Haring Jelles NautaSjoch foar hoe't in brief mei in houliksoansyk de boarne foarme fan de Űfstamming op Ocke Gerritsma it artikel fan Walsweer yn Gen. Jierboekje 1984.

Generaasje 9:

456. Haring Jelles Nauta
d. 29-12-1726 W‚ldsein - 18-6-1773 W‚ldsein
sf. Jelle Jurjens Nauta en Geertje Dirks -->
x 457. Trijntje Sytses Storm 19-9-1751 W‚ldsein
d. 20-3-1729 W‚ldsein - desimber 1792
df. Sytse Lykles Storm en Aeg Doytzes -->

1. Geertje (1752-1785) x Oebele Piebes, skipper W‚ldsein
2. Jelle (1754-1802) x Aag Walles, Geeske Geerts de Haan, x Hiltje Geerts de Haan boer W‚ldsein
3. Aag (1756-1819) x Jacobus Willemse de Bock, chirurgijn yn W‚ldsein
4. Sytse (1759-1800) boer oer de Ie, W‚ldsein
5. Durk (1761)
6. (228.) Lolle (1764-1828)
7. (248.) Dooitze (1767-1828)

Yn tsjinstelling ta syn seefarende famyljeleden bliuwt Haring Jelles oan de w‚l. Hy wurdt boer op in pleats oan de eastkant fan de Ie, dy't falt Żnder Teroele. Dizze pleats erft hy yn 1750 fan syn heit.


Generaasje 10:

912. Jelle Jurjens Nauta
d. 21-8-1672 W‚ldsein - 1750 W‚ldsein
sf. Jurjen Reiners en Beeuw Oebles -->
x(1) Gats Jouckes, 4-2-1694 W‚ldsein
x(2) Geertje Gerrits, 7-1-1703 W‚ldsein
x(3) 913. Geertje Dirks 1715 W‚ldsein

df.

ŕt it earste houlik:
1. Beeuw (1698) x Solke Sietses
2. Reyner (1700)
ŕt it twadde houlik:
3. Jantjen (1704)
4. Jantjen (1704)
5. Gerryt (1706)
6. Jurjen (1708) x Gerbrich Jakobs Gronsma
7. Jantjen (1711)
8. Grietje (1714-1747) x Marten Jacobs, beurtskipper op Amsterdam
ŕt it tredde houlik:
9. (918.) Reyner (1716-1777)
10. Ytje (1717-1798) x Lolle Sijmens, boer Ypkelsgea
11. Durkjen (1719)
12. Durkjen (1722)
13. Durk (1723)
14. (456.) Haring (1726-1773)

Jelle Jurjens folget syn heit nei see. Hy makket de oergong mei fan de lokale skipfeart nei fierder lizzende bestimmingen as de Eastsee en Frankryk.
Jelle is in pionier en fart as earste W‚ldseiner skipper yn 1713 troch de Sont nei de Eastsee. Syn farrend libben is mei de Sont-registers oant 1718 ta goed te folgjen. Yn 1718 h‚ldt er op mei farren en bouwt in libben 'oan 'e w‚l' op yn W‚ldsein.
Hy manifestaearret him op ferskate terreinen as in tŻk Żndernimmer. Op de yn 1718 kochte Kleasterlannen bouwt hy yn 1719 de saachmŻne 'De Jager' oan de Ie en wurst houthanler, mÍstemakker en eigner fan in skipswerf.
Yn 1728 lit hy 15 hŻzen sette yn W‚ldsein en yn 1732 wurdt hy eigner fan de eksklusive feartsjinst op Amsterdam. Fan dat jier Űf neamt er him ek Nauta.

Sjoch foar in tige ķtwreide libbensbeskriuwing op www.nautawoudsend.nl.


