Tjerk Rintjes

De measte gegevens ˙t de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

454. Tjerk Rintjes
st. foar sept. 1788 Jirnsum
sf. Rintje Beints en Mettje Keimpes Hansma -->
x(1) 455. Jetske Harmens 21-12-1755 Grou
fan Grou
df. Harmen Atses en Tytie Douwes -->

1. (227.) Meike (1759-1848)
2. Oege (1764-1838) x Sjoukje Sakes Roorda, turfmjitter yn Jirnsum
3. Atze (1768-1818) boer yn Jirnsum
4. Mettje (1771-1842) x Gerben Franken, Wergea
5. Douwe (1773-1854) x Korneliske Harmens Brouwer, Jirnsum
6. Harmen (1772-1839) boer yn Jirnsum

Boer yn Jirnsum. De bern neame harren Oudema.
Yn septimber 1788 wurde Keimpe en Sybren Rinties ta kurator beneamd oer trije fan de jongste bern, Harmen wurdt net neamd?.
Tjerk Rintjes "Oudema" is in broer fan Tjerk Rintjes de Jong, nr. 508 yn dizze kertiersteat! Boppedat binne beide Tjerken ek noch mei twa susters troud ...


Generaasje 10:

908. Rintje Beints
1686 - st. 1748/49 Akkrum (1770 Akkrum)
sf. Beint Rintjes en Popck Tjercks -->
x 909. Mettje Keimpes Hansma 5-11-1713 Jirnsum
d. 28-2-1692 Raard - 1775/6 (1778) Akkrum
df. Keimpe Oeges Hansma en Jancke Sybrens Heeringa -->

1. Keimpe
2. Sybren x Klaaske Botes
3. (454.) Tjerk (Oudema) (-1787)
4. Jetse
5. (508.) Tjerk de Jonge (-1785)
6. Sibbeltje x Cornelis Abrahams, Poppenwier?
7. Beint x Geeske Hendiks, Jirnsum
8. Janke x Uilke Johannes Stinne, grutter Grou, műnekontrolleur WÔldsein, Donkerbroek

Yn 1728 boer op Akkrum 43. Yn Quotisaasje neamd mei 8 folwoeksenen en 1 bern, oanslach 64.11
Stjerdata fan Reid van der Ley, tusken heakjes ˙t trouakte Tietje Tjerks de Jong.


910. Harmen Atses
1700 Goaijingaryp - st. 1791 Terkaple
sf. Atse Fetses en Tiedt Reytses -->
x(1) Joukje Klazes 14-9-1721 Goaijingaryp
x(2) 911. Tytie Douwes 14-5-1724 De Jouwer
fan Nes - 17-1-1764 De Jouwer (1770)
df. Douwe Sjoerds en Jetske Aukes -->

┌t it earste houlik:
1. Joukje (1722)
┌t it twadde houlik:
2. Atze (1727-1767) x Luitje Rinzes, Aldeboarn
3. Janke
4. (455.) Jetske
5. Aukje
6. (509.) Tietje

Boer op ű.o. Aldeboarn 69


Generaasje 11:

1816. Beint Rintjes
1657 - 1720/24 Jirnsum
sf. Rintje Beints en Ock Ruirds -->
x 1817. Popck Tjercks 15-4-1685 Raarderhim
1664 Jirnsum - 1724 Jirnsum
df. Tjerck Gerbens en Sibbel Imes -->

1. (908.) Rintje (1686-1749)
2. Meinke x Sybren Jans, timmerman Jirnsum

Boer te Akkrum.
Heere Tjerx en Tjerk Jetses binne foar de bernsbern fan Popck kurator 'over de door grootouders nagelaten geoderen'.

1818. Keimpe Oeges Hansma
1660 - 1718/28 Raard
sf. Oege Keimes Hansma en Trijntje Wbledr -->
x 1819. Jancke Sybrens Heeringa 11-7-1686 Dearsum
1660 - nei 1728
df. Sybren Clasen Heringa en Pierck Pieters -->
Jancke x(1) Gerben Tjeerds, 21-5-1682 Sibrandabuorren

1. Trijntje (1686) x Claas Gatses Wiarda
2. Oege (1688)
3. (909.) Mettje (1692-1775)
4. Pierke (1700-1769) x Klaas Botes Nijdam

Boer op HÔnsmastate te Raard


1820. Atse Fetses
1650 Goaijingaryp - 19-4-1708 Goaijingaryp
sf. Fetse Atses en Lipck Stoffels
x(1) Acke Tjercks, 17-6-1677 HaskerlÔn
x(2) 1822 Tiedt Reitses
st. nei 1708
df.

Deselden as 1206. en 1207.


1822. Douwe Sjoerds
1670 - st. 1736/39
sf. -->
x 1823. Jetske Aukes 14-6-1696 Aldeboarn
1670 Warten - st. foar maart 1709
df. -->

1. (911.) Tytie (1700-1764)
2.

H˙sman te Burstum űnder Nes. Douwe is erfgenaam fan syn broer Olfert Sjoerds fan Nes.


Generaasje 12:

3632. Rintje Beints
Aldehaske - foar febr 1672 Grou
sf.
x 3633. Ock Ruirds 18-6-1655 Idaarderadiel

df. Ruyrd Foockes -->

1. (1816.) Beint (1657-1722)

Boer op Grou 9. Hja hiere Aesingastate foar 240 gg. it jier en hawwe in 'meijersgerechtigheid' fan 15 jier fan 1665 ˘f.


3634. Tjerck Gerbens
st. 1670 Jirnsum
sf. Gerben Hommes en Bot Heeres -->
x 3635. Sibbel Imes
st. 1694 Jirnsum
df. Ieme Reyns -->

1. Gerben (1661)
2. (1817.) Popck (1664-1724)
3. Heere (1667)
4. Rein (1669)

Lekkenkeapman yn Jirnsum


3636. Oege Keimpes Hansma

sf. Keimpe Sipkes Ennema en Jantie Oeges Hansma -->
x 3637. Trijntje Wbledr 17-8-1642 Raarderhim
fan Abbegea
df.

1. (1818.) Keimpe (1660-1720)
2.

Boer yn Raard


3638. Sybren Clasen Heringa
st. 1670/72
sf.
x 3639. Pierck Pieters
st. nei 1672
df. Pieter Jacobs en Jantien Cornelis -->

1. (1819.) Jancke (1660)
2.

Bysitter fan Raarderhim


Generaasje 13:

7266. Ruyrd Foockes

sf. -->
x 7267. N.N.

df. -->

1. (3633.) Ock (1630)
7268. Gerben Hommes

sf.
x 7267. Bot Heeres

df.

1. (3634.) Tjerck (1630-1670)
7270. Ieme Reyns
st. nei 1671
sf.
x 7271. N.N.

df.

1. (3633.) Sibbel

Boer te Raard


7272. Keimpe Sipkes Ennema

sf. Sipcke Keimpes en Sibbel Oenedr -->
x 7273. Jantie Oeges Hansma

df.

1. (3636.) Oege
7278. Pieter Jacobs
st. foar 1662
sf.
x 7279. Jantien Cornelis

df.

1. (3639.) Pierck

█ntfanger fan Ysbrechtum


Generaasje 14:

14544. Sipcke Keimpes

sf. Keimpe Sipckes en Ath Ennedr -->
x 14545. Sibbel Oenedr

df.

1. (7272.) Keimpe
Generaasje 15:

29088. Keimpe Sipckes

sf.
x 29089. Ath Ennedr

df.

1. Enne
2. (14544.) Sipcke
3. Hylck

Neamd te Terherne yn 1561


Nei de startside