Jan Pieters van Loon

Gegevens út it boekje 'De Van Loons' fan R.S. Roarda, in oanfolling op in artikel yn it Genealogysk Jierboekje 1959.Generaasje 9:

464. Jan Pieters van Loon
d. 10-9-1730 Oldemarkt - 5-6-1802 De Kúnder
sf. Pieter Johannes van Loon en Jantje Everhardus Glastra -->
x 465. Rikje Jans Glastra 27-9-1750 Oldemarkt
30-10-1729 De Kúnder - 20-3-1799 De Kúnder
df. Jan Sjoerds Glastra en Aafje Pieters -->

1. Aafje (1751-1797) x Meinardus Tuttel, burgemeester Steenwijk, x Allardus Fledderus
2. Peter (1753)
3. Jantjen (1754)
4. Pieter (1755) x Hiltjen Wiebes Nijenhuis fan Ter Idsard
5. (232.) Jan Glastra (1758-1829)
6. Johanna (1760)
7. Everhardus (1762-1840) x Femmigjen Lourens Bovenkamp, x Attje Potter Jouwsma
8. Sjoert (1763)
9. Sjoert (1764-1826) x Froukje Sijbrens Knaap, űnderwizer Froubuert
10. Willem (1766)
11. Willem (1768)
12. Willem (1769)
13. Albertus (1771-1803)
14. Jantjen (1773)

Skout fan de Kúnder en Blankenham. As prinsgesinde yn 1795 űntslein.


Generaasje 10:

928. Pieter Johannes van Loon
30-1-1703 Oldemarkt - 1731 Oldemarkt
sf. Johan Willems van Loon en Elsien Valken -->
x 929. Jantje Everhardus Glastra 4-3-1730 Oldemarkt
d. 1-6-1707 Oldemarkt
df. Everhardus Gerrits Glastra en Marijtje Oortwijn -->

1. (464.) Jan (1730-1802)
930. Jan Sjoerds Glastra
d. 11-6-1699 De Kúnder
sf. Sjoerd Lammerts Glastra en Riekje Hendriks -->
x 931. Aefjen Pieters 17-1-1722 De Kúnder
1700
df. -->

1. Sjoert (1723) x Marijtje Jans fan Enkhuzen
2. Aeltjen (1724)
3. Peter (1726)
4. Peter (1727)
5. Rikjen (1728)
6. (465.) Rikje (1729-1799)
7. Aaltje (1731) x Hendrik Pierik, Amsterdam
8. Peter (1733)
9. Antje (1734) x Petrus van der Wenden, Skerpenseel
10. Peter (1735)
11. Peter (1737)
12. Claasje (1738) x Pieter van der Hoek, Kúnder
13. Peter (1741) x Steijntjen Biesman
14. Claasje (1742)

Bern doopt op 'e Kúnder en berne yn it Clooster űnder Oldemarkt. Jan Glastra is eigner fan 'Het Kleine en het Grote Erve in 't Klooster', yn 1729 foar it earst as sadanich neamd.


Generaasje 11:

1856. Johan Willems van Loon
1671 - maaije 1709 Oldemarkt
sf. Willem Jans van Loon en Albertine Jans Kiers -->
x 1857. Elsien Pieters Valken -10-1699 Oldemarkt
st. nei 1732
df. -->

1. Willem (1701)
2. (928.) Pieter (1703)
3. Albertus (1704-1745) x Annegjen Paauw
4. Eskjen (1707)

Skout fan IJsselham, Paaslo en Oldemarkt.


1858. Everhardus Gerrits Glastra
d. 7-10-1677 Steenwijkerwold
sf. Gerrit Geuchies en Catharina van Haminge -->
x 1859. Marijtje Oortwijn

df.

1. Gerrit (1705)
2. (929.) Jantje (1707)
3. Gerrit (1709) x Aaltje Bessel, x Maartje Tijt, x Maertje de Grijs, te Zaandijk
4. Jan Oortwijn Glastra (1712) x Jantjen Jannes Bouman
5. Jacobus (1714)
6. Johannes (1717)
1860. Sjoerd Lammerts Glastra

sf. Lambert Glasemaker en Claasje Jochums -->
x 1861. Riekje Hendriks 5-6-1681 De Kúnder

df.

1. Antje x Jan Engelbert Ardesch, x Cornelius Ekama, skoalmaster
2. Sietze x Jantjen Theunis van Bemmel
3. Lambert (1688) x Teske Sickes Ruardi
4. Jantjen (1691) x Pieter Hendriks Room, Blokzijl
5. Klaasjen (1697) x Claas Arents
6. (930.) Jan (1699)

Yn 1708 kurator oer Lutger Jans yn Weststellingwerf.