914. Sytse Lykles Storm
d. 21-10-1683 W‚ldsein - nei 1750
sf. Lykele Sytses en Lisck Hessels -->
x 915. Aeg Doytzes 26-3-1713 W‚ldsein
d. 18-3-1684 W‚ldsein - nei 1-5-1765
df. Doytse Symens en Geeske N. -->

1. Lykle (1714)
2. Geeske (1716)
3. Doytze (1718)
4. Geeske (1719)
5. Doytze (1722) x Rinske Lolles
6. Lisck (1725) x Walle Hoitses
7. (457.) Trijntje (1729-1792)

Keapman yn W‚ldsein, ‚ld-skipper, boekh‚lder fan it skip 'De jonge Storm" foar syn soan Doytse.


Generaasje 11:

1824. Jurjen Reyners
d. 11-10-1650 W‚ldsein - nei 1716
sf. Reiner Jelles Broersma en Bauck JurriŽns -->
x(1) 1825. Beeuw Ubles
1653 Langsweagen - 26-1-1693 W‚ldsein
df.
x(2) Aefke Ayses, 1695 W‚ldsein
x(3) Ydske Ynses

ŕt it earste houlik:
1. (912.) Jelle (1672-1750)
2. Bauck (1673) x Jelle Cornelis (de Koe), seeman
3. Haring (1674) x Jeltje Gerrits, skipper
4. Gosse (1676) skipper en keapman
5. Haentsen (1681) x Jelle Cornelis (Hollander)
6. Uble (1685) x Rigt Rintjes
7. Reyner (1789)
8. (1683.)Swaentie (1691)
ŕt it twadde houlik:
9. Reyner (1698)

Fiskhanler en seefarende yn W‚ldsein. Hy wurdt neamd as 'Jurrien Reyners tot Woudsend handelaar van de uijtvoer van rivier of meervisch'.Yn 1705 dielnimmer yn it 'Compact', in Żnderlinge seefersekering fan de W‚ldseiner skippers. Yn 1710 is hy aktyf yn de havens fan Hamburch en Amsterdam.
Nei 1711 partisipearret hy yn de skipswerf fan syn tredde frou Ydske. Ek hat er buorkerij en in tal kij.

Hy wie in opljeppen man, dy't regelmjittich skorst wurdt troch de tsjerke fanwege fjochterij.


1828. Lykele Sytses
1650 - foar 1719
sf. Sytse Sytses en Gryt Lyckles -->
x 1829. Lisck Hessels
d. 24-4-1658 W‚ldsein - nei 1720
df. Hessel Ates en Abe Minnes -->

1. Hessel (1682)
2. (914.) Sytse (1683)
3. Minne (1685)
4. Abe (1687)
5. Durk (1693)
6. Grietje
1830. Doytse Symens
1665
sf. Symen Annes en Folkouw Ymes -->
x(1) 1831. Geeske N.

df. -->
x(2) Ydt Ydes, 1700

ŕt it earste houlik:
1. Symen (1689)
2. Leeuwk (1690) x Wybe Jouckes
3. Trijn (1692) x Hendrik Jacobs, Langwar
4. (915.) Aeg (1684)
5. Thies (1695)
6. Folku (1696)
7. Folkouw (1697) x Cornelis Clasen Parijs
8. Symen (1699)
ŕt it twadde houlik:
9. Yde (1701) x Grietje Atses, x Meike Annes
10. Gees (1704)
11. Rienck (1706)
12. Reynsch (1707)
13. Rienck (1707)

Seefarrend skipper, yn 1705 yn it bestjoer fan de skipsfersekering yn W‚ldsein. Yn 1744 is er insolvent.


Generaasje 12:

3648. Reiner Jelles Broersma
1625 Heech
sf. Jelle Reiners en Hylck Piersdr Broersma -->
x 3649. Bauck JurriŽns 1-5-1650 Gasterl‚n

df.

1. (1824.) Jurjen (1650)
2. Bauck (1661)

Skipper te Heech, letter W‚ldsein.


3656. Sytse Sytses
1625 - foar 1682
sf.
x 3657. Gryt Lyckles

df.

