Jan Pieters Klijnstra
Generaasje 9:

422. Jan Pieters Klijnstra
29-10-1756 Āldehaske - 8-2-1829 Harich
sf. Pieter Foppes en Zwaantje Alberts -->
x 423. Arendje Gerrits de Glee 27-4-1783 Āldehaske
1764 Sint Jānsgea - 15-9-1841 Sleat
df. Gerrit Hendriks de Glee en Geertje Jans -->

1. Gerryt (1784-1846) x Tjamke Jans Bosma
2. (211.) Zwaantje (1785-1864)
3. Pytter (1788-1788)
4. Geertje (1791-1830) x Gerben Krijns Wayer, boer yn 'e haske
5. Pieter (1793-1860) x Hendrikje Jurjens de Roest
6. Margjen (1796-1863) x Marten Wybrens van der Vaart, x Roelof Koops Knobbe
7. Janke (1799-1840) x Johannes Wybrens van der Vaart
8. Sijtske (1801-1826) x Rimmer Johannes Bergstra
9. Foppe (1804-1872) x Hendrikjen Johannes Tromp x Korneliske Lolkes Yntema
10. Reinskje (1808-1883) x Sjoerd Jelles Meinesz, x Klaas Johannes Zwart, nei Amearika

Twa bern yn Aldehaske, fjouwer yn 'e Fok (Hearrenfean), leste fjouwer yn Harich.


Generaasje 10:

844. Pieter Foppes
d. 20-11-1725 Aldehaske - 30-11-1807 Aldehaske
sf. Foppe Jans en Geertje Reintjes -->
x 845. Zwaantje Alberts Hagen 29-9-1748 Aldehaske
2-11-1728 Nijehaske - 22-5-1823 Aldehaske
df. Albert Jans en Janke Sjoerds Coning -->

1. Foppe (1749)
2. Foppe (1752-1826) assessor Wolvegea, x Rinske Sints Leistra, x Geesje Willems Drevers
3. Albert (1754-1812) x Janke Johannes Propsma
4. (422.) Jan (1756-1829)
5. Gertie (1759)
6. Janke (1764)
7. Janke (1769)
8. Jan(ke?) (1771)

Feanbaas yn Ouwsterhaule en Aldehaske, frou winkelierse.


846. Gerrit Hendriks de Glee
1714 Giethoorn - 1769 Sint Jānsgea
sf. ?Hendrik Harms Baas en Margjen Gerrits Smit -->
x 847. Geertje Jans Terhorst

df.

1. Hendrik (1741-1813) x Pietertjen Aarts de Witt
2. Jan (de Glee) (1754-1826) x Antje Jentjes, feanbaas
3. (423.) Arendje (1764-1841)
4. Margjen x Barteld Harmens

Yn 1764 fan Giethoorn nei Hearrenfean, mennist.


Generaasje 11:

1688. Foppe Jans
1696 Ouwsterhaule
sf. Jan Pieters en Grietje Foppes -->
x 599. Geertje Reintjes 6-9-1716 Ouwsterhaule
st. foar 1727
df.
Foppe x(2) yn 1727 Sibbeltje Rinkes en x(3) Harmke Tjietses yn 1733


Deselden as 598. en 599.


1690. Albert Jans

sf. -->
x 1691. Janke Sjoerds Coning 20-4-1727 Aldehaske

df. Sjoerd Jans Coning en Vedske Jans -->

1. Jan (1727-1815) x Neeltje Joekes
2. (845.) Swaentje (1728-1823)
3. Haike (1730)
4. Sioerd (1732)
5. Jeltje (1734) x Hessel Lodewijks
6. Harmen (1736)
7. Wijtske (1738)
8. Harmen (1740-1811), tsjalkskipper, x Antje Cornelis1692. Hendrik Harms Baas

sf.
x 1693. Margjen Gerrits Smit 12-11-1713 Giethoorn

df.

1. Machteltjen (1714) x Jan Hendriks Plat, Giethoorn
2. Harm (Sok) (1715) x Aaltje Harmens Puite x Mensje Peters Sok
3. Lucas (van Suidert) (1718) x Geesje Hendriks Wever, fan Giethoorn nei Sint Jānsgea
4. (846.) Gerrit (1714-1769)
5. Sijgje (Suk) (1722) x Klaas Gerrits Pannekoek
Generaasje 12:

3382. Sjoerd Jans Coning
d. 30-11-1684 Hearrenfean
sf. Jan Sjoerds Coning en Aaltje Gerbens -->
x 3383. Vedske Jans
fan de Heerenwal
df.

1. Jan (1713)
2. Harmen (1715)
3. Aeltje (1718)
4. (1691.) Janke


Generaasje 13:

6764. Jan Sjoerds Coning
d. 15-9-1658 Hearrenfean
sf. Sjoerd Jans Koning en Martjen Jans -->
x 6765. Aaltje Gerbens 21-1-1677 Hearrenfean

df. -->

1. Grietje (1678)
2. Grietje (1679)
3. Martjen (1682)
4. (3382.) Sjoerd (1684)
5. Gerben (1687)

Generaasje 14:

13528. Sjoerd Jans Koning

sf.
x 13529. Martjen Jans

df.

1. Yd (1644)
2. Jan (1647)
3. Jantjen (1649)
4. Jantjen (1653)
5. Jan (1657)
6. (6764.) Jan (1658)
7. Tryn (1662)
8. Antje (1665)