Tjeerd Jeens

De measte gegevens śt de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Oer de Wiarda's is in soad te finen yn it Wiardaboek 1369-1969 fan Siegfried Wiarda en op internet yn Wiarda News.Generaasje 9:

476. Tjeerd Jeens
st. 1765
sf. Jeen Symens en Suster Wytses -->
x(1) Trijntje Klazes, 19-5-1726 Hearrenfean
x 477. Rikstje Lammerts 21-8-1740 Hearrenfean

df.

Śt it earste houlik:
1. Antje (1732-1812) x Hylke Jacobs
Śt it twadde houlik:
2. Jeen (1741)
3. (238.) Wytse (1742-1820)
4. Suster (1744)
5. Symen (1746)

Brouwer op it Hearrenfean.


Yn 1729 doopt en lidmaat wurden yn de Menniste tsjerke


Generaasje 10:

952. Jeen Symens
st. foar 1728
sf. Symen Douwes en Grietje Jeens -->
x 953. Suster Wytses

df. Wytse Feytses en Jesel Annes -->

1. (476.) Tjeerd
2. Wytse
3. Trijntje
4. Symen
5. Gatske

Brouwer op it Hearrenfean. Yn 1698 boer op De Knipe 7. Yn dat jier ek fād oer de bern fan Wytske Wytses.
De widdo buorke yn 1728 op De Knipe 7.

Generaasje 11:

1904. Symen Douwes
fan De Jouwer
sf.
x 1905. Grietje Jeens 17-9-1675 Skoatterlān

df. Jeen Claeses en Wygertien Roelofs -->

1. (952.) Jeen

Kleanmakker yn Hearrenfean.


1906. Wytse Feytses
st. 1686/90 De Knipe
sf. Feitse Wytses en Antie Annedr -->
x 1907. Jesel Annes 1-4-1655 Skoatterlān
st. foar 1690
df. Anne Jolts en Wyts Jeips -->

1. Anne
2. (953.) Suster
3. Wytske
Generaasje 12:

3810. Jeen Claeses
1625 - nei 1675
sf. Claes Jurriens en Ybeltje Jelles -->
x 3811. Wygertien Roelofs

df. Roelof Jacobs en Geeske Wolters -->

1. (1905.) Grietje

Yn 1669 yn Nijbrongergea, yn 1672 houtkeapman yn It Mar.


3812. Feitse Wytses
1600
sf. Wytse Eelckes en Suster Ubles -->
x 3813. Antie Annedr 1628

df.

1. (1906.) Wytse

Yn 1645 te Ketlik.


3814. Anne Jolts

sf.
x 3815. Wyts Jeips

df.

1. (1907.) Jesel

Yn 1630 neamd yn de Knipe en Langsweagen.


Generaasje 13:

7620. Claes Jurriens
1600 - st foar 19-5-1669
sf.
x 7621. Ybeltje Jelles
st. nei 1670
df. Jelle Seackes van Schoten en Trijntje Edes Wiarda -->

1. (3810.) Jeen (1625)

Mr. sjirurgijn yn Nijbrongergea.


7622. Roelof Jacobs
1600
sf.
x(1) 7623. Geeske Wolters
st. foar 29-6-1658
df.
x(2) Ael Jans, widdo fan Jeip Ebes

1. (3811.) Wygertien
2.
7624. Wytse Eelckes
1575 Tsjalbert - foar 1647
sf.
x 7625. Suster Ubles
st. nei 1650
df.

1. (3812.) Feitse (1600)

Yn 1640 eigner en brūker fan Tsjalbert 30. Meirjochter fan Einjewier


Generaasje 14:

15242. Jelle Saeckes van Schoten

sf.
x 15243. Trijntje Aedes Wiarda
st. 20-9-1666 Hearrenfean
df. Ede Pybes Wiarda en N.N. -->

1. (7621.) Ybeltje

Bierstekker op it Hearrenfean. Krediteur yn Hyp.boek WYM 88-531, sjoch ek BAA 62-102 d.d.aug/sep 1586v


Generaasje 15:

30486. Ade Pybes Wiarda
1560 Wurdum - 1610 Aldeboarn
sf. Pybe Aedes van Wiarda en Catharina Keimpesdr -->
x 30487. N.N.

df.

