Wytze Jans
Generaasje 9:

384. Wytze Jans
1712 Heerenveen - 13-11-1788 Hemrik
sf. Jan Ottes en Trijntje Harryts -->
x 385. Jeltje Alles 23-7-1747 Wijnjeterp
1718 Lippenhuizen - 8-3-1807 Hemrik
df. Alle Girbes en Tjaltje Sjoerds -->

1. Jan (1748)
2. Tjaltje (1751-1836) x Otte Ybles
3. Jan (1754-1834) x Hylkjen Sytzes
4. (192.) Alle (1759-1841)


Wytze Jans koopt in 1741 als vrijgezel een huis te Gorredijk, maar vertrekt na zijn huwelijk naar Lippenhuizen. Hij woont daar aan de vaart naast zijn oom en voogd Gosse Hanzes. In het Quotisatiecohier staat hij omschreven als ‘arbeijder redelijk in staat’. Uit de aanslag kan een vermogen van 600 Car.gld. afgeleid worden. Het zal zijn oom en voogd Gosse Hanzes geweest zijn, die Wytze Jans met geld en vakkennis heeft geholpen in de vervening. In 1754 koopt hij al voor meer dan 2000 Car.gld. hoogveen in Lippenhuizen aan. In 1760 wordt Wytze Jans inwoner van Hemrik, waar hij zich vestigt bij de in 1755 aangelegde sluis. In een akte uit 1763 wordt hij aangeduid als 'veenbaas en vallaatsman' en treedt hij dus ook als sluiswachter op. Dat zijn zoons Jan en Alle zich in 1812 Van der Sluis noemen heeft dus een duidelijke reden. Toch wordt de Opsterlandse Compagnonsvaart, die als trans­portweg zo'n grote rol speelt in zijn leven, hem nog noodlottig: in een bewaard gebleven kerkboek van zijn kleinzoon Wytze Jans staat dat diens grootvader 'in het water gestorven' is.Generaasje 10:

768. Jan Ottes
1680 - maart 1721 Hearrenfean
sf. Otte Ybles en Tietske Jans -->
x 769. Trijntje Harryts 15-5-1707 Drylts
d. 18-10-1685 Drylts - st. foar 1721
df. Harrit Frericks en Jetske Ruijrdts -->
Jan Ottes x (2) Grietje Jans

Ut it earste houlik:
1. Jetske (1708-nei 1762) x Folkert Harkes, skuonmakker De Knipe
2. Ruurd (1710-foar 1721)
3. (384.) Wytze (1712-1788)
Út it twadde houlik:
4. Trijntje (1721-nei 1762) x Johannes Camphuis, Snits

Jan Ottes is de eerste voorvader die niet het boerenbedrijf ingaat, maar kiest voor de handel. Hij vestigde zich in Heerenveen. De producten die hij ver­handelt hebben echter wel veel met het boerenbedrijf te ma­ken: veekoeken, rogge, boekweit, boter, kaas, bonen, zeep en jenever komen voor op de rekeningen, die na zijn dood aan de voogden van zijn kinderen worden betaald. Jan Ottes is vrij jong, vlak na zijn tweede huwelijk gestor­ven. De maand van overlijden is op te maken uit het Procla­matieboek van Opsterland, waarin vermeld staat dat Jan Ottes en zijn broers en zusters een perceel veen willen kopen. Tussen de eerste en laatste afkondiging komt Jan Ottes te overlijden.


770. Alle Girbes
1690 Lippenhuzen - foar 1758
sf. Girbe Oedzes en Jeltje Sierds -->
x 771. Tjaltje Sjoerds
st. foar 1728
df. Sjoerd N. en Eelkjen Arents -->

1. (385.) Jeltje (1718-1807)
2. Sibbeltie x Jelle Broors

Yn 1728 is Alle boer op Lippenhuzen 4, foar 3/8 part yn eigendom fan Girbe Oedses zeven erfgenamen. De oare 5/8 is fan Lycklama.
Hy is foar de beide bern foar 2/5 eigner fan Lippenhuzen 12, mei Rinnert Sjoerds foar 1/5. Fierder Jan Mintses, Tjal Walles, elk 1/5. Op Lippenhuzen 2 deselde nammen, mar no ek Egbert Sjoerds

Op 31-8-1733 wurdt Rinnert Sjoerds kurator foar de 'moederlijke goederen' foer Sibbeltie en Jeltie Alles. Yn 1727 is hy mei Harcke Johannes ek kurator oer Sjoerd Johannes, int 21e jaar, soan fan Johannes Sioerds en Tialtie Sioerds! In earste houlik fan Tjaltje?


