Wijbe Durks
Generaasje 9:

390. Wijbe Durks
Terwispel
sf.
x(1) Tjitske Jans, 20-2-1744 Langsweagen
x(2) 391. Janke Sierds 21-4-1748 Koartsweagen
Lippenhuzen
df.

1. Lolkjen (1745) x Paulus Jacobs, Knipe?
2. IJttje (1746)
3. N.N. (d.1749)
4. Durk (d.1749) x Jeltje Michiels
5. Lijsbert (d.1749)
6. Sijtze (1751)
7. (195.) Sijtske (1753-1826)

Beide houliken deselde Wijbe? Bern 3 en 4 noch neikommen dopen út it earste houlik?