1. Pybe (-1635) x Lutske Hebbes Camminga x Trijntje Lieuwes Haerda, herbergier Wurdum en Aldskoat
2. (15243.) Trijntje (-1666)
3. Lysbet x Hinne Hettes x ds. Jacobus Overney, Pitersbierrum
4. Popke x Aarntje Harmens, Hearrenfean

Herbergier yn Wurdum en Aldeboarn.


Generaasje 16:

60972. Pybe Aedes van Wiarda

sf. Aede Doytzes van Wiarda en Gees Bouwesdr. -->
x 60973. Catharina Keimpesdr
st. 1585
df. Keimpe Auckes Unia -->

1. (30486.) Aede (1560-1610)
2. Doitze (1565) x Aetke Buckodr.
3. Tryn
4. Fedt
5. Yescke
6. Tzalling
7. Uelck
8. Auke x Ank Johannes x Tryn Wynties
9. Kempe x Teth Johannesdr
10. Ansck x Feijke Reyners fan Warstiens

Boer op Worpsterabuorren ūnder Wurdum.
recesboeken LWL d.d. sep1566 en maart 1571, GJB 2011-167
Op 19-4-1585 is er inventarisatie sterfhuis Pybe Aedez en Tryncke Cempedr, destijds echtelieden te Wirdum (LWL 80-113).
Catharine wie in natuerlike dochter fan Kempo Unia, pastoor yn Bears. Hja waard yn 1559 toch har heit wettige.
Zie voor haar huwelijk LWL 206 d.d.28-4-1565 en voor haar overlijden LWL 80-113 d.d.19-4-1585.


Generaasje 17:

121944. Aede Doytzes van Wiarda
st. 1541 Wurdum
sf. Doytze Tjallings van Wiarda en Mints Gerbrantsdr van Aytta -->
x 121945. Gees Bouwesdr.

df. Buwe Broers en Ulck Saecklesdr van Popma -->

1. Oene (-1587) x Jel Eemesdr, boer en doarpsrjochter Wurdum
2. (60972.) Pybe
3. Doytze
4. Buwe x Aet Kempedr
5. Anna x Aucke Jongesz
6. Ulck x Wybren N.
7. Mints
9. Syts
121946. Keimpe Auckes Unia
st. 1560
sf. Aucke Keimpes van Unia en Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta -->
x 121947. N.N.

df.

1. (60973.) Catharina

Yn 1529 pastoar yn Bears, yn 1540 prebendaris te Wurdum (RvA). Wettige syn dochter yn 1559. GJB 1970-31.


Generaasje 18:

243888. Doytze Tjallings van Wiarda

sf. Tjalling Pybes van Wiarda -->
x 243889. Mints Gerbrantsdr van Aytta 1485
- 1-10-1515 Wurdum
df. Gerbrant Ferckes van Aytta en Jets Wytzesdr van Buckama -->

1. Bocke (-1542) x Riem van Tjepma, boer te Grou en Reduzum
2. Tjalling
3. Doytze (-1548) studearre yn Leuven, pastoar fan Wurdum GJB 1991-129
4. (121944.) Aede
5. Aal x Focke Aesges, Aldeboarn, Wurdum
6. Tryn

Sneuvele yn 1498 yn de Slach by Barrahūs.
De widdo wurdt as Mints Doeytie weduwe fermeld yn it Register fan de Oanbring.

243890. Buwe Broers

sf.
x 243891. Ulck Saecklesdr van Popma

df. Saeckle van Popma en Frouck Feyesdr van Goslinga -->

1. (121945.) Gees
243892. Aucke Keimpes van Unia
st. 11-6-1501
sf. Keimpe van Unia en Frouck van Amama -->
x 243893. Ansck Tjercksdr Juwinga van Walta

df. Tjerck Juwinga van Walta en Ebel van Walta -->

1. Tjerck x Uilck Buwesdr, op Nijehūs ūnder Bears
2. Juw x Ael Ritsckesdr van Juckema, studearre yn Leuven, op Unia-state Wurdum
3. (121946.) Keimpe
4. Teth (-1530) x Poppe van Heemstra, legerkaptein, sneuvele by Ginnum

Hearskip op in stins yn Wurdum, foar in part eigner fan Uniahūs yn Ljouwert.


