Jimke Klazes

De measte gegevens út de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992Generaasje 9:

466. Jimke Klazes
fan De Jouwer
sf. Klaas Deddes en Rieuck Dirks -->
x 467. Trijntje Johannes 6-1-1754 De Jouwer
d. 10-7-1729 De Jouwer
df. Johannes Sybes en Wimke Annes -->

1. Rieuwke (1754)
2. Johanna (1756)
3. Johannes (1758)
4. Wimke (1760)
5. Wemke (1761) x Harke Dirks, Snits?
6. Klaas (1763)
7. (233.) Anna (1765-1825)
8. Hiltje (1768) x Hans Rinzes van Vliet
9. Doedje (1772-1829) x Age Elderts Kamminga, skippersfeint op 'e Jouwer

Bijlagen Hiltjes huwelijk


Generaasje 10:

932. Klaas Deddes
d. 23-7-1693 Lúnbert
sf. Dedde Klazes en Hendrikje Jans -->
x 933. Rieuck Dirks
d. 6-5-1697 Tsjalbert
df. Dirk Hendriks en Aaltien Hendriks -->

1. Meynte (1725)
2. Meynte (Luimstra) (1728-1815), te Surhuzum
3. (466.) Jimke

934. Johannes Sybes
d. 21-7-1695 De Jouwer - foar 1754 De Jouwer
sf. Sybe Jelgers en Doetie Johannes --> pr. 9-1-1724 De Jouwer
x 935. Wimke Annes
d. 21-2-1706 De Jouwer - nei 1772
df. Anne Pieters en Trijntje Jacobus Keverling -->

1. Sybe (1725)
2. Anne (1728)
3. (467.) Trijntje (1729)
4. Doed (1732)
5. Anne (1734)
6. Jacobus (1736)
7. Jacobus (1737)
8. Doetje (1739)
10. Jacobus (1742)
Generaasje 11:

1864. Dedde Klazes
1658 Tsjalbert
sf. Claes Deddes en Tjiets Meintes -->
x(1) Janke Harmens
x(2) 1865. Hendrikje Jans 29-1-1688 Langsweagen

df.

Út it earste houlik:
1. Claes (1680)
2. Tjytz (1681)
Út it twadde houlik:
3. (932.) Claas (1693)
4. Griet (1697)
5. Meynte (1699)
6. Griet (1702)
7. Griet (1704)
8. Goytsen (Luimstra) (1706-1786) x Sytske Molles Claasinga, Stiensgea
9. Meynte (1710)
10. Tziedts (1711)
1866. Dirk Hendriks

sf.
x 1867. Aaltien Hendriks

df.

1. Ymke (1693)
2. (933.) Rieuck (1697)

Komme yn 1692 fan Skuorregea nei Tsjalbert.


1868. Sybe Jelgers
fan 'e Jouwer - st. foar 1749
sf.
x 1869. Doetie Johannes 14-1-1694 De Jouwer
st. foar 1757
df. Johannes Sipkes en Auckien/Akke Auckes -->

1. (934.) Johannes (1695-1750)
2. Wypkien (1697)
3. Aaltie (1699)
4. Nanne (1701)
5. Jetske (1704)
6. Jelger (1706)
7. Jelger (1707)
8. Sipke (1709)
9. Sipke (1710)
10. Akke (1713)
11. Akke (1714)
12. Akke (1715)
13. Sipke (1717)


Doetie is yn 1749 as widdo 'redelijk in staet'.


1870. Anne Pieters
d. 19-10-1662 De Jouwer
sf. Pieter Thomas en Wyts Romckes -->
x 1871. Trijntje Jacobus Keverling 20-2-1687 De Jouwer

df. Jacobus Daniels Keverling en Antie Pieters -->

1. Pieter (1687)
2. Pieter (1689)
3. Wytske (1691)
4. Maria (1694)
5. Pieter (1696)
6. Jacobus (1699)
7. (935.) Willemyna (1706-1775)
8. Antje (1710)

Yn 1708 mei attestaasje fan Meppel nei De Jouwer.


Generaasje 12:

3728. Claes Deddes

sf. Dedde Hylckes en Lysbeth Goytiens -->
x 3729. Tjiets Meintes 5-4-1657 Tsjalbert

df.

1. (1864.) Dedde (1658)
2. Claas

Tegearre yn 1671 lidmaat yn Lúnbert.


3738. Johannes Sipkes
fan 'e Jouwer
sf.
x 3739. Auckien/Akke Auckes 21-7-1672 De Jouwer
fan Surhústerfean
df.

1. Nanne (1676)
2. (1869.) Doetie
3740. Pieter Thomas

sf.
x(1) Auck Bottes, 10-3-1650 De Jouwer
x 3741. Wyts Romckes 9-8-1659 De Jouwer

df.
x(3) Martzen Tjerks, 12-8-1682 De Jouwer
x(4) Baukien Thomas 11-11-1683 De Jouwer

1. Gerrit (1661)
2. (1870.) Anne (1662)
3. Aucke (1664)
4. Auck (1670)

Yn jannewaris 1668 suspendearre troch de Jouster tsjerkerie, mar doe net oanwêzich.


3742. Jacobus Daniels Keverling

sf. Daniel Keverling en Trintie Daniels
x 3743. Antie Pieters

df.


Deselden as 3558. en 3559.


Generaasje 13:

7456. Dedde Hylckes
st. 8-4-1660
sf.
x 7456. Lysebeth Goytiens

df.


Deselden as 5256. en 5257 .


Nei de startside