Sybren Aukes

De measte gegevens śt de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992Generaasje 9:

474. Sybren Aukes
fan Burstum - 1749/50
sf. Auke Sybrens en Eelkje Rimmerts -->
x 475. Wytske Sibles 20-10-1726 Aldeboarn
fan Burstum - 1766 Nes
df. Sible Gabes en Romck Wytses -->
Wytske x(2) Klaas Yntes, 21-3-1756 Aldeboarn
1. Riemke
2. Auke (-1806)
3. Eeke
4. (237.) Johanneske (1747-1837)
5. Sibbeltje

(Schouwstra)


Generaasje 10:

948. Auke Sybrens
fan Flearbosk ūnder Boarnburgum
sf. Sybren Feddes en Pytrick Aukes -->
x 949. Eelkje Rimmerts 29-12-1695 Boarnburgum
fan Snits
df.

1. Rimmert
2. (474.) Sybren (1699-1749)
3. Jan
4. Trijntie

Boer yn Aldeboarn.


950. Sible Gabes
fan Grou - 1738/48 Nes
sf. Gabe Diurres en Antie Baartes -->
x 951. Romck Wytses 24-3-1700 Grou
fan Friens - st. nei 1749
df.

1. (475.) Wytske

Boer op Burstum ū. Nes 17 en 20.


Generaasje 11:

1896. Sybren Feddes

sf. Fedde Sybes en Tryn Wigles -->
x 1897. Pytrick Aukes

df.

1. (948.) Auke

Boer op 'e Flearbosk.


1900. Gabe Diurres

sf. Diurre Dirx en Berber Sibbles -->
x 1901. Antie Baarts 24-9-1671 Grou

df. Baart Siurdts en Antie Johannes -->

1. Dirck (-1766) x Syke Pytters, būterkeaper Grou
2. Jets (-1698) x Douwe Annes
3. Feike x Froukjen Floris
4. (950.) Sibble
5. Gerben
5. Sjoerd x Jaay Wijtzes, x Dieuk Gaeles
6. Pyter x Wyb Jetses
7. Cornelis x Hiske Arjens

Yn 1698 boer op Nes 17. De widdo ferkeapet yn 1722 in "seeckere heerlijke huisinge ... gelegen in den dorpe Grouw"


Generaasje 12:

3792. Fedde Sybes

sf. Sybe Feddes -->
x 3793. Tryn Wigles

df.

1. (1896.) Sybren

Boer op 'e Flearbosk.


3800. Diurre Dirx
1620 Grou - nei 1682 Wergea
sf. Dirck Seerps en Sime Diurredr. -->
x(1) Bauckien Boeyes, foar 1650
x(2) 3801. Berber Sibbles
fan Grou
df. Sible Wopckes en Trijn Gabedr. -->
x(3) Auck Sioerds, 2-10-1665 Idaarderadiel
x(4) Meinsch Pybes, jann. 1680 Grou
x(5) Jansen Ipes, 20-3-1682 Idaarderadiel

Śt it earste houlik:
1. Dirck x Auck Clases, x Sipck Ritskes, x Aaltie Carsten Tigler, būterkeapman Grou
2. Antie (-1729) x Jentie Clases, bakker en keapman Grou, x Jentie Everts, x Jan Claessen
Śt it twadde houlik:
1. Sible
2. (1900.) Gabe
3. Bauck x Aldert Buwes
4. Hendrik x Acke Foockis, Tryn Ypes, x Fijke Tietes

Būterkeapman, wenne mei syn earste frou(?) yn 1650 yn Himpens. Nei 1657 wer te Grou, bewennet yn 1682 "seeckere huisinge schuire hovinge cum annexis staende ende gelegen in den dorpe Warga, 't Casteel genaemt".


3802. Baart Siurdts
fan Burstum
sf. Sioerd Joannes en Tryn Cornelisdr. -->
x 3803. Antie Johannes

df.
x(2) Antie Jelmers, 12-7-1663 Grou

1. (1901.) Antie

Yn 1672 te Nes, hat dan in skuld fan 200Carg. "ter reede opbouwinge van mijn verbrande huisinge asnog bewoont".


Generaasje 13:

7584. Sybe Feddes

sf.
x 7585. N.N.

df.

1. (3792.) Fedde

Yn 1606/07 ūntfanger fan de kleasteropkomsten, wennet dan te Flearbosk mei njoggen kogerzen en 27 'dachmad', en 'van't corpus toegedeelt 10 mad mieden'.


7600. Dirck Seerps

sf. Seerp Dircks en Lyudts Hayedr. -->
x(1) 7601. Sime Diurredr.
st. foar april 1640
df.
x(2) Tieb Jalckes, 1642 Grou

1. Antie
2. Trijn
3. Jantsen x Rinse Tietes
4. Dirck
5. (3800.) Diurre (1620-1682)

Wenne yn 1647 noch yn Wergea. Op 26-4-1640 wurdt der boelguod hālden fan silger Sime Diurres, kurator oer de bern is dan Jucke Lieuwes.


7602. Sible Wopckes
st. foar 14-7-1635
sf.
x 7603. Trijn Gabedr.
st. nei 1640 Grou
df.

1. (3801.) Berber
7604. Sioerd Joannes

sf. -->
x(1) N.N.
x(2) 7605. Tryn Cornelisdr. ~1610

df. Cornelis Baart en Antcke Buwedr. -->

Śt it earste houlik:
1. Sibbel
2. Neeltie
3. Appolonia
4. Wybe
Śt it twadde houlik:
5. Siouck
6. Auck
7. Antie
8. Johannes
9. Cornelis
10. Pieter
11. Gerben
12. (3802.) Baart

Hat twa broers Pieter en Gerben.


Generaasje 14:

15200. Seerp Dircks

sf.
x 15201. Lyudts Hayedr

df.

1. (7600.) Dirck
2. Eelke x Trijn Johannes
3. Sijtske x Wybren Jans
4. Haye x Foockel Dooijtses
5. Sybe

Te Wergea, hja liene yn 1611 60 goudgūne fan Sybren Keimpes en Sibbel Tibbedr.


15210. Cornelis Baart
st. foar 1614
sf.
x 15211. Antcke Buwedr. foar 1590
st. nei 1614
df.

1. (7605.) Tryn
2. Baart
3. Buwe
Nei de startside