1. Lolle (1648)
2. (1828.) Lykele (1650)
3. (3668.) Sytse (1655)
4. Tryntje (1662)

SkŻtfarder W‚ldsein


3658. Hessel Ates
1615 - 1674
sf. Atse Atses en Atcke Rinckedr -->
x(1) Mincke Lyckeles, 1640
x(2) Ludts Wijbrens, 1641
x(3) 3659. Abe Minnes 1654
1620 W‚ldsein
df. Minne Johannes en Lisck Douwes -->

1. Atje
2. Houck
3. Houck
4. Atse (1655)
5. (1829.) Lisck (1658)
6. Minne (1660)
7. Rintje

Turfpontskipper yn W‚ldsein.


3660. Symen Annes
st. foar 1680
sf. Anne Jans -->
x 3661. Folkouw Ymes
d. 26-11-1626 W‚ldsein
df. Yme Hanses en Trijn Doytsedr -->

1. Aegh (1648)
2. Syboldt (1661)
3. Gees (1662)
4. Yme (1664)
5. (1830.) Doytse (1665)

Lient yn 1650 jild foar oankeap fan in turfpontskip, syn heit is dan boarch.


Generaasje 13:

7296. Jelle Reiners
1600 Twellegea
sf. Reiner Eelckes en Sieuw Jelledr -->
x 7297. Hylck Piersdr Broersma 3-9-1623 Doanjewerstal
fan Legemar, st. foar 1644
df. Pier Ockes Broersma en Sjouck Annes -->

1. (3648.) Reyner (1625)
2. Sieuw
3. Hylcke

Yn 1635 te Tsjerkgaast, yn 1640 boer op W‚ldsein 1. Yn 1644 diaken.
Yn 1629 ferkeapet Hylck har fyfde part yn de pleats yn Legemar oan har broers en suster foar 290 Gg. Omdat de mem noch de helte hie, komt de hiele pleats dus op 2900 Gg. Nei it ferstjerren fan Hylck wurdt har broer Minne kurator oer de trije bern.


7316. Atse Atses
st. 1622
sf.
x 7317. Atcke Rinckedr 1610

df. Rincke Harings en ?Jildou Johannes -->
Atcke x(2) Murck Murcks, foar 1624

1. Atse
2. (3658.) Hessel (1615-1674)
7318. Minne Johannes

sf. Johannes Minnes en Ydt Sioerdtsdr -->
x 7319. Lisck Douwes 12-1-1617 W‚ldsein

df.

1. (7065.) Jyd (1617)
2. (3659.) Abe (1620)

Lisck hat in broer Ids Douwes, troud mei Bauck Hendericks. Hja binne buorlju.


7320. Anne Jans

sf.
x 7321. N.N.

df.

1. (3660.) Symen
2.

Anne Jans stiet yn 1650 boarch foar syn soan Symen.


7322. Yme Hanses

sf. -->
x 7323. Trijn Doytsedr 6-3-1625 W‚ldsein

df. -->

1. (3661.) Folkouw (1626)
2. Hans (1629)
3. Jan (1632)
Generaasje 14:

14592. Reiner Eelckes
1570 - st. yn Harich
sf. Eelcke Reiners
x 14593. Sieuw Jelledr

df. -->

1. (7296.) Jelle (1600)
2. Eelcke
3. Nocke

Yn 1611 yn Twellegea.


14594. Pier Ockes Broersma
1560 - 1612/14 Legemar
sf. Ocke Ockes Broersma en Hylck Folkerts
x 14595. Sjouck Annes
st. 1654/58 Legemar
df.

Deselden as 11276 en 11277


14634. Rincke Harings

sf. -->
x 14635. ?Jildou Johannes

df. -->

1. (7317.) Atcke
2.

Yn 1624 yn Ypekolsgea, is dan boarch foar Atcke en Murck Murcks, dy't jild liene fan Ruurd Atses yn 'e Hommerts, kurator oer de bern fan Atse Atses.


14636. Johannes Minnes

sf.
x(1) 14637. Ydt Sioerdtsdr
st 1614/15
df.
x(2) Eets Tjallingsdr, 25-12-1615 W‚ldsein
x(3) Ancke Betsesdr, 19-5-1622 W‚ldsein

1. (7318.) Minne

Yn 1622 herbergier yn W‚ldsein


Nei de startside