Thys Aukes

De measte gegevens śt de kertiersteat fan Dam Jaarsma, besoarge troch Reid van der Leij, yn it Genealogysk Jierboek 1992

Generaasje 9:

448. Thys Aukes
1713 Tersoal - 27-7-1800 Drylts
sf. Auke Tysses en Tietje Ruurds -->
x 449. Lipkjen Arjens 17-7-1739 Tersoal
fan Goaijingaryp - 24-12-1798 Drylts
df. Arjen Wybrens en Fockjen Jarigs -->

1. Wybren (1739-1818) x Dieuwke Hyltjes, boer yn Abbegea, Nijlān
2. Auke (1744-1803) x Froukje Tjerks, komelker Folsgeare
3. Tytje (1745) x Gerben Murks Abma
4. Arjen (1747-1773) x Bregtjen Doedes, boer yn Heech
5. Fokje (1748)
6. Klaas (1749) x Doetje Ruurds, x Antje Jans van der Veen
8. Jarich (1753-1796) x Evertje Ulbes, Easthim
9. Feikje (1755) x Sake Durks de Boer
10. Richtje (1758-1790) x Jacob Theunis ten Cate, Easthim
11. Grietje (1760-1839) x Ruurd Tjibles van der Velde, Drylts
12. (224.) Gerrit (1763-1839)
13. Ypke (1765-1810) x Pietje Hyltjes, boer yn Nijlān

Boer op it Panwurk ūnder Snits, letter yn Abbegea. Foar syn tiid is er grut boer, hy hat meastal sa'n tweintich kij. It topjier is 1779 mei 26 kij.
Dochs giet it him yn de begjinjierren fan it houlik net foar de wyn. Yn 1746 binne Thys en Aukje twa jier hier benefter by lānhearre Claus Oldendorf en binne der by him skulden makke om kij te keapjen. Śt taksaasje fan syn boedel docht bliken, dat it besit it tekoart net dekt, der is noch 60 goune te min.
De feestapel bestiet śt "drie syk geweest synde koebeesten, een seven jaerighe swartbonte, een rood Leyers en een swart twinterrier, twee biggen en een kalff, niet syk geweest synde, een oud schaap en drie lammers". Gelokkich hāldt de lānhearre him yn earsten de hān boppe de holle.
Sjoch ek de site www.timkrooneman.nl/hypotheek_1745.htm fan T. Krooneman.


Yn 1753 wurdt Tys Aukes as lidmaat mei attestaasje oerskreaun fan Snits nei Abbegea.


Generaasje 10:

896. Auke Tysses
1685 - 1756/57 Terherne
sf. Tys Aukes en Grietje Harmens -->
x 897. Tietje Ruurds

df. Ruurd Clasen en Feikje Ypkes -->

1. (448.) Thys (1713-1800)
2. Grietje (1715-n. 1800) x Jarig Wigles, boer Terherne 2
3. Pyter (-1787) x Hiltje Barteles, boer yn Broek
4. Ruurd x Teatske Gabes, boer yn Broek
5. Feikje (-1797) x Folkert Andries, boer Haskerdiken, Āldelemmer
6. Jacob (1728-1785) x Anskjen Annes, boer Terkaple
7. Claas x Janke Joostes, boer Sniksweach

Yn 1716 komt Auke Tyssen as boer op Tersoal 2 foar yn de reėelkohieren, yn 1708 wenne dźr noch syn pake Harmen Martens. Op 12 maaije 1716 wurdt him oansein de hierpleats te ferlitten, sūnt wennet er yn Terherne.


898. Arjen Wybrens
- nei 1762 Akkrum
sf. Wybren Wytses en Lipck Karstes -->
x 899. Fockjen Jarigs

df. Jarig Eelkes en Jantien Jacobs -->

1. (903.) Jansen
2. (449.) Lipkjen (1715-1798)
3. Jetske (1729-1817) x Atse Aukes, arbeider yn Akkrum

Boer yn Akkrum


Generaasje 11:

1792. Tys Aukes
1649 Haskerdiken - 1695 Poppenwier
sf. Aucke Jenckes Schroor en Hylck Tyssen -->
x 1793. Grietje Harmens 2-3-1684 Poppenwier
fan Poppenwier
df. Harmen Martens en Trijntie Jacobs -->
x(2) Broer Hoytes, 13-4-1696 Poppenwier

1. (896.) Auke (1685-1756)1794. Ruurd Clasen
1660
sf.
x 1795. Feikje Ypkes
1660
df.

1. (897.) Tietje (1685)

Yn 1698 en 1728 boer op Goaijingea 9.


