Sipke Engeles
Generaasje 9:

356. Sipke Engeles
5-4-1739 Hommerts
sf. Engle Tietes en Marij Abes -->
x 357. Hylkjen Jans
fan Langsweagen
df.

1. Engele (1771-1829) x Feikjen Aukes van der Meer
2. Jan (1773)
3. Harmen (1777-1831) x Bregtje Piers
4. Janke (1783) x Hessel Joukes Hoekstra
5. Bauke (1784) x Geeske Wijnholts Bergsma
6. (178.) Tjitte (1787-1831)
7. Marcus (1790)Generaasje 10:

712. Engle Tietes
28-1-1700 Hommerts - 11-4-1776 Hommerts
sf. Tiete Hotses en Bauck Foekes -->
x 713. Marij Abes
17-4-1701 Hommerts - 14-3-1782 Hommerts
df. Abe Hartzens en Gerbrich Feites -->

1. Bauck (1723)
2. Gerberigh (1727)
3. Tiete (1730) x Jeltje Piers
4. Gerberigh (1728) x Haring Piers
5. Bauk (1734) x Aate Ekkes de Jager
6. Abe (1736)
7. Vou (1737)
8. (356.) Sipke (1739)Generaasje 11:

1424. Tiete Hotses
1666 Hommerts - 1-3-1711 Hommerts
sf. Hotse Hinnes en Sijke Tietes -->
x 1425. Bauck Foekes 28-1-1694 Hommerts
1670 - 24-6-1707 Hommerts
df. Foeke Engeles en Hiske Aukes -->

Tiete trout wer mei Lutske Douwes, 15-2-1711 Snits

1. Sijke (1695)
2. Hotse (1696)
3. (712.) Engle (1700-1776)
4. Ytske (1702)
5. Foeke (1704)
6. Sipke (1707)
Ut it twadde houlik:
7. Boukje x Riemer Sjoerdts fan Wâldsein, nei Enkhuzen


Op 24-3-1711: Egbert Hendriks Steginga en Hinne Hotses voogd over kinderen Tjitte Hotses
Op 11-8-1717 Wytse Feikes, huisman onder Heeg, curator over Sijke (23), Engel (18), Yts (16) en Foeke (14)


1426. Abe Hartzens

sf. Heertzen Abes en Rint Freercx -->

x (1) 1427. Gerbrich Feites 12-5-1700 Hommerts

df. Feite Ages en Marij Jacobs -->

x (2) Grietje Jans, 25-5-1727 Hommerts

Út it earste houlik:
1. (713.) Marij (1701-1782)
2. Fouw (1703) x Jan Jacobs
3. Oedske (1707)
4. Oedske (1709) x Simon Ages
5. Rints (1712-1746) x Jan Sytses
6. Antie (1715)
Út it twadde houlik:
7. Gerberigh (1728)
8. Hartsen (1730)

Yn 1728 boer op Hommerts 8, 12 en foar de helte op 14 en 40
Autorisaasje WIJ 272 (1727)

Generaasje 12:

2848. Hotse Hinnes
1640
sf.
x 2849. Sijke Tietesdr
stoarn foar 1683 Hommerts
df. Tiete Hotses en N.N. -->
Hotse Hinnes trout wer mei Lolk Tjallingsdr, neffens DTB Lolk Symens, 15-2-1711 Snits

1. (1424.) Tiete (1666-1711)
2. Hinne (1670) x Teetske Isaacs
3. Jetse (1671) x Marij Sjoukes

Eeuwe Tijtisz curator by de skieding, dęrby wurde de leeftiden fan de bern oanjűn


2850. Foeke Engeles

sf.
x 2851. Hiske Aukes

df.

1. (1425.) Bauck (1670-1707)
2.2852. Heertzen Abes
st. foar 1705
sf. Abe Herzens en N.N. -->
x 2853. Rint Freercx
st. 30-5-1710 Hommerts
df. Freerk Goitjes en Meinu Thyssens -->

1. (1426.) Abe
2. Meinuw (st f.1705)
3. Fouw x Johannes Annes

Weesboek WIJ 4-11-1705

2854. Feite Ages

sf. Age Feites en Hid Nolkes -->
x 2855. Marij Jacobs
st. nei juni 1696
df. Jacob Lasis en Oetske Dirks -->

1. Wybe (1674)
2. Jets (1676) x Holle Rintjes
3. (1427.) Gerbrich (1678-f.1727)
4. Age (1683) x Rigt Engles
5. Rint (1687) x Lolke Palses
6. Antie (1689)Generaasje 13:

5696. Tiete Hotses
1615
sf. Hotse Sijmens en Saap Hanses
x 5697. N.N.

df.