Generaasje 12:

3712. Willem Jans van Loon
15-8-1645 Meppel - 18-9-1701 Stienwyk
sf. Jan Willems van Loon en Geessien Harmens -->
x 3713. Albertine Jans Kiers 21-4-1667 Meppel
27-9-1643 Meppel - 20-9-1722 Stienwyk
df.

1. Jan Kiers (1688-1701), skout en boargemaster fan Stienwyk
2. (1856.) Johan (1671-1709)
3. Harmen (1677-1719) x Anna Arends Barels, skout fan Stienwyk

Sjirurgijn yn Meppel, sjirurgijn-generaal yn it leger en as sadanich as liifarts fan Willem III mei nei Ingelân.


3716. Gerrit Geuchies

sf. Geuchie N. -->
x 3717. Catharina van Haminge 9-7-1675 Steenwijkerwold
d. 1-9-1650 Steenwijkerwold
df. Everhardus van Haminge en Cornelia Joosken d' Rooß -->
Catharina x(1) yn 1668 Jacob ter Hel

1. (1858.) Everhardus (1677)
2. Grietien (1686)
3. Cornelia (1689)
4. Jan (1691)

Gegevens fan kertiersteat Winters.


3720. Lambert Glasemaker

sf.
x 3721. Claasje Jochums

df.

1. (1680.) Sjoerd
2. Claasien x Zijtse Romkes, Warkum
Generaasje 13:

7424. Jan Willems van Loon
1625 Amsterdam - 4-6-1706 Meppel
sf. Willem Jans van Loon en Berber Jans -->
x 7425. Geessien Harmens 15-9-1644 Meppel

df.

1. (3712.) Willem (1645-1701)

Sjirurgijn te Meppel


7432. Geuchie N.

sf.
x 7433. N.N.

df.

1. (3716.) Gerrit
2. Nijsien x Reiner Lucas
3. Cornieles x Gerbreg Sijmens
4. Aefjen x Sjoert Willems
5. Jan
7434. Everhardus van Haminge
fan Kampen - 24-3-1669 Steenwijkerwold
sf.
x 7435. Cornelia Joosken d' Rooß 19-8-1649 Vollenhove

df.
Cornelia x(1) yn 1648 Gillis van Randen

1. (3717.) Catharina (1650)
2. Allegonda (1652)
3. Anna Lisebeth (1654) x Marcus Hellendorn
4. Cornelia (1656)x Regnerus van Cleijenburg

Predikant yn Steenwijkerwold nei 1648. Publisearre in 'Disputatio theologica de precibus ecclesiasticis'.
In suster? Anna komt mei him nei Steenwijkerwold, giet letter nei Wilsem.


Generaasje 14:

14848. Willem Jans van Loon
1591
sf. Jan van Loon en Maycke Hasselberch -->
x 14849. Berber Jans 25-6-1620 Ljouwert
fan Meppel
df.

1. (7424.) Jan (-1706)

Keunstskilder, yn 1621 boarger fan Amsterdam. Hy tekene yn 1615 yn Parys it freonealbum fan Wybrant de Geest.


Generaasje 15:

29696. Jan van Loon
1545 - nei april 1604
sf.
x 29697. Maycke Hasselberch
st. 1639/40
df.

1. Nieske x David Vinckboons, keunstskilder Amsterdam
2. Aerent x Trijntje Annedr, notaris te Ljouwert
3. Jan, x Duiff Gerlofs, keunstskilder Ljouwert
4. Jancke
5. (14848.) Willem
6. Jacob, prokureur Snits, x Dirckien Willems
7. Orsel

It ferhaal giet dat de Van Loons fan Luikse adel wiene en as haad fan in findel kriichslju nei Ljouwert kommen binne. Der is lykwols gjin inkeld bewiis fan.
Jan van Loon wie notaris en prokureur-postelant (pleitbesoarger) yn Ljouwert, sűnt 1579 dęr boarger. Yn 1602 keapet hy in hűs op 'e hoeke fan de Beijerstrjitte oan it Hofplein, yn 1626 ferkeapje de widdo en de bern it wer.
Yn it Ljouwerter weesboek stiet noch in hantekening fan him fan 27-4-1604:
Yn de ynventaris fan it stjerhűs fan Maycke Hasselberch wurde ek neamd:
Een schilderije van Jancke van Loon
Een heel cleyn waarop staat de troni van Jacob van Loon


Nei de startside