Generaasje 11:

1536. Otte Ybles
1655 - 1741
sf. Eebele Ottes en Lipk Fookes-->
x 1537. Tietske Jans
1655 Terwispel
df. -->

1. (768.) Jan (1680-1721)
2. Yble
3. Sytse
4. (819.) Joukje (1690)
5. Lipkjen (1690-1721)
6. Hidser
7. Wytske

Otte Ybles wordt boer op de boerderij van zijn vader, Lippenhuizen 21. Zijn bezit wordt behoorlijk uitgebreid wan­neer zijn vrouw Lippenhuizen 19 verwerft. Hoe dit precies in zijn werk gegaan is, is niet duidelijk. Er is geen pro­clamatie van verkoop gevonden, maar omdat de vorige eige­naar familie was van Tietske Jans is aankoop via het ni­aerrecht of vererving mogelijk. In de tijd van Otte Ybles komt in zijn woonplaats de vervening op gang. Otte wordt in latere stukken wel als veenbaas aangeduid en ook zijn kinderen worden hiertoe gestimuleerd. Bij zijn leven al wordt zijn hoogveenbezit onder hen verdeeld


1538. Harryt Frericks

sf. Freerick Harryts -->
x 1539. Jetske Ruijrdts 30-3-1672 Drylts

df. Ruerdt Annes en Jelcke Sybolts

1. Freerick (1672)
2. Freerick (1674)
3. Jeltie (1676)
4. Frerck (1678)
5. (769.) Trijntie (1685)1540. Girbe Oedzes
st. foar 1728
sf. Oeds Alles en Fook Gurbes -->
x 1541. Jeltje Sierds
~1645 - st. nei 1718
df. Sierd Binnes en N.N.-->

1. (820.)Oeds
2. Sierdt
3. Foock (-f.1722) x Jelcke Sijbrens x Gjalt Piers Madhuizen
4. Trijntje x Teije Wobbes
5. (770.) Alle (1690-1755)
6. Sjoerd x IJmkjen Tjallings x Grietje Andries
7. Bontie x Wijbe Piers Madhuizen
8. Binne
9. Saap

Yn 1698 en 1708 1/3 eigner Lippenhuzen 3, in 1728 voor 2/3. In 1698 ook 1/8 van Lippenhuizen 4, welk aandeel in de loop der jaren werd uitgebreid. Later is Alle Girbes daar boer.


Girbe Oedses zegt aan Giel Haijes de huur op van zes mad maden


Mogelijk is Jeltje een dochter van Sierd Jans en Sierdje Binnes, zuster van Sierd. Het ontbreken van de naam Jan bij de kinderen spreekt hiertegen.


1542. Sjoerd N.

sf. -->
x 1543. Eelkjen Arents

df.

1. (771.) Tjaltje
2. Rinnert
3. Egbert

? Eelkjen Arents is in 1698 met o.a. broer Hendrick en de kinderen van broer Wytse eigenaar van Hemrik 16. Er is echter ook een notarisvrouw uit Beetsterzwaag met dezelfde naam...


