. keapje 1/8 fan in reidkamp fan soannen Hans en Ulbe (OPS 105-69 1610). Dat soe betsjutte dat beide hiel âld wurden binne!