Romke Wybrens
Generaasje 9:

444. Romke Wybrens
d. 28-8-1735 De Jouwer
sf. Wybren Romkes en Janke Cornelis -->
x 445. Antje Uilkes
d. 13-1-1737 Terkaple -
df. Uilke Tjebbes en Antje Pyters -->

1. Wiebren (1760)
2. (230.) Uiltje (1763-1835)
3. Janke (1766-1839) x Sipke Brants Sevensma, learloaijer
4. (222.) Kornelis (1769-1827)
5. Pieter (1773)
6. Antje (1766) x Wiebren Gabes SchutGeneraasje 10:

888. Wybren Romkes
1687 - nei 1746
sf. Romcke Johannes Dykstra en Grietie Wopckes -->
x 889. Janke Cornelis 21-1-1714 De Jouwer
d. 11-5-1690 De Jouwer
df. Cornelis Karstes en Wimke Jacobs Keverling -->

1. Grytje (1715) x Brand Sipkes, boer Sleat en Haskerhoarne
2. Wimpkjen (1719) x Dirk Ulbes, de Jouwer
3. Tryntje (1721) x? Pijter Sipkes x Jan Jacobs
4. Johannes (Propsma) (1723) x Beerntje Jurjens
5. Kornieles (1726-1777) a Antje Jentjes, x Antie Alberts
6. Dieuke (1728)
7. Romke (1729)
8. Jacob (1733-1806) x Lysbet Gaukes, Ouwsterhaule
9. (444.) Romke (1735)

Brouwer op 'e Jouwer890. Uilke Tjebbes

sf.
x 891. Antje Pyters 21-4-1736

df. Pieter Goitzes en Antje Gabes


Deselden as 710. en 711.


Generaasje 11:

1776. Romcke Johannes Dyckstra

sf. Johannes Jelles Dyckstra en Tryntje Wybrens Hentinga -->
x 1777. Grietie Wopckes 4-7-1687

df. Wopcke Jacobs en Griettie Gerbens -->

1. (888.) Wybren (1687)
2. Wopke x Sjoerdje Meines, x Trijntje Sjoerds1778. Cornelis Karstes

sf.
x(1) Siouk Alberts
x(2) 1779. Wimke Jacobs Keverling 21-1-1686 De Jouwer
1659 De Jouwer
df. Jacobus Daniels Keverling en Antie Peters -->

Út it earste houlik:
1. Tjal (1676)
2. Dieuke (1678)
Út it twadde houlik:
3. Siouck (1687)
4. (889.) Jancke (1690)
5. Jacob (1692)

Skipper op Snits, wennet op 'e Jouwer


Generaasje 12:

3552. Johannes Jelles Dyckstra

sf. Jelle Johannes en Hylck Wybrens -->
x(1) Janthien Edes Holstra, 8-5-1651
x 3553. Tryntje Wybrens Hentinga 2-5-1660
1607 Teroele
df. Wybren Romkes Hentinga en Wyts Waltedr Hettinga -->
x(2) Wybe Hylckes Peekama

1. (1776.) Romcke
2. Walte
3. Jurjen3554. Wopcke Jacobs

sf.
x 3555. Griettie Gerbens 28-12-1656 De Jouwer

df.

1. (1777.) Grietie (1660)
2.

Mr. skuonmakker op 'e Jouwer


3558. Jacobus Daniels Keverling

sf. Daniel Keverling en Trintie Daniels -->
x 3559. Antie Peters

df.

1. (1779.) Willemke (1659)
2. Petrus (1664) x Aukien Sybrandus Hoytsma, x Anke Hanses
3. Carel (1668)
4. (1871.) Trijntje (1670)
5. Margrieta (1672) x Oets Tjerks

Yn 1647 studint yn Frjentsjer, letter rektor op 'e Jouwer. Op 12 juny 1663 wurdt hy troch de sjerkerie sensurearre fanwege 'dronkenschap, frequenteren van herbergen en brandewijnhuizen., slaan van zijn vrou'. It bliuwt net by dizze fermoanning, oant 1667 komt dat tsien kear foar. Dęrnei sil er de Jouwer wol ferlitten hawwe.
Yn 1695 komt er mei syn frou Hiltie Binnerts út Amsterdam wei werom op 'e Jouwer.


Generaasje 13:

7104. Jelle Johannes
1600 Ouwsterhaule
sf.
x 7105. Hylck Wybrens 1-5-1629 Haskerlân

df.

1. (3552.) Johannes7106. Wybren Romkes Hentinga

sf. -->
x 7107. Wyts Waltedr Hettinga 13-3-1636 Teroele

df. Walte Benedix van Hettinga en Jildu Sytzes -->

1. (3553.) Tryntje (1640)7116. Daniel Keverling
1610 - 1668 Snits
sf.
x 7117. Trintie Daniels

df.

1. Grytie (1633) x Gerrit Frederiks
2. (3558.) Jacobus (1635)
3. Johannis (1636) x Hendrikien Jans
4. Antie (1639)
5. Maria (1635) x Steven DirksGeneraasje 14:

14214. Walte Benedix van Hettinga
st. 26-3-1623 Teroele
sf. Benedictus van Hettinga en N. Wybrensdr van Waltinga
x 14215. Jildu Sytzes
1570 - st. 9-9-1656 Teroele
df. Sytze Auckes en Hyl Jans

Deselden as 6724. en 6725.


Nei de startside

.