Generaasje 12:

3072. Eebele Ottes
1627 Lippenhuzen - april 1670 Langsweagen
sf. Otte Eebeles en Feick Jenckes -->
x 3073. Lipk Fookes 3e procl. 11-3-1652 Gerjocht Opsterlân
~1632 Langsweagen
df. Fooke Feddes en Sjouk Tiebbes -->

1. (1536.) Otte (1655-1741)
2. Fooke (1659)
3. Sjouk (1660-1676)
4. Tiebbe (1661)
5. (1636.) Hans (1662)


Eebele Ottes, in 1640 genoemd als mede-eigenaar van boerde­rij Lippenhuizen 21, koopt na zijn huwelijk ook het aandeel van zijn vader in die boerderij, maar is niet lang gebrui­ker van deze zathe. Hij woont in 1657 te Langezwaag, waar zijn vrouw een belangrijk deel van een aantal zathes en een behoorlijk kapitaal heeft geërfd. Eebele Ottes en zijn vrouw waren lidmaat van de Doopsgezin­de Gemeente. Omdat een huwelijk in deze kerk gesloten door de overheid niet als rechtsgeldig werd erkend, trouwden zij voor het gerecht. Hieronder staat de vermelding van hun hu­welijk in de proclamatieboeken (Q 8-433). Den 29e Januarij 1652 aengegeven. Men laet een ijder weten dat Eble Ottes van Leppenhuijsen en Liepck Foocke dgr van Langeswagen gedencken haer inden echten staet te geven. Soo iemant hem hiertegens gedenct te opponeren mach men spreken en naemaels swijgen. 't Laeste gebot den 11e Martii.


3076. Freerick Haryts

sf.
x 3077. N.N.

df.

1. Pyttryck (1650) 2. Symen (1653) 3. (1538.) Harryt

doopheffer Symen: Berber Harrits


3078. Ruerdt Annes

sf.
x 3079. Jelcke Sybolts

df.

1. (1539.) Jetske3080. Oeds Alles
foar 1614 - nei 6-11-1673
sf. Alle Oedses
x 3081. Fook Gurbes
st. nei 6-11-1673
df. Girbe Minses en Trijn Sjoerds Jelckema -->

1. (1540.) Girbe
2. Tjeerd
3. Bontie x Sibren Jelckes

Yn 1666 yn Lippenhuzen (OPS 116-557)


3082. Sierd Binnes
~1610 Lippenhuzen
sf. Binne Sierds en Wyts Wobbedr -->
x 3083. N.N. ~1640

df.

1. Syts (~1640-f1703) x Joucke Aetes, op Hemrik 2
2. (1541.) Jeltje (-nei 1718)
3. Wyts x Jacob Wybes boer Lippenhuzen 13/17
4. Binne

Afleiding volgens Van Heijningen niet geheel bewezen, maar zowel de oude als de jonge Binne Sierds zijn boer op Lippenhuizen 14, en dus Sierd Binnes waarschijnlijk ook.


Generaasje 13:

6144. Otte Eebeles

sf. Eebele Alles en Auck Tjeerds -->
x 6145. Feick Jenckes

df. Jencke Doeijes en Sjouck Fritsens -->
Eebele x(2) yn 1632 Aat Ates

1. (3072.) Eebele (1627-1670)
Út it twadde houlik: Feik, Jets, Ate, Hans en Saak.

Van één aankoop van Otte Eebeles zullen zijn nakomelingen nog lang profijt hebben: in 1630 koopt hij van zijn schoonvader de helft van boerderij Lippenhuizen 21. Deze zathe zal gene­raties lang in bezit van de familie blijven. De andere helft wordt door zijn oudste zoon geërfd en zo staan in het eerste stem­cohier van 1640 als eigenaren vermeld 'Otte Eebeles en zijn voorkint', d.w.z. het kind uit zijn eerste huwelijk.

Op 17 juni 1756 verkoopt Otte de helft van de zate (doch exempt 50 van de beste bomen) aan zijn zoon Eebele voor 1900 Ph.gld. In 1650 is hij Hervormd kerkvoogd van Lippenhuizen. Van drie van zijn kinderen, nl. Eebele, Ate en Saak is evenwel bekend dat zij niet tot de Hervormde Kerk behoorden, maar tot de Doopsgezinde Kerk.

Toen Otte Eebeles overleed waren de twee jongste kinderen Saak en Hans nog minderjarig. Hedman Eebeles en Sytse Hilles worden dan voogd. Ate Ottes wordt in 1666 voogd over de kinderen van Feik, Eebele Ottes wordt dat in 1667 over de kinderen van Jets. Feik en Jets woonden te Lippenhuizen, Saak te Opeinde.


