Auke Pieters Bijzitter
Generaasje 9:

442. Auke Pieters Bijzitter
d. 1-4-1736 - 4-7-1816 Langwar
sf. Pyter Aukes en Hiltje Eyles -->
x(1) 443. Uilkje Pieters 8-9-1765 Langwar

df. Pieter Douwes en Aafke Jolles -->
Auke Pieters x(2) Antje Ennes, 7-1-1776 Sint Nyk

t it earste houlik:
1. (221.) Hiltje (1766-1826)
2. Aafke (1768-1841) x Daniel Johannes Schuurmans
t it twadde houlik:
3. Pieter (1777-1819), ferdronken
4. Sjoukjen (1778-1848) x Fedde Kooiker
5. Inne (1781)
6. N. (1782)
7. Uilkje (1783-1835) x Klaas Engeles Bouma
8. Trijntje (1786-1848) x Hendrik Martens Koopmans
9. Intje (1789-1868) x Dirk Roelofs de Vries
10. Jacob (1792-1857)

Boer yn Dunegea

Generaasje 9:

884. Pyter Aukes
1710
sf. Aucke Pyters en Kunne Gerryts -->
x 885. Hiltje Eyles 14-3-1734 Broek
d. 25-7-1711 Ketlik
df. Eile Martens en Geiske Rones -->

1. (442.) Auke (1736-1816)
2. Eyle (van der Wal) (1738-1819) x Jeltje Jans
3. Coenegien (1740-1810) x Jan Mennes, x Sierd Durks
4. Geiske (1741)
5. Klaaske (1743)
6. Klaaske (1745) x Pieter Douwes
7. Gerrit (1748)
8. Hendrik (1752)

Bysitter en einierde boer yn Broek, op 20 en 24
http://www.dickhiemstra.nl/dijkstra-kw/KWARTIER.htm
Weesboeken Doniawerstal nr. 371 folio 38 d.d. 30-06-1783


886. Pieter Douwes
1-6-1696 Langwar - 1743
sf. Douwe Pytters en Antie Bottes
x 887. Aafke Jolles 1723 Langwar
1702 - 1770 Diken
df. Jolle Murks en Bregt Jelles


Deselden as 848. en 849.


Generaasje 10:

1768. Aucke Pyters

sf. Pyter Hendricks en Popck Fetses/Tet Rinses -->
x 1769. Kunne Gerryts att. 5-4-1697 Hearrenfean
fan Hearrenfean
df. -->

1. (884.) Pyter
2.


Gen. Jierboek 1994: In 1707 gaan Aucke Pyters en zijn vrouw Kunne Gerrits een ruil van landenijen aan met Hessel Yegelin van Claerbergen, grietman van Haskerland. De grietman krijgt een stukje land (een tot anderhalve pm. groot) onder Snikzwaag achter de fenne van Auckes achterhuis, terwijl deze in het bezit wordt gesteld van land in de l7de stelle van Broek. Behalve dat een regeling werd getroffen terzake het verschot van Aucke van 150 caroligulden aan de mede-eigenaars van de l9de stelle (in ruil voor een rentevrije lening van 143 caroligulden van 11 februari 1694 aan Wybe Tiommes, mr. schoenmaker, Hylcke Tiommes, scheepstimmerman, en Anne Tiommes, schoenmaker, mocht Pytter hun halve fenne gebruiken), zou de grietman op eigen kosten een molendijk dwars over Auckes land laten leggen, een sloot laten graven, de molen verplaatsen en bedrijfsklaar maken en een dam laten maken om van Aucke Pyters landerijen op zijn door ruil verkregen landerijen te kunnen komen.


1770. Eile Martens
- 1763 Mildam
sf. Marten Jans en Hiltje Eilles -->
x 1771. Geiske Rones
1671 - april 1759 Mildam
df. Rone Reytses en Ulck Mercks -->

1. Rixt (1709)
2. (885.) Hiltje (1711)
3. Marten (1716)

Yn 1728 grneigner en brker op Ketlik 11.
Yn 1698 Geys Roens mei Sake Roens eigner fan 1/2 Ketlik 28.


Generaasje 11:

3540. Marten Jans
fan Drylts
sf. -->
x 3541. Hiltje Eillis 3-3-1647 De Knipe
fan de Knipe
df. -->

1. (1770.) Eile (-1763)
2.
3542. Rones Reytses
1630 - foar 1662?
sf. Reytse Roens en Rinck Taededr. -->
x 3543. Ulck Mercks 1-5-1658 Langsweagen

df.

1. Merck (1658)
2. Saecke (1660-1726) x Euckien Jelles
3. (1771.) Geiske (1671-1759)

RR stoarn yn 1662 neffens SCO K5 8-3-1662 30-1-1665; mar dan kloppet Geiske net...


Generaasje 12:

7084. Reytse Ronesz
st. foar 2-3-1667 Ketlik
sf. Rone Reitsesz en Antje Jans -->
x(1) 7085. Rinck Taededr. 23-4-1634 Hearrenfean
fan Nijhoarne widdo fan Saeke Tiedgersz
df.
x(2) Ded Wopkes, febr. 1649 Aldegea (Sm.)
x(3) Foockel Wopckes, nei 1657 Burgum

t it earste houlik:
1. (3542.) Rones (1630-1661)
2. Antje x Jan Ablesz, x Lambert van Spanjen
3. Tae x Sepk Hommesdr
4. Saeke, doarpsrjochter Mildam
t it twadde houlik:
5. Lykle (1656)
t it tredde houlik:
6. Rone (1663) x Jonskje Hendriks, x Janke Bruins
7. Rinck (1665)

Yn 1638 keapje Reitse en Rinck in hs yn Nijbrongergea.
Yn 1667 wurdt omke Ruird Jans kurator oer de trije jongste bern.

Generaasje 13:

14168. Rone Reitsesz

sf.
x 14169. Antje Jans

df.


Deselden as 5398. en 5399.