Generaasje 9:

354. Tjitte Tjeerds van der End
9-8-1744 Eagmaryp - 1809 Broek
sf. Tjeerd Ruurds en Acke Tjittes -->
x 355. Meintje Uiltjes 14-5-1775 Twellegea
d. 2-4-1752 Goaijingaryp - 30-5-1820
df. Uiltje Tjebbes en Antje Pyters -->

1. (177.) Akke (1776-1833)
2. Uilke (1777-1848) x Pietertje Walings Walinga
3. Pieter (1781-1839)
4. Hinne (1783-1831) x Antje Reinders Ruardi
5. Antje (1783-1828) x Haytse Walings Tiersma
6. Tjeerd (1789-1867) x Grietje Tjeerds Wiersma, x Janke Sietzes van der ZeeGeneraasje 10:

708. Tjeerd Ruurds
1718
sf.
x 709. Acke Tjittes 17-10-1743 Eagmaryp
d. 2-1-1718 Eagmaryp
df. Tiete Eentjes en Liepck Atses -->

1. (354.) Tjitte (1744-1809)
2. Akke (1746) x Tjitze Jans
3. Lipk (1751)
4. (446.) Ruurd (1757-1832)710. Uiltje Tjebbes

sf.
x 711. Antje Pyters 22-4-1736 Eagmaryp
d. 30-4-1713 Terkaple
df. Pieter Goitses en Antje Gabes -->

1. (445.) Antje (1737)
2. Tjebbe (1739)
3. Aaltje (1741) x Beent Jans, Broek
4. Pyter (1743)
5. Jetske (1744)
6. Pyter (van der Veer) (1746-1825) x Trijntje Alles van der Werf
7. (355.) Meintje (1752-1820)
8. Jouk (1754)
9. Tryntje (1756-1825) x Hartman Johannes HoekstraGeneraasje 11:

1418. Tiete Eentjes
d. 9-2-1690 Hommerts - 20-5-1728 Eagmaryp
sf. Entje Tyttes en Ytske Eeuwes -->
x 1419. Lipck Atses 21-2-1717 Eagmaryp
fan Goaijiingaryp
df. Atse Fetses en Tiedt Reitses -->
Liepck x(1) 604. Douwe Mircks 3-4-1707 Eagmaryp

1. (709.) Akke (1718)

Yn 1718 en 1728 boer op Eagmaryp 7 en 8.


1422. Pieter Goitses
st. 1710 Terkaple
sf. Goitzen Hermens en Antje Pieters -->
x 1423. Antje Gabes 24-2-1696 Eagmaryp/Terkaple
st. 23-3-1720 Terkaple
df. Gabe Pieters en Meintie Sybolts -->

1. Gabe (1710)
2. (711.) Antje (1713)

Yn 1710 fan Goaijingaryp nei Terkaple.


Generaasje 12:

2836. Entje Tyttes
1645
sf. Tiete Hotses en N.N. -->
x(1) 2837. Ytske Eeuwes 21-1-1683 Hommerts

df.
x(2) Aukje Hessels 26-2-1693 Hommerts
Út it earste houlik: 1. Hotse (1684)
2. Wintje (1686)
3. Aatje (1688)
4. (1418.) Tiete (1690-1728)
Út it twadde houlik:
5. Hessel (1693)
6. Fetje (1695)
7. Homme (1697)
8. Antje (1699)
9. Sikke (1700)
10. Edger (1703)
11. Sjouke (1706)

Entje trouwt letter mei Aukje Hessels van der End.


2838. Atse Fetses
1640 Goaijingaryp - 19-4-1708 Goaijingaryp
sf. Fetse Atses en Lipck Stoffels
x(1) Acke Tjercks, 17-6-1677 Haskerlân
x(2) 2839. Tiedt Reitses

df.

Deselden as 1206 en 1207


2844. Goitzen Hermens
fan Terkaple
sf.
x (1) Bauck Lous, 7-4-1653 Drylts
x 2845. Antje Pieters 13-10-1667 Eagmaryp
fan Terherne
df.

1. (1422.) Pieter
2. Bauck (1668)
3. Doedt (1670)
4. Hinne (1672)
5. Sipke (1677)
6. Bauck (1683)2846. Gabe Pieters
st. 1710
sf. Pieter Pieters en Antje Gabes -->
x 2847. Meintie Sijbolts 1-3-1674 Terkaple
st. 16-8-1736
df.

1. (1423.) Antje (-1720)Generaasje 13:

5672. Tiete Hotses
1615
sf. Hotse Sijmens en Saap Hanses -->
x 5673. N.N.

df.

1. (2849.) Sijke (1640-1682)
2. Hotse x Jets Jacobs, x Rinsk Clasisdr
3. (2836.) Entje (1645)
4. Eeuwe, curator oer bern fan 1.
5. Saap x Wybe Ages (Cnossen), skipper5692. Pieter Pieters
st. 1660 Terkaple
sf.
x 5693. Antje Gabes
st. 1675 Terkaple
df.

1. (2846.) Gabe (-1710)
2.Generaasje 14:

11344. Hotse Sijmens

sf.
x 11345. Saap Hanses

df.

1. Sijmen
2. (5672.) Tiete (1615)
3. Jildu

De bern wurde neamd by de ferdieling op 14-2-1642 fan dan wijlen Saap Hanses. Mei harren is erfgenaam: Siouck Jeltes, de dochter fan wijlen Siouck Tietedr. en Jelte Tiaardtz
Yn earder jierren is wer sprake fan in Saap Tyetes fia in line dy't mooglik nei in Tyete út 1515 weromgiet.