Ruurd Tjeerds de Boer
Generaasje 9:

446. Ruurd Tjeerds de Boer
3-12-1757 Eagmaryp - 19-6-1832 Eagmaryp
sf. Tjeerd Ruurds en Acke Tjittes -->
x 447. Stijntje Gerbens 24-6-1787 Eagmaryp
11-11-1757 Terkaple - 16-10-1817 Terband
df. Gerben Thomas en Geeske Atses -->

1. Tjeerd (1788)
2. (223.) Geeske (1791-1827)
3. Akke (1794-1854) x Arend Feikes Brekeveld
4. Tryntje (1797-1831) x Johannes Kornelis Romkema
5. Lipkje (1799-1832) x Sipke Thomas Koopmans, x Douwe Brugts Bergsma
6. Sipkjen x Watze Thomas Koopmans
7. Gerbrig (1802-1885) x Arend Hattums Gongrijp
8. Arjen (1804-1816)Generaasje 10:

892. Tjeerd Ruurds
1718
sf. -->
x 893. Acke Tjittes 27-10-1743 Eagmaryp
2-1-1718 Eagmaryp
df. Tiete Eentjes en Lupck Atses -->


Deselden as 708. en 709.


894. Gerben Thomas
d. 1-11-1722 Terkaple
sf. Thomas Winolts en Stijntje Hylckes -->
x 895. Geeske Atses september 1754, Eagmaryp

df. -->

1. Thomas (de Jong) (1756-1826)
2. (447.) Stijntje (1757-1817)
3. Tryntje (1760)
4. Trijntje (1762)
5. Hotske (1764)
6. Pytter (1766)
7. Akke (1768)
8. Hotske (1772)
9. Jacob (1776)
10. Tjitske (1778)
11. Atze (de Jong) (1781) x Jantje Brugts BergsmaGeneraasje 11:

1788. Thomas Winolts
d. 29-8-1686 Terkaple
sf. Wijnolt Pijters en Tjitske Hoites -->
x 1789. Stijntje Hylckes 26-2-1713 Terkaple

df. -->

1. Tiets (1714)
2. Trijntje (1714)
3. Tjitske (1715) x Jan Klases
4. Hotske (1717)
5. Hyltje (1718) x Jeltje Klazes
6. Trijntje (1720) x Goitzen Hattums
7. (894.) Gerben (1722)
8. Wijnolt (1724)
9. Pijter (1726) x Dirkjen N.
10. Hiske (1728)
11. Foock (1730)
12. Jifcke (1732)
13. Winolt (1736) x Lipkjen AtzesGeneraasje 12:

3576. Wijnolt Pijters
1660 Eagmaryp - 3-7-1738 Terkaple
sf. -->
x(1) 3577. Tjitske Hoites 1685 Terkaple

df. -->
x(2) Jeltje Mintjes, 6-8-1704 Sint Jnsgea

t it earste houlik:
1. (1788.) Thomas (1686)
2. Hylke (1687)
3. Jacob (1687)
4. Hylck (1689)
5. Eelcke (1691) x Hijlken Jans
6. Sybren (1692)
7. Hoijte (1695) x Trijntje Minses
8. Pijter (1697) x Ansck Pyters
9. Hiske (1699)
t it twadde houlik:
10. Foock (1705)
11. Tjitske (1706)
12. Hotske (1709)
13. Neent (1710)
14. Gerie (1712)
15. Minse (1714) x Wypkje Rienks


Wynold Pieters en Tiets Hoijtes dogge yn 1686 belidenis yn Terkaple


Nei de startside