In soad te finen yn: Beknopte voorgeschiedenis van het voorgeslacht van Haije de Jong, fan A.A. Sterk c.s.

Generaasje 9:

360. Michiel Haaijes Boersma
29-6-1759 Rotsterhaule - 14-12-1826 Koudum
sf. Haaije Meintes en Jeltje Feddes
x(1) 361. Annigje Jochems Ruiter 19-11-1779 Sint Jansgea
30-10-1760 Rotsterhaule - foar 1784 Rottum
df. Jochem Jans Ruiter en Trijntje Jans Mooij
Michiel x(2) 1784 Rinske Siedses
Michiel x(3) 1813 Geeltje Ages Molenaar

Śt it earste houlik:
1. (180.) Haaije (1781-1860)
Śt it twadde houlik:
2. Sieds (1785)
3. Jeltje (1787-1815)
4. Meinte (1790)
5. Anne (1792-1822), skippersfeint Legemar

Michiel Haaijes hearde as boer en feanbaas ta de heechst oansleine belestingbetellers yn Rotsterhaule. Troch de jierren hinne hie hy sa'n 15 kij en 2 hynders.
Yn letter jierren gie it minder mei him: hy rekke nei Koudum en wie dźr feekeapman en klompmakker.


Generaasje 10:

720. Haaije Meintes
18-12-1734 Haskerhoarne
sf. Meinte Wybes en Icke Rinckes -->
x 721. Jeltje Feddes 18-5-1756 Sint Jansgea
1735 - 23-11-1815 Rotsterhaule
df. Fedde Jentjes en Antje Ynses -->

1. Fedde (Hornstra) (1757-1834) x Neeltie Cornelis de Boer
2. (360.) Michiel (1759-1826)
3. Antje (1764-1835) x Jan Jans Greveling, x Evert Jans Post
4. Meinte (1767-1769)

Haaije wurde as Hije (doopnamme Heyman) doopt yn de Roomske tsjerke fan 'e Jouwer. Mei syn trouwen die hy belidenis yn de Herfoarme tsjerke.
Yn 1765, in topjier foar boeren, wie hy mei 25 kij de grutste boer fan Rotsterhaule. Hy lient yn 1799 2500Car.g. fan de erven Meine Hepkes foar de oankeap fan skarlān op pleats Rotsterhaule 17.


722. Jochem Jans Ruiter
d. 27-11-1713 Dinxsterveen
sf. Jan Jochems Ruiter en Klaasjen Jans
x 723. Trijntje Jans Mooij
1718
df. Jan Arents Koenders Mooij

Deselden as 338. en 339.


Generaasje 11:

1440. Meinte Wybes
1700 Haskerhoarne - 1782
sf. Wybe Lykles en Fokeltje Hayes -->
x 1441. Icke Rinckes 13-7-1732 Haskerhoarne
1700 - 1781 Haskerhoarne
df. Rincke Jans en Lysbet Ruurds -->
Yke x(1) Bartle Johannes Bok

1. Lyckle (1732) x Tetje Likles
2. (720.) Haaije (1734)
3. Ipe (1736)
4. Fokeltje (1739-1818) x Harmen Frederiks Bonthuis
5. Jacobje (1754-1828)

Yn de Quotisaasjekohieren neamd as 'gegoede eigenerfde boer' yn Haskerhoarne, mei 5 folwoeksenen en ien bern.


1442. Fedde Jentjes
st. 1742 Sint Jansgea
sf.
x(1) Rimke Teeves
x(2) 1442. Antje Ynses 1713 Rotsterhaule

df.

Śt it earste houlik:
1. Teeves x Martjen Harmens
2. Grietje x Eyle Tjebbes
3. Antie
Śt it twadde houlik:
4. Jentje x Antje Hendriks
5. (721.) Jeltje (1728-1850)

Fedde Jentjes komt yn de floreenkohieren fan 1698-1738 in soad as brūker en eigner fan pleatsen foar.
Yn 1738 is hy brūker fan Rottum 1 en Sint Jansgea 1, 2 en 6; folslein eigner fan Sint Jansgea 9, 20, 22 en 27 en Rotsterhaule 23, foar in part eigner fan Rotsterhaule 21 en 24.


