Sybren Harmens

Generaasje 9:

468. Sybren Harmens (Vellinga)
d. 8-4-1736 Lekkum - 12-6-1822 Ljouwert
sf. Harmen Berends en Liesbet Gerbens -->
x 469. Teuntje Tjepkes 31-5-1761 Ljouwert
1739/40 - 17-9-1826 Ljouwert
df. Tjipke Hanses en Grietje Jans (de Boer) -->

1. Grietie (Vellinga) (1762-1837) x Jan Sybes Rijpstra, Rypstjerk
2. Lysbeth (1763-1822)
3. Aaltie (Fellinga) (1765-1847) x Boyen Pieters Boyenga, x Eeltje Eeltjes Postma
4. (234.) Harmen (1767-1820)

Yn 1778 beŽdige as trekskipper fan Ljouwert op Dokkum. Namme V(F)ellinga wurdt neamd yn stjeraktes fan Grietje en Aaltje, mar net yn dy fan Sybren sels. Harmen neamt himsels Post.


Generaasje 10:

936. Harmen Berends
??? 5-10-1692 Ljouwert
??? sf. Beernt Harmens
x 937. Liesbet Gerbens

df.

1. (468.) Sybren (1736)
938. Tjepke Hanses
fan Snakkerbuorren
sf. Hans Tiepckes en Antie Lovius Molinaeus -->
x 939. Grietje Jans att. 21-5-1719 Ljouwert
fan Lekkum
df. -->

1. Trijntje (1720)
2. Aaltje (1723)
3. Aaltje (1724-1755) x Hein Ates van der Vliet
4. Jan (1726)
5. Antje (1730) x Jan Gerrits?, Lekkum
6. Aukje (1732)
7. Auke (Spoelstra) (1733) x Hiltje Rinses (Bontekoe), Lekkum
8. Hans (1736)
9. Teunis (1737)
10. (469.) Teuntje (1739)

Wever. Bern berne yn Lekkum 'onder de klokslag van Leeuwarden'.


Generaasje 11:

1876. Hans Tiepckes

sf. Tiepcke Auckes -->
x 1877. Antie Lovius Molinaeus

df. Lovius Antonii Molinaeus en Maycke Fongers Hoytinga -->

1. (938.) Tjepke (1695)
2. Lovius (1696-1749) x Klaaske Jurjens
Generaasje 12:

3752. Tiepcke Auckes

sf.
x 3753. N.N.

df. -->

1. (1876.) Hans (1665)
3754. Lovius Antonii Molinaeus
1636 Boalsert - nei 1685 Lekkum
sf. Teunis Jans en Dieuke Cornelis -->
x 3755. Maycke Fongers Hoytinga
1635 Boalsert - 4-1-1681 Lekkum
df. Fonger Idses en Antie Piers -->
Maycke x(1) Loof Annes

1. (1877.) Antie (1665-1714)
2. Akke (1665-1735)
3. Dieuke (1667)
4. Fonger (1669)
5. Kornelis (1673)
6. Trijntje (1680)


Uit: "Naamlijst der Predikanten" van Romein:
Lovius Antonii MOLINAEUS, dominee ; - Lekkum 1667, beroepen van 't Ameland, geapprobeerd den 11 Maart, bevestigd den 31 maart, deed zijn intreerede den 4 April, lid der klassis den 15 April.


Hij werd in 1678 gesuspendeerd, bij welke gelegenheid Ds. Perrijn te ..... uit naam der klassis een strafrede hield den 19 November 1678, uit 1 Cor. X:12; en in 1682 afgezet, waarvan hij appelleerde op de Synode.
Dit verwekte veel ontroering en beweging in deze gemeente, zoodat er gecommitteerden voor de klassis verschenen met verzoek om mitigatie van deze sententie, doch vruchteloos; op zijn verzoek werd hem echter door de klassis den 3 Julij vergund om in zijnen dienst hersteld te worden.
Eindelijk is hij den 31 Mei 1686 weder van zijnen dienst ontzet, van welk vonnis hij wel appel verzocht bij Heeren Gedeputeerde Staten van de Synode in 1686, doch dit werd geweigerd, naar dien decensura tot de kerk behoort.

Hy hat de namme Molinaeus oannommen omdat zyn heit mounder wie en hy as predikant fansels in moaie namme hawwe woe. Hy sil ferneamd wÍze nei de earste man fan syn mem, Loof Annes.

Yn de tsjerke fan Lekkum lizze twa grefstiennen: Anno 16.. den ... is in den heere ontslapen den eerwaardigen godtsaligen ende hooghgeleerde d Lovius Molinaeus dienaer des godlycken woorts deser plaats out .. en leit hier begraven
Qui tu es sur qui sum eris
Anno 1681 den 4 ianuarius is in den heere salichlyck ontslapen den eerbare godtsalighe en seer deuchtsame Maycke Fongers Hoytinga huysvrou van d. Lovius Molinaeus out 45 iaer ende leit alhier begraven


Generaasje 13:

7508. Teunis Jans

sf.
x(1) Antie Heeres Nannenhof
x 7509. Dieuke Cornelis 3-10-1630 Boalsert
st. nei 1653
df.
x(2) Geertje Foppes Intema, 14-8-1681 Boalsert
Dieuke x(1) Looff Annes, in soan Cornelis

1. (3754.) Lovius (1636)

Mounder yn Boalsert


7510. Fonger Idses Hoytinga

sf.
x 7511. Antie Piers

df.

1. Wytske (1628) x Dije Sipkes Douma
2. Aaltje (1630) x Caesar Everts Machet
3. Akke (1630-1686)
4. (3755.) Maycke (1635-1681)

Herbergier yn Boalsert.


Nei de startside