Binne Oedses
Generaasje 9:

414. Binne Oedses
1711 Lippenhuzen - st. foar 1782
sf. Oeds Girbes en Hiltje Sijtses -->
x 415. Wytske Jitses
~1713 - st. nei 1766
df. Jitse Wijbes en Trijntje Jeens -->

1. Oeds (1736) x Antje Wytses, Wester Bakkefean
2. Trijntje (1739)
3. Jitse x Hiltje Wybes, Heidehuzen
4. (207.) Hiltje (1748-1809)
5. Sytse (Binsma) (1752-1842) x Hylkjen Luitsens Brouwer
6. Girbe (Binsma) (1756-1825) x Uilkjen Atses

Yn de jierren 1746-1763 wurdt regelmjittich heechfean ferkocht op "Binne Oedses gebruikende zate".
Doarpsrjochter te Lippenhuzen yn 1763
Yn septimber 1782 is der sprake fan "Binne Oedses erven".

Generaasje 10:

828. Oeds Girbes
~1680 Lippenhuzen - 1722
sf. Girbe Oedzes en Jeltje Sierds
x 829. Hiltje Sijtses
st. nei 1744
df. Sijtse Gosses en Fimke Tjeerds
Hylkje x(2) foar febr. 1723 Minnert Cornelis

Deselden as 820. en 821.830. Jitse Wijbes
~1686/87 - st. 1761/66 Himrik
sf. Wijbe Ates en Wijts Wijbes-->
x 831. Trijntje Jeens
, foar nov. 1711
df. Jeen Ottes en Jel Jelles -->

1. (415.) Wytske (~1713)
2. Jeen x Geeske Wilts, boer yn Himrik
3. Wijbe x Hendrikjen Jans, Himrik, 1761 Hoarnstersweach
4. Joukjen x Eijle Rienks, Lippenhuzen


Yn novimber 1711 keapje se 5 mad maden op de Smalle Warren foar 405 Cg.
Yn 1728 brûker fan Himrik 11 en 12
Yn 1766: Jetse Wijbes erven, 1761 noch naastleger


Generaasje 11:

1660. Wijbe Ates
1650 - 1709
sf. Aete Wijbes en Fedt Sytses -->
x 1661. Wijts Wijbes
1654 - 1702
df. Wybe Jans en Trijn Wilts -->

1. Sijtse Wijbes, Terwispel, letter Himrik 13 en 14
2. Wijb x Sijger Gerbens, Terwispel
3. Ate (1684-1755) x Sytske Gosses, boer op Terwispel 28 en Himrik 9
4. (830.) Jetse 1687


Wijbe Aetes buorket op de saten Himrik 10, 11 en 12. Dêrby ek it noch bestaende pleatske oan it Himrikkerpaad. (OPS 80-96, jan. 1710) Nei de dea fan Wijbe Aetes wurde syn lêste winsken, op sijn cranckbedde tusschen zijne kinderen bij monde gemaakt en bij de comparanten geaccepteert útfierd.
Sytse krijt de fjirde part fan sate 28 yn Terwispel, oankocht yn 1698, der't sweager Sijger Gerbens buorket, Wijb en Sijger krije 7 mad maden yn de Smellewarren. Ate en Jetse ferdiele de moederlijke en vaderlijke erffgoederen en derdehalf mad marschen yn Terwispel.
....


1662. Jeen Ottes
~1660 -
sf. Otte Geerts en Bontie Jeens -->
x 1663. Jel (ek Gelt) Jelles
st. maart 1700
df. -->

1. (831.) Trijntie
2. Grietie x Ma.. Annes
3. Feickien x Bientse Ubles, Gersleat
4. Jochem

Weinmakker yn Terwispel.
Op 14 desimber 1716 wurdt ôfrekkenne mei de wezen troch Broer Feijckes as kurator (OPS 81-815). Neamd wurdt bestemoeder Bontje en haar wijlen man Claas Jans Meijer. Der is besit yn Lukswâld. De bern krije elk 193.6 Cg.
Earder yn 1709 (OPS 79-887) in ˘frekkening mei Wijbe Annes as medekurator, no binne Broer Feikes en Sentje Rienks kurator.


Generaasje 12:

3320. Aete Wijbes
1607 - 1675
sf. Wybe Uilckes en Wyts Sybes -->
x 3321. Fedt Sytses

df. Sytse Hepckes en Jouck Jelckedr -->

1. (1660.) Wijbe (1650-1709)
2. Joucke (-1704) x Syts Sierds
3. Jeltie (1660->1708) x Hans Oenes

Aete Wybes buorket earst as frijfeint mei syn sweager Harmen Jans op de pleats Lippenhuzen 17, mar dy wurdt yn 1641 ferkocht. Nei syn houlik komt hy op de pleats fan syn skoanfolk, Himrik 12. Yn 1656 wurde healannen yn de Brêgewarren ferkocht.
Wijbe is kurator oer de bern fan Hans Oenes en Jel Aetes.


3322. Wybe Jans

sf. -->
x 3323. Trijn Wilts

df. -->

1. (1661.) Wyts (1654-1702)
2.


3324. Otte Geerts/Eeuwerts
~1620 - st. foar 1671
sf. -->
x 3325. Bontie Jeens
~1620
df. Jeen Boockes en Trijntie Douwedr-->
Bontje x(2) Claas Jans Meijer

1. (1662.) Jeen (~1660)
2. Jochem

OPS 69-325 (1671): Ontscheiding en deling en onderhoud van wezen ten huize van Claes Jans nu echte man van Bontie Jeens, wed van Otte Geerts; ter instantie van Taco Tammes en Douwe Sioerts, geauthoriseerde voormonden over Otte en Bonties 2 minderjarige wezen; aan de wezen Jan en Jochum Ottes zullen uitkeren 385 c.gld; en die van Jochum onder de rendant zal blijven tot hij 16 jaar zal zijn; en hem ( hen?) onderhouden tot hun 16e. En mocht hij eerder zijn kost kunnen winnen, dan mag hij vertrekken en Jeen de oudste, een ambacht laten leren;


Generaasje 13:

6650. Jeen Boockes
~1590
sf.
x 6651. Trijntie Douwedr

df.

1. (3325.) Bontie (~1620)


OPS 66-28 1637
Authorisatie d.d. 12 okt 1637; Ruirdt Gyelts en Ruirdt Annes zijn geauth tot vm over Jeen Boeckes en Trijn Douwe dr weeskind.
OPS 111-304 Men laat een ieder weten dat Ruirt Giels en Reytse Jans als voormonden over wln Jeen Boockes wezen, willen en gedenken te verkopen ..... een negende part van een perceel veen op de uitgang van Jelcke Gauckes zathe gelegen.... Zo wie daar gading aan maakt.... 4 maart 1647.
OPS 111-579 Men laat een ijder weeten dat Ruirdt Gieles en Reytse Jans voorm over wln Jeen Boeckis en Trijn Douwes nagelaten weeskind ... te verkopen.... een perceel veen met de grond vandien, in de oostereinde van Langezwagen; op de uitgang van Gosse Hommes zate; van 20 roeden van de Dwarsvaart tot in de veenscheiding. 5 april 1659
OPS 66-371 1667
Pertinente rekening: Ruiert Giels en Reitse Jans als vm over Jeen Boockes en Trintie Doue dr. in leven nagelaten weeskind, genaamd Bont Jeens gesterkt met Otte Eeuwerts, haar echte man.
In 1641 en 1647 in echtpear Bocke Jeens en Jouck Sioerts yn Terwispel.