Sytse Piebes de Jong

De measte gegevens ķt de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

458. Sytse Piebes de Jong
d. 22-1-1736 W‚ldsein - 18-11-1822 W‚ldsein
sf. Pybe Jelles en Hid Sytses -->
x 459. Ies Reynders Zoethout 14-1-1759 W‚ldsein
1740 W‚ldsein
df. Reyner Jelles Zoethout en Syts Hayes Visser -->

1. Hid (1759-1803) x Lykle Walles
2. Tjiets (1761)
3. Piebe (1764)
4. Reinder (1765-1826) x Martjen Dooitses Kooiker, Ljouwert
5. Piebe (1768)
6. Sietse (1771-1839) x Janke Jelles Soethout, mederjochter Akkrum
7. (229.) Yes (1773-1801)
8. Ied (1776)
9. Piebe (1777-1806)
10. Gertje (1781)

Grutskipper yn W‚ldsein.


Generaasje 10:

916. Pybe Jelles
1710 - 10-7-1778 Starum
sf. (mooglik) Jelle Pybes en Pyttje Broers -->
x(1) 917. Hid Sytses 1-5-1735 W‚ldsein
d. 6-5-1714 W‚ldsein - st. 24-3-1740 W‚ldsein
df. Sytse Sytses de Jonge en Ydt Douwes -->
x(2) Akke Sjoerds, 17-3-1743 W‚ldsein
x(3) Afke Pieters, 6-6-1747 W‚ldsein

Łt it earste houlik:
1. (458.) Sytse (1736-1822)
2. Jelle (1737)
3. Jelle (1739)
ŕt it tredde houlik:
4. Trijn (1748)
5. Trijntje (1749)
6. Ansk (1752)
7. Tjiets (1754)
8. Pieter (1756)

Skipper yn W‚ldsein, nei 1750 yn Starum.


918. Reyner Jelles Zoethout
d. 5-1-1716 W‚ldsein - 1775/79
sf. Jelle Jurjens Nauta en Geertje Dirks -->
x 919. Syts Hayes Visser 4-1-1739 W‚ldsein
st. 16-1-1786 W‚ldsein
df. Haye Jans Visser en Yes Ypes -->

1. (459.) Yes (1740)
2. Jelle (1741) x Lisk Ages Tromp
3. Haje (1743-1796) x Haantzen Michiels Tromp, x Ied Jacobs, Ypekolsgea
4. Jurjen (1746)
5. Geertje (1748-1776) x Bernardus Klases
6. Dirkje (1749-1821) x Haije Jans Visser, Starum
7. Grietje (1753) x Wiebe Jans Visser
8. Tjits (1759-1827) x Petrus Piebes Sipma, kofskipper

Mr. mÍstmakker yn W‚ldsein, erfde de PontmŻne, in houtseachmŻne, fan syn heit.


Generaasje 11:

1832. Jelle Pybes
d. 24-10-1658 W‚ldsein
sf. Pybbe
x 1833. Pietje Broers 15-8-1686 Nijl‚n

df.

1. (916.) Pybe (~1710-1778)

Hypotetysk! Troch Reid van der Leij op grŻn fan namme en plak oannommen, mar wol wat ‚lde ‚lden ....


1834. Sytse Sytses de Jonge
d. 15-5-1687 W‚ldsein
sf. Sytse Sytses de Olde en Hid Lolckes -->
x 1835. Ydt Douwes Żnd. 3-1-1711 W‚ldsein
d. 25-3-1688 W‚ldsein
df. Douwe Ages en Hid Solckes -->

1. Sytse (1711)
2. Douwe (1713)
3. (917.) Hid (1614-1640)
4. Antje (1716)
5. Simkjen (1719)
6. Douwe (1722)
7. Simkjen (1724)
8. Luytske (1728)

SkŻtfarder yn W‚ldsein.


1836. Jelle Jurjens Nauta
d. 21-8-1672 W‚ldsein - 1750 W‚ldsein
sf. Jurjen Reiners en Beeuw Oebles
x(1) Gats Jouckes, 4-2-1694 W‚ldsein
x(2) Geertje Gerrits, 7-1-1703 W‚ldsein
x(3) 1837. Geertje Dirks 1715 W‚ldsein

df.


Deselden as 912. en 913.


1838. Haye Jans Visser
1690 De Gastmer - 19-1-1778 W‚ldsein
sf. Jan Hayes en Dirkjen Pieters -->
x 1839. Yes Ypes 21-12-1710 W‚ldsein
1690 - 1737 W‚ldsein -
df. Ype Melles en Tiets Sjoerds -->

1. (919.) Syts (-1786)
2. Jan

Mennist. Yn 1728 mei-eigner fan de Hommerts 15, yn 1749 'groote smakschipper'.


Generaasje 12:

3668. Sytse Sytses de Olde
1655 - st. foar 1732
sf. Sytse Sytses en Gryt Lyckles -->
x(1) 3669. Hid Lolckes
st. foar 1715
df.
x(2) Korneliske Bauckes, 15-12-1715 W‚ldsein

1. Gaats (1676)
2. Sytse (1681)
3. Lykele (1683)
4. Sets (1685)
5. Sytse (1686)
6. (1834.) Sytse (1687)
7. Solcke (1690)
8. Griet (1693)
9. Solcke (1696)
10. Yte (1698)
11. Lolcke (1701)

Yn 1694 skipper yn W‚ldsein. Yn 1720 smakskipper en boarger fan Drylts, letter froedsman dÍr.