6146. Foocke Feddes
~1600 Langsweagen - foar 1648 Langsweagen
sf. Fedde Cornelis en Bauck Ruurds -->
x 6147. Sjouck Tiebbes
~1598 Langsweagen - foar maaije 1644
df. Tiebbe Auckes en Gees Tjeerds -->

1. (3073.) Lipk (~1632)
2. Fedde (1636-f1674) x Beeucke Folckerts
3. Anne (~1637)

Foocke Feddes en zijn broer Cornelis zijn in 1640 samen eigenaar van Langezwaag 14, Foocke gebruikt zijn eigen helft

In maart 1648 wordt een protest ingediend door de erfgenamen van Foocke Feddes.


6162. Girbe Minties
~1568 - st. foar maaie 1631
sf. Mintie N. en Siouck Girbes -->
x 6163. Trijn Sjoerds Jelckema
~1570
df. Sjoerd Jelckes Jelckema en Auckjen Sierdts -->

1. Rints x Jeen Jelckes
2. Mintse
3. Sjoerd x Aucke Rinnertsdr
4. (3081.) Foock
5. Teth x Henne Sybes

Trijn Siurdts Jelckema, weduwe van Girbe Minties gronden etc aanbeerfd van Siouck Girbes haar bestemoeder van Trijn Girbe dr met qsent van Dirck Gertiens te Driesum voor 1075 g.gld (OPS 108 339, mei 1631)

Jeen Jelckes als vader en voorstander van zijn kinderen bij Rints Gerbe dr, en hem sterkmakende voor Mintse Gerbes, ende Aucke Rinnerts dr. e.h. van Syoerd Girbes, voor hem zelven, Oedts Alles en Foock Girbe dr, e.l. en Henne Sijbes en Teth Girbe dr e.l. tesamen voor 1/5 deel BBC op 1/7 part van een zate en landen met huizinge schuur bomen en plantage te Leppenhuisen (28 dec 1641)


6164. Binne Sierds
~1568 Lippenhuzen - foar 1643
sf. Sierd Bennes en N.N. -->
x 6165. Wyts Wobbedr ~1590 Lippenhuzen

df. Wobbe Foeckes en Auck N. -->

1. Auck x Sybren Giels x Jelle Giels
2. Wobbe x Rynts Gielts, eigner 3/5 Lippenhuzen 5
3. Sytse x Simpck Wybedr, eigenaar 1/3 Terwispel 22/23
4. Uble, brûker Lippenhuzen 5
5. Sybe x Wydts Riencxdr
6. Freerck x Rinske Roelofs
7. (3082.) Sierd (~1605)
8. Siertje x Sierdt Jans
9. Jouckje x Aethe Wytses
10. Tjeerdt

In 1591 is Benne Sierts zwager van de wezen van Wobbe Foeckes, en dus al getrouwd met Wyts Wobbedr. In 1640 is hij eigenaar van en boer op Lippenhuizen 14.
Binne verkoopt in 1624 1 mad maden op de Smalle Warren aan Jeen Jelckes te Terwispel voor 40 Phgld, daarin begrepen een koe.

In 1643 wordt de boerderij van Binne Sierds door de kinderen onderling verkocht, onder voorwaarde dat Wyts Wobbedr 'de uitkamer aan de huizinge tot haar lijfstonde zonder enige huringe mag gebruiken.'


Generaasje 14:

12288. Eebele Alles
~1560 - nei 1617 Lippenhuzen
sf. Alle Sjoerds -->
x 12289. Auck Tjeerds
~1560
df. Tjeerd (Douwes?) -->

1. Alle (1590-1655) x Hendrikje Geerts
2. (6144.) Otte (1592)
3. Saak (1598) x Sijbren Sijbes
4. Hedman (1600) x Gees Annedr

Dat de vier genoemde kinderen inderdaad zijn kinderen zijn, is gebaseerd op een aantal sterke aanwijzingen. Voor de oudste zoon geldt natuurlijk dat de familierelatie op grond van de naam is aangenomen. Verder is er uit 1639 een proclamatie bewaard gebleven, waarin Alle Eebeles en Otte Eebeles samen met hun echtgenotes land kopen van Saak Eebeles. Vrijwel zeker kan worden aangenomen dat het hier een onderlinge familie­transactie betreft, temeer daar Otte een dochter Saak heeft. Hedman tenslotte is na de dood van Otte voogd over diens jongste kinderen.