Generaasje 19:

487776. Tjalling Pybes van Wiarda

sf. Pybe Oenes van Wiarda -->
x 487777. N.N.

df.

1. (243888.) Doytze
2. Pybe, studearre te Rostock, pastoar fan Wikel
3. Oene x Syts Rintzesdr van Aytta, hie bestit yn Reduzum, Wurdum en Boksum
4. Doecke (būtenechtlik)

Mei broer Doecke erfgenaam fan omke Tjomme. Hja dogge ōfstān fan Aenkema-guod yn Birstum ta geunst fan de susters fan it kleatser Aalsum.


487778. Gerbrant Ferckes van Aytta
st. 1484 Swichum
sf. Ferck Folckerts van Aytta en Syts Buchodr van Hemricksein -->
x 487779. Jets Wytzesdr van Buckama
st. 1528 Swichum
df. Wytze van Buckama en Mintz Jetzesdr Schutsma -->

1. Bernardus Bucho (1465-1528) pastoar yn Grou en Swichem, riedshear by it Hōf, deken yn Den Haach, freon fan Erasmus
2. Ferck (-1501) prebendaris yn Wurdum
3. Wytze (-1490)
4. Folckert (1484-1544) x Yda Wiglesdr van Hania, ālden fan Viglius van Aytta
5. (243889.) Mints (-1515)
6. Swob (-1494) x Ulbe Hilles Eesckes, Easthim
7. Ferckje x Saecke Sipckes x Sytse Aetes, Barrahūs
8. Syts x Rienck Sjoerds Camstra
9. Auck x Ruurt Wobbes, Weidum
10. Saep
Būtenechtlik:
11. Jouw

Boer op Idsingastate yn Reduzum.


487782. Saeckle van Popma

sf.
x 487783. Frouck Feyesdr van Goslinga
fan Hallum
df. Feye van Goslinga -->

1. (243891.) Ulck
2.

Yn 1480 beide te Weidum.


487784. Keimpe van Unia

sf. ??Feycke van Unia.
x(1) Bauck Doeckedr. van Martena
x(2) His N.
x(3) 487785. Frouck van Amama

df.

Śt it earste houlik:
1. Hessel
2. Tjebbe (-1484), neamt op de tsjerkeklok fan Wurdum
3. Werp
4. Wytze
Śt it twadde houlik:
5. Feycke x Jetscke Sjoerds van Grovestins, Weidum
Śt it tredde houlik:
6. (243892.) Aucke
7. Abbe
8. His x Juw van Hottinga
9. Tjets x Watze van Roorda, x Tjaert van Burmania
10. Sjouck x Doecke Sytzes van Martena

Yn 1450 en 1478 grytman fan Ljouwterdiel. Belutsen by de oerienkomst oer de Ie.


487786. Tjerck Juwinga van Walta

sf. Juw van Juwinga en Rixt van Walta -->
x 487787. Ebel van Walta
fan Tsjerkwerd
df. -->

1. (243893.) Ansck
2. Rixt x Rienck van Harinxma
3. Juw x Catharina van Harinxma, grytman fan Wūnseradiel
4. Tjerck (-1522) x Tieth Johansdr van Herema, fetkeaper śt Tsjerkwert
Generaasje 20:

975552. Pybe Oenes van Wiarda

sf. Oene Pybes van Wiarda -->
x 975553. N.N.

df.

Būtenechtlik berne:
1. (487776.) Tjalling
2. Doecke

Net yn primźre boarnen oantroffen.


975556. Ferck Folckerts van Aytta
st. 1460 Wergea
sf. Folckert Gerbrants van Aytta -->
x 975557. Syts Buchodr van Hemricksein
fan Wergea
df.