3670. Douwe Ages
1650 W‚ldsein
sf. Agge Michiels en Yd Minnes -->
x 3671. Hid Solckes

df.
x(2) Auck Cornelis, 1694

1. Nies (1685)
2. (1835.) Ydt (1688)
3. Age (1689)
4. Antje (1691)
5. Aegh (1694)

Grutskipper. Diaken yn 1696 en ‚lderling yn 1713


3676. Jan Hayes

sf. Haye Jans en Antje Yckes -->
x 3677. Dirkjen Pieters
st. 12-12-1734
df.

1. (1838.) Haye (1690-1778)

Skipper en aakman op 'e Gastmer. Yn 1698 mei-eigner Idzegea 1 en 2.
Kurator oer de bern fan Sytse hayes te Idzegea.


3678. Ype Melles

sf. Melle Upckes en Haeck Ypedr -->
x 3679. Tiets Sjoerds
st. 14-2-1722 W‚ldsein
df. Sjoerd Heeres -->

1. (1839.) Yes (1690-1737)
2.

Seefarrend skipper yn W‚ldsein yn 1705. Diaken yn 'e menniste tsjerke.


Generaasje 13:

7336. Sytse Sytses
1625 - foar 1682
sf.
x 7337. Gryt Lyckles

df.


Deselden as 3656. en 3657.


7340. Agge Michiels
- foar 1667
sf. Michael Agges en Ancke Aggedr
x 7341. Jyd Minnes foar 1641
d. 1-1-1617 W‚ldsein
df. Minne Johannes en Lisck Douwedr


Deselden as 7064. en 7065.


7352. Haye Jans
fan Aldemardum - st. foar 1686
sf. Jan Egges en Sibbel Hayedr. -->
x(1) Sieuwcke Harings, 23-3-1659 Gaasterl‚n
x(2) 7353. Antje Yckes 7-2-1664 Gerjocht Sleat

df. Ycke Foockes en Jets Feytedr. -->
Antje x(2) foar 1686 Jacob Martens te Idzegea

1. Ycke
2. Sytse
3. Egge
4. Jets
5. (3676.) Jan

Ielkeapman op 'e Gastmer. Krige yn 1680 tastimming om yn Warkum en De Gastmer in aak te lizzen.


7356. Melle Upckes

sf. Upcke Jans en Trijn Melledr. -->
x 7357. Haeck Ypedr 20-5-1652 Doanjewerstal

df.
haeck x(2) Cornelis Ysbrandts fan Langwar

1. Upcke
2. (3678.) Ype
3. Hiltje
4. Tietje
5. Trintje

Boer op in sate fan 80 pŻnsmiet yn Langwar.


Generaasje 14:

14704. Jan Egges
fan Balk - st. foar 1648
sf.
x 14705. Sibbel Hayedr. 1631 Harich
st. foar 1686 Harich
df.
Sibbel x(2) 21-11-1648 Gaasterl‚n Roelof Jacobs

1. Grietje
2. Egge
3. (7352.) Haye
14706. Ycke Foockes
st. foar 1665
sf.
x 14707. Jets Feytedr.

df.

1. (7353.) Antje
2. Fed
3. Foocke
4. Feite

Yn 1640 eigner Idzegea 1.


14712. Upcke Jans
fan Twellegea - st. foar 1646
sf. Jan Jans en Rinck Upckedr. -->
x 14713. Trijn Melledr.

df. Melle Feddes en Aeth Hendricksdr. -->

1. (7356.) Melle
2. Uylcke

Yn 1646 wurdt omke Jarich jans beneamd ta kurator oer de twa bern fan Upcke.


Generaasje 15:

29424. Jan Jans
st. 1644 Twellegea
sf.
x 29425. Rinck Upckedr.

df.

1. (14712.) Upcke
2.

Yn 1644 wurdt der yn it stjerhŻs fan Jan Jans te Twellegea ynventarisearre.


29426. Melle Feddes
fan Mantgum - st. foar 1611
sf. Fedde Minthies -->
x 29426. Aeth Hendricksdr.

df.
Aeth x(2) Ruurd Pieters

1. Marij (1574)
2. Doedt (1581)
3. (14713.) Trijn
4. Hendrick
5. Fedde

Aeth hie landerijen yn Hidaard.


Generaasje 16:

58852. Fedde Minthies
1535 Baard
sf. Mintthye Piers -->
x 58853. N.N.

df.

1. (29426.) Melle

Yn 1561 neamd as f‚d, dan te Baard.


Generaasje 17:

117704. Mintthye Piers

sf. Pier Sirckz -->
x 117705. N.N.

df.

1. (58552.) Fedde

Yn 1542 te Baard.


Generaasje 18:

235408. Pier Sirckz

sf.
x 235409. N.N.

df.

1. (117704.) Mintthye
2.

Te Berckwert.


Nei de startside