Jan Lubberts
Generaasje 9:

412. Jan Lubberts
st. foar febr. 1781
sf.
x 413. Trijntje Harmens

df.

1. (206.) Lubbert (~1750-1793)


1749: skuonmakker yn Lippenhuzen, 4 folwoeksenen, 2 bern

Trijntje Harmens ferkeapet as widdo yn 1781 "een huizinge met afdack, en de vrije plaatse vandien, met hovinge, bomen en plantagie, (exempt de bijhuizen) in het gebuurte van Lippenhuizen, bij verkoperse bewoond" oan har soan Lubbert foar 185.14 Cg.