Adam Johannes

De measte gegevens út de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

450. Adam Johannes
foar 1725 Goaijingaryp - 5-1-1798 Grou
sf. Johannes Hendriks en Antje Adams
x 451. Richtje Uiltjes
1740 Grou- 10-8-1826 Grou
df. Uiltje Tietes en Janke Arjens

1. Uiltje (1760-1790)
2. Johannnes Adamse (1762-1817) x Jaaijke Jelmers Hiemstra
3. Akke (1764-1840) x Jan Wytsesz (de Groot)
4. (225.) Janke (1765-1825)
5. Gauke Adams Adamse (1774-1831) x Antje Jelgers

Adam Johannes, lidmaat fan de Vlaamse Doopsgez. gemeente te Grou, komt 1777 mei attestaasje fan Akkrum nei Grou, húsman op stem 17 ûnder Grou


Generaasje 10:

900. Johannes Hendriks
st. 1762 Akkrum
sf. Hendrik Johannes en Bauck Douwes -->
x 901. Antje Adams
- 1770
df. Adam Sjoerds en Bauck Bartels -->

1. (450.) Adam (1725-1798)
2.

Yn 1708 boer op Aldeboarn 48, wenne yn 1750 yn Akkrum yn de Wide Steech.
Johannes Hendriks is yn 1712 kurator oer de bern fan Gjalt Hendriks en Tjitske Annes,


902. Uiltje Tietes
1710 - 1781 Akkrum
sf. Tiete Rienks en Frouck Goitsens -->
x(1) Gerbrig Rienks (syn muoike), 1733
x(2) 903. Jansen Arjens 1737
1781 Akkrum
df. Arjen Wybrens en Fockjen Jarigs -->

1. Froukje (1740)
2. (451.) Richtje (1742-1826)
3. Fokje (1745) x Tjerk Rintjes
4. Tjitte (1751-1807) x Neeltje Arjens, Akkrum
5. Arjen (van de Krieke) (1755-1826) x Wypkje Sytses
Generaasje 11:

1800. Hendrik Johannes
- foar 1692
sf. Johannes Hendriks -->
x 1801. Bauck Douwes

df.

1. Lysbeth
2. (900.) Johannes (-1762)
3. Ruurd
4. Giolt
5. Douwe

Yn 1698 Bauck as widdo boerinne op Aldeboarn 73


1802. Adam Sjoerds
st. foar 1716
sf. Sjoerd Tjebbes -->
x 1803. Bauck Bartels 13-3-1686 Aldeboarn

df. Bartle Gaukes en Antie Douwes -->

1. Acke
2. (901.) Antje (-1770)
3. Dirckien x Ruurd Arjens
4. Fock
5. Sjoerd (Slottje) x Tietske Alberts

Timmerman yn Aldeboarn. Fia Dirckien de pake fan Adam Ruurds de Boer (1720-1800), de ferneamde Adam Hurdrider


1804. Tiete Rienks
1655 - 1724 Akkrum
sf. Rienck Pytters en Gerbrig Tyettes. -->
x 1805. Frouck Goitsens
1-3-1663 Terkaple - 1741 Akkrum
df. Goytsen Harmens en Bauck Louws -->

1. (902.) Uiltje (1710-1781)
2. Rinse (-1770) x Jetske Hyltjes
3. Antje x Tiete Sipkes
4. Gerbrig x Uiltje Hoites
5. Goytsen
6. Pyter
7. Bauk x Tjalke Sakes
8. Harmen
9. Binne
10. Jets x Jan Bastiaans

Yn 1698 boer op 'e Kriekepleats ûnder Akkrum.


1806. Arjen Wybrens
- nei 1762 Akkrum
sf. Wybren Wytses en Lipck Karstes
x 1807. Fockjen Jarigs

df. Jarig Eelkes en Jantien Jacobs


Deselden as 898. en 899.


Generaasje 12:

3600. Johannes Hendriks

sf.
x 3601. N.N.

df.

1. Feick
2. Ruurd
3. (1800.) Hendrik
4. Jets

Yn 1640 boer op Aldeboarn 61


3604. Sjoerd Tjebbes


x 3605. N.N.

df.

1. Gabe
2. (1802.) Adam (-1715)
3. Rints

Yn 1640 boer op Aldeboarn 79


3606. Bartle Gaukes
st. foar nov. 1684
sf.
x 3607. Antie Douwes
st. nei nov. 1684
df.

1. (1803.) Bauck
2. Barber

Op 16 nov. 1684 wurdt Jentje Douwes fan Warstiens fâld oer de beide bern.


3608. Rienck Pytters
fan Goaijingahuzen
sf. Pytter Riencks -->
x 3609. Gerbrig Tyettes 14-6-1652 Idaarderadiel

df.

1. (1804.) Tiete (1655-1724)
2. Arrien x Hotske Pytters
3. Ruyrd
4. Gerbrich x (902.) Uiltje Tietes
3610. Goytsen Harmens
fan Terkaple - 13-12-1693 Terkaple
sf.
x(1) 3611. Bauck Louws 7-4-1653 Drylts
fan Toppenhuzen - 1665 Terkaple
df. Louw Stoffels en Antje Wlckes -->
Goytsen x(2) Antje Pytters yn 1667


1. Ydtie (1659)
2. (1805.) Frouck (1663-1741)

Yn 1675 kurator oer de weesbern fan Sipke Harmens en Trijntje Gabes.
Út it twadde houlik: Bauck, Doedt, Hinne, Sipke, Bauck en Harmen.


Generaasje 13:

7216. Pytter Riencks

sf.
x 7217.

df.

1. (3608.) Rienck

Boer yn Goaijingahuzen.


7222. Louw Stoffels Rouckema
1605 Goaijingaryp - nei 1670
sf. Stoffel Rouckes en Lyopck Sjouckes
x 7223. Antie Wlckes
st. nei 1670
df. Uylcke Foockes


Deselden as 6790. en 6791.


Nei de startside