1796. Wybren Wytses

sf. Wytse Wybrens en Sibbel Sierks -->
x 1797. Lipck Karstes

df. Karst Jurjens en Riemke Arjens -->

1. (898.) Arjen (1685)
2. Anne
3. Karst
4. Antje
5. Wytse

Boer yn Haskerdiken en Aldeboarn.


1798. Jarig Eelkes
- 1716 Akkrum
sf. Eelcke Jarigs en Rigt Jetses -->
x 1799. Jantien Jacobs

df.

1. (899.) Fockjen (1685)
2. Trijntje
3. Eelcke

Keapman en winkelman yn Akkrum.


Generaasje 12:

3584. Aucke Jenckes Schroor
1616 - 1665 Haskerdiken
sf. Jencke Wythies en Aeff Johannesdr -->
x 3585. Hylck Tyssen 5-6-1654 Haskerlān

df.

1. (1792.) Tys (1649-1695)
2. Johannes (1651), Eagmaryp

Kleanmakker op 'e noardkant fan de Dielswāl yn Haskerdiken. Fāld oer de bern fan Geesje Tyssen en Diorre Sickes.


3586. Harmen Martens
1639 Poppenwier - nei 1708
sf. Marten Gerrits en Griet Bartels -->
x(1) 3587. Trijntie Jacobs 28-3-1656 Raarderhim
- foar 1673
df. Jacob Pyttersz en Trijntje Aesges Jellema -->
x(2) Antje Jentjes, 9-7-1673 Raarderhim

1. (1793.) Grietje (1656-n1700)
2. Trijntje x Jacob Willems?
3. Pijter, doopt op belidenis 1685, Dearsum

Yn 1669 boer yn Poppenwier, yn 1698 en 1708 op Tersoal 3 (It Kleasterhūs).


3592. Wytse Wybrens
1632
sf. Wybren Wytses en Renck Wytses -->
x 3593. Sibbel Sierks

df.

1. (1796.) Wybren
2. Anne
3. Antie
4. Sierck

Yn 1672 boer op Haskerdiken 10, yn 1698 op 12. Menniste learaar.


3594. Karst Jurjens
st. nei 1677
sf. Jurjen Dircks -->
x 3595. Riemke Arjens
st. nei 1689 Aldeboarn
df. Arjen Sjoerdts en Lipcke Symens -->

1. Sierck (1648) x Rixtie Tjercks, x Yfke Bauckes, boer Poppenwier en Aldeboarn 31
2. Ybel (1650)
3. (1797.) Lipck
4. Sjoerd (1656) preamskower Aldeboarn
5. Dirck, boer op Grou 2
6. Jurrien x Sijuke Jans, boer op Grou 2

Yn 1682 komt Rieme Arriens as widdo fan Haskerdiken nei Boarn. Hat in broer Durk Jurjens
Dirk en Jurrien Karstes buorkje yn 1698 op Grou 2.

3596. Eelcke Jarigs
st. foar 1682
sf.
x 3597. Rigt Jetses

df.

1. (1798.) Jarig (1660-1716)

Kurator oer it bern fan Yntze Jetses, mr. kūper yn Akkrum


Generaasje 13:

7168. Jencke Wythies
1580 - foar april 1635 Haskerdiken
sf. Wythie Jenckes en N.N. -->
x 7169. Aeff Johannesdr
fan Haskerdiken - foar april 1635 Haskerdiken
df. Johannes Auckes en Aaltie Jans -->

1. Oentke (1610) x Gerrijt Aelles, Āldeboarn
2. Neelcke (1613)
3. (3584.) Aucke (1616)
4. Tierck (1619)

By it ferdielen fan de erfenis fan de ālden fan Aeff yn 1635 docht bliken dat sy en har man beide al ferstoarn binne. Oentke is al troud, pake Wythie Jenckes is kurator oer de oare trije bern. Der is 3508 goudgūne te ferdielen, de bern krije elk 1/32e part.


7172. Marten Gerrits

sf.
x(1) 7173. Griet Bartels
- 1652
df. Bartel Roelofs -->
x(2) Trijn Willems, 28-3-1656 Raarderhim

1. (3586.) Harmen
2. Gerrit

Hśsman te Poppenwier


7174. Jacob Pyttersz

sf. ?Pytter Jacobs en Griet Hotsedr -->
x(1) 7175. Trijntje Aesges Jellema 1636
1585 - st. foar 1669
df. Aesghe Hendriks en N. Tiepckedr-->
Jacob x(2) Ymck Harmens, 2-2-1676 Raarderhim
Trijntje x(1) Andrys Tjercksz fan Poppenwier

1. (3587.) Trijntie

Yn 1640 boer op Poppenwier 20.
Trijntje x(1) Andrys Tjercksz, Poppenwier.