12290. Jencke Doeijes
~1570 Lippenhuzen - nei 1637
sf. Doeye Wybes en Hans Hendriksdr -->
x 12291. Sjouck Fritsens

df.

1. Frids (~1595) x Bontie Beints, eigner Lippenhuzen 37
2. (6145.) Feijck (~1600)

In 1640 met zoon Frids eigenaar en gebruiker Lippenhuizen 38.
Sjouck heeft waarschijnlijk broers Anne en Tierck, van hun koopt zij met haar man in juni 1631 een deel van een zathe te Lippenhuizen.


12292. Fedde Cornelis
~1570 Langsweagen - nei 1614
sf.
x 12293. Bauck Riurdtsdr

df. Riurdt Symens en Liepck Jouckes -->

1. Cornelis (~1597) x Griet Intiedr
2. (6146.) Foocke (~1600
3. Griet x Beynt Beynts x Wybe Wybes
4. Feike
5. Luds x Brucht Tammes, x Douwe Bonnes

In 1614 kopen Fedde Cornelis en Bauck e.l. een derdepart van 7 mat maden in de Langerijp;


12294. Tiebbe Auckes
~1596 Langsweagen - nei 1646
sf. Aucke Sjoerds en Eelck Tiebbedr -->
x 12295. Gees Tjeerds

df. Tjeerd Douwes? -->

1. Tietse x Trijn Cornelisdr, op Langsweagen 16 2. (6147.) Sjouck (~1598)
3. Cornelis?

Op hoge leeftijd is Tiebbe in 1646 nog voogd, maar 'van syn gesichte berooft'.


12322. Tjeerd Feitses

sf.
x 12323. N.N.

df.

1. (6161.) Sjouk12324. Minse N

sf.
x 12325. Siouck Girbes

df.

1. (6162.) Girbe

Siouck heeft mogelijk een zuster Trijn Girbe dr, x Dirck Gertiens te Driesum Trijn


12326. Sjoerd Jelckes Jelckema
~1535 Beets - nei 1578
sf.
x 12327. Auckjen Sierdts ~1560

df.

1. Sierdt (~1565) x Jantje Freercks, dorpsrechter te Beets op stem 31 en 32
2. Sypckjen x Lyckle Piers à Nijeholt, Makkinga
3. (6163.) Trijn (~1571)

In Personele Impositie onder Beets.
Stem 11 in Zuider-Drachten heet de Jelckema plaats, en is in 1640 eigendom van Sierdt.


12328. Sierd Bennes
~1540 - 1618/26 Lippenhuzen
sf. Benne Sierds?, yn 1543 yn Lippenhuzen
x 12329. N.N.

df.

1. Sytse (~1565-1599) x Auck Ebeledr
2. (6166.) Binne (~1568)
3. Rompck x Folckert Rebbes x Hendrick Jenckes
4. Mintse x Sjouck Sybedr, op Lippenhuzen 16 yn 1640

dorpsrechter, ontvanger en kerkvoogd te Lippenhuizen en bijzitter van Opsterland, mede-ondertekenaar Unie van Utrecht
wordt genoemd in de Pers. Imp. van 1578, overl. ca 1622
As 'bestevader' fan de bern fan Romck yn weesb 62-72
Op 9 maart 1626 is sprake van de erfgenamen van Sijert Bennes.


12330. Wobbe Foeckes
~1550 - foar juni 1591
sf. Foecke Hidsers -->
x 12331. Auck N.

df.