1. (487778.) Gerbrant
2. Sjouck (van Hemricksende) x Jarich Wybes van Jelckema, Meskenwier x Rienck Doitzes van Albada, Flānsum
3. Rintze x Swob van Heringa, erfde sate Hemricksein
4. Bucho, pryster en prebendaris yn Wurdum

Einierde boer op Swichem, letter op Hemricksein


975558. Wytze van Buckama

sf.
x 975559. Mintz Jetzesdr Schutsma
fan Wergea
df. Jetze Schutsma -->

1. (487779.) Jets
975566. Feye van Goslinga

sf.
x 975567. N.N.

df.

1. Tjepcke x Frouck van Oenema, grytman fan Ferwerteradiel
2. (487783.) Frouck

Wenne yn 1460 te Hallum (Stamboek Fryske adel)


975572. Juw van Juwinga

sf. Goslick van Hottinga en Ansck Juwsdr van Juwinga -->
x 975573. Rixt van Walta

df. Tjerck van Walta -->

1. (487786.) Tjerck
2. Goslick x Syts Tjaertsdr van Aylva, op Juwingahūs Boalsert
3. Bauck
4. Rints (-1482) x Johan van Roorda, Kleaster Anjum

Juw ferkrige fan memmekant yn 1434 by boedelskieding Juwingahūs yn Boalsert, en neamde him dernei ek Juwinga


Generaasje 21:

1951104. Oene Pybes van Wiarda
st. nei 1438
sf. Pybe van Wiarda en Claer van Eminga -->
x 1951105. N.N.

df.

1. (975552.) Pybe (1405)
2. Tjomme (-1473) x Ath van Bonninga, gesant oan hōf fan Bourgogne

Oene bewenne Wiardastate yn Goutum en wie ferfangend grytman fan Ljouwterdiel. Tjomme wie de leste Wiarda op Wiardastate.


1951112. Folckert Gerbrants van Aytta

sf. Gerbrant N. en Auck van Aytta -->
x 1951113. N.N.

df.

1. (975556.) Ferck (-1460)
2. N. x Lieuwe van Tjepnia
3. N. x Douwe van Gekinga, Reduzum

Einierde boer op Aytta ūnder Swichem.


1951144. Goslick Heres van Hottinga

sf. Here van Hottinga en Rienck Ndr -->
x 1951145. Ansck Juwsdr van Juwinga

df. Juw van Juwinga -->

1. Foockel x Epe Jarichs van Kee
2. (975572.) Juw van Juwinga
3. Watze
4. Rixt

Yn 1403 bewenners van Juwingahūs yn Boalsert.


1951146. Tjerck van Walta

sf. ?Agge van Walta, yn 1374 grytman fan Wūnseradiel.
x 1951147.

df.

1. (975573.) Rixt

Yn 1398 neamd as būnsmaat fan de greven fan Hollān, yn 1399 beliend mei de hearlikheit Tsjerkwerd.


Generaasje 22:

3902208. Pybe van Wiarda

sf.
x 3902209. Claer van Eminga
fan Stiens
df.

1. (1951104.) Oene
2. Sjoerd, potestaat fan Oostergo

Mei syn frou yn 1380 te Goutum. Sjoch de Vrije Fries XII (1873)-166/167.


3902224. Gerbrant N.

sf.
x 3902225. Auck van Aytta

df.

1. (1951112.) Folckert
3902288. Here van Hottinga

sf.
x 3902289. Rienck Ndr

df.

1. (1951144.) Goslick

Yn 1399 troch de graaf fan Hollān beliend mei de heerlikhyt Nijlān.


3902290. Juw van Juwinga
fan Boalsert - 29-8-1396
sf.
x 3902291. N.N.

df.

1. (1951145.) Ansck

Yn 1396 as Skieringer keazen ta potestaat fan Fryslān, mar yn dat jier sneuvele yn de slach by Skoattersyl tsjin it leger fan hartoch Albert van Beieren.


Nei de startside