Jochum Teunis Meester

De measte gegevens út de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

462. Jochum Teunis Meester
d. 4-8-1737 Hoarnstersweach - 1811/18
sf. Teunis Roels en Jebbigjen Jochems -->
x 463. Claaske Egberts 14-10-1764 Hoarnstersweach
d. 26-6-1746 Aldhoarne
df. Egbert Hessels en Martje Arends -->

1. Jebbigjen (1765) Haskerdiken
2. Egbert (1766)
3. Marchjen (1768)
4. Egbert (1770-1826) x Geeske Jelles, fisker Jiskenhuzen
5. (231.) Marchjen (1773-1842)
5. Teunis (1775-1853) x Antje Jans de Vries, Wâldsein
6. Jan (1778) Grou
7. Eltje (1781-1847) x Wytze Uilkes Boonemmer, Sumar
8. Jacob (1784)
9. Akke (1787-1820) naaister x Jan Jacobs Muurling

Yn 1811 nimt Jochem de namme Meester oan, mar Marchje, Teunis en Eltje neame har letter De Vries en Egbert neamt him Visser!
Beide stoarn foar 1818 (houlik Akke).


Generaasje 10:

924. Teunis Roels

sf.
x 925. Jebbigjen Jochems

df.

1. Jochem (1730)
2. Blijke (1732)
3. Blijke (1734)
4. (462.) Jochum (1737-1815)926. Egbert Hessels

sf.
x 927. Martje Arends

df.

1. Antje (1733)
2. (463.) Klaeske (1746)

Yn 1732 fan 'e Haske nei Aldhoarne, yn 1745 wer werom.


Nei de startside