Rienk Tyles

De measte gegevens śt de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992Generaasje 9:

470. Rienk Tijles
d. 9-9-1725 Ljouwert
sf. Tijlo Hendriks en Sepkjen Klazes -->
x 471. Houkje Clases 6-10-1754 Ljouwert
d. 22-5-1732 Ljouwert - 29-4-1812 Ljouwert
df. Klaas Teakes en Tjitske Pieters -->

1. Sepkjen (1755-1818)
2. Claas (Plantijnus) (1758-1841) x Baukje Lodewijks, mūnder Ljouwert
3. (235.) Tietje (1767-1850)

Mūnemakker op Aldegalileien ūnder Ljouwert.


Generaasje 10:

940. Tijlo Hendriks
1671
sf. Hendrick Daniels en Sipkien Tijles -->
x 941. Sepkjen Klazes 16-4-1713 Ljouwert
d. 20-7-1690 Ljouwert
df. Claes Riencks en Tietje Jetses -->

1. Klaes (1714)
2. Claas (1715)
2. Hendrik (1718)
3. Hendrick (Plantinus) (1722) x Mettie Hendriks
3. (470.) Rienck (1725)

Hovenier op Aldgalileien. Wennet yn 1734 te Dokkum, keapet dan mei syn broer Daniel twa pūnsmiet gernierslān ūnder Ljouwert.


942. Klaas Teakes
d. 22-1-1702 Ljouwert
sf. Taeke Claessen en Simkjen Remmerts -->
x 943. Tjitske Pieters 27-1-1726 Ljouwert
d. 11-8-1706 Ljouwert
df. Pieter Jelles en Grietje Alefs -->

1. Grietje (1726)
2. Simpkje (1729)
3. Jeltje (1730)
4. (471.) Houkjen (1732-1812)
5. Taeke (1733)
6. Aafke (1737)
7. Pieter (1740)
8. Hette (1744)
9. Tjitske (1745)

Houtmūnder op Aldegalileien.


Generaasje 11:

1880. Hendrick Daniels
fan Wurdum
sf.
x 1881. Sipkien Tijles 12-4-1669 Ljouwert

df.

1. Sytske (1670)
2. Sytske (1671)
3. Tryntie (1673)
4. Sytske (1676)
5. Daniel (1678) x Pytje Douwes, x Trijntje Hendriks
6?. (940.) Tijlo
7. Sytske (1681)

Koekebakker yn Ljouwert. Yn 1689 wurdt Arent Willems beneamd as kurator oer syn bern.


1882. Claes Riencks
fan Aldegalileien
sf.
x 1883. Tietje Jetses 18-12-1687 Ljouwert
fan Aldegalileien
df.

1. Rienk (1689)
2. (941.) Sepkjen (1690)
3. Trijntie (1693)
4. Rienk (1694)
5. Jetske (1696)

Gernier op Aldegalileien.


1884. Taeke Claessen
d. 12-9-1675 Ljouwert
sf. Claes Meynses en Houck Taeckes -->
x(1) 1885. Simkjen Remmerts 28-7-1700 Ljouwert
fan it Fliet
df.
x(2) Grietje Tiaerds, 4-1-1705

1. Claes (1700)
2. (942.) Claes (1702)
3. Anna (1704)

Skūtmakkersfeint op it Fliet.


1886. Pieter Jelles

sf.
x 1887. Grietje Alefs 7-4-1700 Ljouwert
d. 25-7-1669 Ljouwert
df. Alef Jansen en Lysbeth Gerryts -->

1. Jelle (1701)
2. Hendrick (1704)
3. (943.) Tjitske (1706)
4. Claes (1708)

Gernier op Aldegalileien.


Generaasje 11:

3768. Claes Meynses
d. 12-10-1636 Ljouwert
sf.
x 3769. Houck Taeckes 14-2-1669 Ljouwert

df.

1. Mense (1670)
2. Auck (1671)
3. Aeghtie (1674)
4. (1884.) Teecke (1675)
5. Reyn (1678)
6. Aeghtie (1679)
7. Antie (1683)
8. Auke (1684)
9. Hette (1687)

Skūtmakker ūnder Ljouwert


3774. Alef Jansen

sf.
x 3775. Lysbeth Gerryts 13-12-1668 Ljouwert
fan Tytsjerk
df. Gerryt Sickes en Tyeets Lases -->

1. (1887.) Grietje (1669)
2. Jan (1671)
3. Jan (1673)
4. Albartus (1675)
5. Hendrick (1678)
6. Hendrick (1679)

Soldaat yn de foarstlike kompanjy.


Generaasje 11:

7550. Gerryt Sickes

sf.
x 7551. Tyeets Lases 20-3-1636 Tytsjerk

df.

1. Jetse (1635)
2. (3775.) Lysbeth

Beide libje noch yn 1665.


Nei de startside