Jan Lubberts
Generaasje 9:

412. Jan Lubberts

sf.
x 413. Trijntje/Tjitske Pyters 9-1-1748 Duersw‚ld

df.

1. (206.) Lubbert (~1750-1793)


1749: skuonmakker yn Lippenhuzen, 4 folwoeksenen, 2 bern
Mooglik soan fan Lubbert Hendriks, Duersw‚ld. Hy hie dan susters Jantje (*1724) [dy't net doge woe en faak skorst waard troch de tsjerkerie] en Lammetje (1726).