Deselden as 5672. en 5673.


5704. Abe Herzens

sf. Herzen Claas en Fouk Diorres -->
x 5705. N.N.

df.

1. (2852.) Heertzen5706. Freerk Goitjes

sf. (11412.) Goytzen Breuticx, boer yn Jutryp
x 5707. (1)Meinu Thyssens

df.
x(2) Antie Benedix, 11-2-1672 Drylts

1. Mathijs (-1699) x Trijntje Lolkes, x Ded Jelles, doarpsrjochter Hommerts
2. Maicke (1664-1715) x Murk Annes Abbema
3. Betsk
4. (2853.) Rint (-1710)5708. Age Feites
st. foar sept. 1685
sf.
x(1) 5709. Hid Nolkes
st. foar febr. 1669
df. Nolke Jans en Jets Sierks -->
x(2) Ansck Ytis

Út it earste houlik: 1. Marij ( -1707) x Ruyrd Jansz Buma
2. (2854.) Feite (f1644-f1696)
3. Nolke
Út it twadde houlik:
4. Ytte

Age Feites hat in broer Jan.

5710. Jacob Lasis

sf.
x 5711. Oetske Dirks

df. Dirk Sierx en N.N. -->

1. (2855.) Marij (-1696)
2. Jets (-1672)
3. Laas x Acke Sibbeles of Hoites, LangwarGeneraasje 14:

11408. Herzen Claas

sf.
x 11409. Fouk Diorres

df.

1. (5704.) Abe
2. Claas11418. Nolke Jans
(1600)
sf.
x 11419. Jets Sierks 22-1-1626 Wâldsein
(1600)
df. Sierk Sydses en Hid Leuckes -->

1. (5709.) Hid (-f.1669)
2. Jan11422. Dirk Sierx
1670 Toppenhuzen
sf.
x 11423.

df.

1. (5711.) Oetske
2. Wyb x Jan Lijuwes
3. Sierck
4. Cornelis
5. Bauk x Pier FoppesGeneraasje 15:

22838. Sierk Sydses
(1570) - st. foar 1615 Smelbręge
sf. Sydse Piers en Marij Seerps -->
x 22839. Hid Leuckes
(1570)
df.

1. Seerp (-1644) x Eemck Ydses, boer op Hommerts 34
2. Joucke x Syts Igedr
3. Ebel
4. (11419.) Jets
5. Jel x Anne Jans, x Jochem Jans

Hid hie twa broers, Watse en Eeuwe

Generaasje 16:

45676. Sydse Piers
st. 20-1-1619 Smelbręge
sf.
x 45677. Marij Seerps
st. 3-6-1619 Smelbręge
df. Seerp Sybolts Buma -->

1. Pier (-1622) x Feick Symens
2. Johannes x Merck Hotsedr
3. Hylk x Tjaerd Sioerdts
4. (22838.) Sierk (1570-1615)

Boer yn Skuzem en Smelbręge

Generaasje 17:

91352. Seerp Sybolts Buma
1532
sf. Sibolt Birdes Buma en Bauck Oenes Auckema -->
x 91353. N.N.

df.

1. (45677.) Marij (-1619)
2. Pier, 1635 froedsman en 1645 boargemaster WarkumGeneraasje 18:

182704. Sibolt Birdes Buma
1510 Abbegea
sf. Birde Sibolts Buma en Anna N. -->
x 182705. Bauck Oenes Auckema

df.

1. (91352.) Seerp (1532)
2. Birde (1635)Generaasje 19:

365408. Birde Sibolts Buma
(1480)
sf. Sibolt Birdes Buma -->
x 365409. Anna N.

df.

1. Sijds (1508)
2. (182704.) Sibolt
3. Birde (1512)Generaasje 20:

730816. Sibolt Birdes Buma

sf. Birde Holkes Buma -->
x

df.

1. (365408.) Birde
2.Generaasje 21:

1461632. Birde Holkes Buma
foar 1430 Abbegea
sf.
x

df.

1. (730816.) Sibolt

Boer en lâneigner yn Aldegea W

http://genealogy.koopmans-family.com/