1. (6165.) Wyts

Op 25 juni 1591 is er een bijeenkomst van de voormombers over Wobbe Foeckes wezen, bij Auck echtelijk geprocreerd. Er zullen dus meer kinderen zijn geweest


Generaasje 15:

24576. Alle Sjoerds
1530 Terwispel - foar 1600
sf.
x 24577. N.N.

df.

1. Sjoerd (1556) x Eets N.
2. (12288.) Eebele
3. Rijeu (1562-1590) x Ate Feddes

Alle Sjoerds wordt genoemd (als Alle Sywrdts) in de belastingregisters van de Personele Impositie, een belastingkohier uit 1578, van Opsterland. Het betreft hier een belasting op het dragen van zijden en fluwelen laken, een luxe-belasting dus. Daaruit mogen we afleiden dat Alle Sjoerds tot de (betrekkelijke) élite van Terwispel behoorde. Hij wordt daarin aangeslagen voor 1 Car.gld. Naar verluidt wordt Alle Sjoerds in een weesrekening van een van zijn kleinkinderen als ‘bestevaar’, dus grootvader, genoemd. Ik heb de betreffende acte echter nog niet onder ogen gehad. Het zeer uitgebreide nageslacht (7000 namen) van Alle Sjoerds is door Jan Piet Coehoorn vastgelegd in een dik boekwerk van elk ruim 750 bladzijden onder de titel “Hoe het in één familie kan verkeren’. Het boek is na het overlijden van Coehoorn door Jan Post in tweede druk uitgegeven: twee dikke boeken met 25000 namen


24578. Tjeerd (Douwes?)
~1535
sf.
x 24579. N.N.

df.

1. (12289.) Auck (~1560)
2. Syttie (1565-f1609) x Eebel Sybrands
3. Lyckle (~1568-f1625) x Met Hauckedr
4. Sjoucke (~1572)
5. (12295.) Gees

Kinderen 2, 3 en 4 samen in OPS 106-263 en 65-21. Sydts en Lyckle hebben gemeenschappelijk bezit in de meynecamp (105-27) Sydts voogd over kinderen van Gees.


24580. Doeye Wybes
~1545 - foar juni 1601
sf.
x 24581. Hans Hendriksdr
~1550 Langsweagen - nei 1612
df. Hendrick Dircks en N.N. -->
Hans x(2) Rienck Rebbes

1. (12290.) Jencke (~1570)
2. Douwe
3. Wyb x Jelle Sybrandts

Uit het tweede huwelijk van Hans 7 kinderen.
Doeye Wiebes betaalt ook mee aan de Personele Impositie. In juni 1601 wordt Hendric Dyercks, dorpsrechter in Langezwaag en zijn latere schoonvader, aangewezen als voogd over de weeskinderen.


24586. Riurdt Symens
st. ~1616
sf.
x 24587. Liepck Jouckes
st. nei 1622
df.

1. Cornelis x Ints Tiebbedr
2. (12293.) Bauck (~1575)
3. Gosse
4. Foock24588. Aucke Sjoerds
~1545 Langsweagen - foar 1598
sf.
x 24589. Eelck Tiebbedr

df.

1. Sjoerd
2. (12294.) Tiebbe (~1574)
3. Tyeets x Jan Ruurds
4. Corneliske
5. Foecke
6. N.

Eelck heeft broers Hylcke en Lykle, voormombers over de vier jongste wezen; Jelcke Syurts is voogd over Sjoerd en Tiebbe


24660. Foecke Hidsers
~1525
sf.
x 24661.

df.

1. (12330.) Wobbe (1550-1590)
2. Ansck (1555-1584) x Wobbe Feyties, boer Terwispel
3. Hidser (1560-n1635) x Sydts Jans, boer Terwispel

Boer op 'Foecke Hidsers sate' in Terwispel.
Hidser was als voogd over de kinderen van Ansck aanwezig bij de bijeenkomst in het sterfhuis van Wobbe (juni 1591)


Generaasje 16:

49160. Hendrick Dircks

sf.
x 49161. N.N.

df.

1. (24581.) Hanske

Dorpsrechter Langezwaag, voogd over zijn latere schoonzoon Doeye Wybes.