Generaasje 11:

2880. Wybe Lykles
1675 -
sf. Lyckle Wibes en Maria Meintes -->
x 2881. Fokeltje Hayes
st. foar 1709
df. Haye Ypes en Trijntje Michiels -->
Wybe x(2) 1709 Willemke Hylkes, x(3) 1721 Sydske Jeltes

1. Jeltie
2. Ype
3. (1440.) Meinte (1700-1782)
4. Lykle

Wybe wie eigner fan pleats Haskerhoarne 25 en stiet as sadanich ek oanjūn op in kaart yn it Vegelin-argyf. Ek is hy mei swager Michiel Hayes yn 1728 eigner fan pleats 32 dźr. Der stiet by fermeld dat de eigners 'papist', dus Roomsk, binne.
Fan 22-9-1723 is in akte bewarre bleaun fan in ruilkeap tusken Vegelin van Claerbergen en Trijntje Michiels, mem fan Fokeltje. Dan wurde ek de fjouwer bern mei namme neamd.
Jeltie wie meter by de doop fan Haaije Meintes.


2882. Rincke Jans

sf.
x 2883. Lysbet Ruurds

df.

1. (1441.) Ycke
2. Acke (1705)
Lidmaat yn 1706 yn Haskerhoarne, kommend fan Aldskoat

Generaasje 12:

5760. Lyckle Wibes
1645 Westermar
sf. Wybe Poppes en Antke Lycklesdr -->
x 5761. Maria Meintes 13-10-1672 De Jouwer

df. Meynte Bouwes en Rychel Ikedr

1. (2880.) Wybe

Maria wie eigneresse fan Westermar 33, Lykle foar 1/3 fan 34. Beide as 'papist' oanjūn.


5762. Haye Ypes
Westermar - st. foar 28-4-1714
sf.
x 5763. Trijntje Michiels 21-11-1670 Haskerlān
Haskerhoarne - st. nei 1717

df.

1. (2881.) Fokeltje (1675)
2. Michiel, te Westermar

Yn 1698 1/2 eigner fan Westermar 24, mei Lyckle Wiebes Westermar 28
Tryn Michiels krijt as widdo fan Haye Ypes mei soan Michiel yn 1714 in hypoteek foar 300 Cg. by Rigt Hylkes, widdo Hylke Watzes.


Generaasje 13:

11520. Wybe Poppes
1615
sf. Poppe Jetses en Rinske N. -->
x 11521. Antke Lycklesdr

df. Lyckle Sipkes en Geerthien Cornelisdr -->

1. (5760.) Lyckle
2.

Boer yn Westermar


11522. Meynte Bouwes
1630 Westermar
sf.
x 11521. Rychel Idedr Haskerlān 23-2-1654
Westermar
df.

1. (5761.) Maria
2.


Generaasje 14:

23040. Poppe Jetses
1570 - nei 1640 Sint Nyk
sf.
x 23041. Rinske N.

df.

1. (11520.) Wybbe
2. Jetse x Jets Intsesdr, eigner Sint Nyk 50

Yn it stimkohier fan Sint Nyk fan 1640 stiet Poppe as eigner fan pleats 47, mei Ellard Tjalkes. Oer Jetse Poppes mear yn weesboek 70 fan Doanjewerstal.

Mooglike broers en susters fan Poppe: Sytze Jetses x Lysbet Aebes, de Skarren; Gatske Jetses x Tjitze Epkes, Jiskenhuzen; Henne Jetses (genealogie Henstra, noch gjin bewiis fūn).


23042. Lyckle Sipkes

sf.
x 23043. Geerthien Cornelisdr

df.

1. (11521.) Antke