7184. Wybren Wytses

sf. Wythie Jenckes en N.N. -->
x 7185. Renck Wytses

df. Wytse Pieckes en Mints Bintiedr -->

1. Binse
2. Antie
3. Mints
4. Rentk
5. Foeckel
6. (3592.) Wytse
7. Jencke

Yn 1640 boer op Haskerdiken 97188. Jurjen Dircks
nei 1657 Haskerdiken
sf.
x 7189.

df.

1. (3594.) Karst
2. Dirck

Boer Haskerdiken


7190. Arjen Sjoerdts
st. nei 1666 Aldeboarn
sf.
x 7191. Lipcke Symens
st. nei 1655
df.

1. (3595.) Riemke

Yn 1640 brūker Aldeboarn 53.


Generaasje 14:

14336. Wythie Jenckes
1555 - nei april 1635
sf. -->
x 14337.

df. -->

1. (7168.) Jencke (1580-1635)
2. (7184.) Wybren
3. Johannes
4. Adam
5. Murck

Yn 1607 hiert Wythie Jenckes 35,5 pūnsmiet fan it Haskerkonvent.
Op 14 april 1635 wurdt hy neamd yn it weesboek fan Haskerlān. De bern fan Jencke Wythies krije dan it erfdiel fan pake en beppe fan memmekant. Pake Wythie, hjir oantsjutten as 'bestevader' is by dizze ferdieling kurator. It docht bliken dat er net skriuwe kin, hy ūndertekenet mei in fiifpuntige stjer:
14338. Johannes Auckes
1565
sf. -->
x 14339. Aaltje Jans

df. -->

1. Aucke
2. Harmen
3. Jan
4. Symen
5. Cornelis
6. Antcke x Tziamcke Rouckes
7. (7169.) Aeff (1595)
8. Reiner

Ek Johannes Auckes hiert yn 1607 fan it Haskerkonvint: 13 gerzen en 27 pūnsmiet.
Op 14 april 1635 wurdt syn erfenis ferdield foar it gerjocht fan Haskerlān.Hantekeningen fan Aucke, Harmen (syn merk), Symen en Cornelis


14346. Bartel Roelofs
- om 1652 hinne
sf. -->
x 14347.

df. -->

1. (7173.) Griet
2.
14348. ?Pytter Jacobs

sf. -->
x 14349. ?Griet Hotsedr

df. -->

1. (7174.) Jacob
2.
14350. Aesghe Hendriks
1550 Mantgum - 1621
sf. Hendrick Aesgesz en Trijn N. -->
x 14351. N. Tiepckedr

df. Tiepcke Aesgesz. -->

1. Aesge (1575-n1656) x Tjits Oegedr, boer yn Tersoal
2. Tiepcke (1580)
3. (7175.) Trijntje (1585)

http://www2.tresoar.nl/nieuwland/genea/hz013730.htm
Folmacht foar Tersoal yn 1603. Kurator oer de bern fan Sjoerdt Wiglesz en Antke Tiepckdr yn 1616, wennet dan yn Ysbrechtum.
De soannen folgje him op. RAU A5 327v; A6 124v.


14368. Wythie Jenckes
1555 - nei april 1635
sf.
x 14369.

df. br />

Deselde as 7168.


14370. Wytse Pieckes

sf. -->
x(1) 14371. Mints Bintiedr

df. Bintie Rinckes -->
x(2) Hylck Elingsdr
x(3) Aegh Ynthies

1. (7185.) Renck
2.
Generaasje 15:

28700. Hendrick Aesgesz

sf. Aesghe Tiepckesz en Aet N. -->
x 28701. Trijn N.

df.

1. (14350.) Aesghe (1550-1621)
2. Aeth
28702. Tiepcke Aesgesz

sf. Aesghe Tiepckesz en Aet N. -->
x 28703.

df. -->

1. (14351.) N.
2. Antke x Sjoerdt Wiglesz
3. Aeth
Generaasje 16:

57400. Aesghe Tiepckesz
1500 Mantgum
sf. Tiepcke Aesghesz en Feyck Hesselsdr. -->
x 57401. Aet Hendricksdr?
fan Hidaard
df.

1. (28700.) Hendrick
2. (28702.) Tiepcke

Yn 1538 mei broer Hessel erfgenaam fan ālders, dat jier ek keaper fan 2pm lān yn Douwe Freercx sate te Wommmels.


Generaasje 17:

114800. Tiepcke Aesghesz
st. foar 1538
sf.
x 114801. Feyck Hesselsdr

df.

1. (57400.) Aesghe (1500)
2. Hessel

Wenne yn Mantgum.


Nei de startside