Binne Gosses
Generaasje 9:

414. Binne Gosses

sf.
x 415. Wytske Ytzes

df.
Wytske x(1) Binne Oedses, foar 1737?

1. (207.) Hiltje (1748-1809)
2. Sytse (Binsma) (1752-1842) x Hylkjen Luitsens Brouwer
3. Girbe (Binsma) (1756-1825) x Uilkjen Atses

Út it earste houlik fan de mem: Oeds (1736) x Antje Wytses, Wester Bakkefean; Trijntje (1739); Jitse x Hiltje Wybes, Heidehuzen