Marten Hylkes Hylckama
Gegevens oer de famylje Tromp śt "Vier eeuwen Tromp van Woudsend' fan Ype Brouwers, 2006.


Generaasje 9:

440. Marten Hylkes Hylckama
1740 Wāldsein
sf. Hylke Martens Hylckama en Antje Bouwes -->
x(1) 441. Marie Annes
1742 Nijhuzum - 1766 Wāldsein
df. Anne Bauckes en Tyetske Hylkes -->
Marten x(2) Fokje Nannes, 1771 Grou

Śt it earste houlik:
1. (220.) Hylke (1765-1826)
2. Anne (1766)
Śt it twadde houlik:
3. Nanne (1772)
4. Fokje (1775)

Boer yn Wāldsein en Grou.


Generaasje 10:

880. Hylke Martens Hylckama
1706 Wāldsein - 1792 Wāldsein
sf. Marten Broers Hylckama en Hylkje Clases -->
x 881. Antje Bouwes 1738 Wāldsein
1708 - 1792
df. ?Bouwe Gerryts en Popck Atses -->

1. (440.) Marten (1740)
2. Bouwina (1742)
3. Bouwe (1744)
4. Hylkje (1746) x Durk Meijes van Slageren, Heech

In Antje Bouwes doopt yn 1699, Wāldsein. Deselde??


882. Anne Bauckes Visser
1715 De Gastmer - 1781 Wāldsein
sf. Bauke Hylckes en Mari Feddricx -->
x 883. Tyetske Hylkes Tromp 18-5-1738 De Gastmer
d. 14-4-1715 Wāldsein - foar 1782 Sleat
df. Hylke Michiels en Wytske Tietes Hettinga -->

1. Wytske (1740) x Marten Harings de Koe
2. (441.) Maari (1742)
3. Hinke (1747)
4. Baukjen (1750)
5. Bauke (1751)

'Anne Baukes te Woudsend, smakschipper, gezin met twee personen boven en drie onder de 12 jaar. Anne wordt gezagvoerder op de koopvaardij en behoort tot de Friese koopvaarders die op 21 juni 1756 voor Duins (The Down) liggen. In 1757 is hij gezagvoerder van de 'Jonge Reinhout' welk schip door de Engelsen wordt opgebracht.

WYM X18, folio 35, acte 7 mei 1744, registratie 12 mei 1744. Anne Baukes, schipper te Woudsend, schuldig aan Haye Jans, aldaar, 1000 cgl, wegens verschoten penningen, "synde geconverteerdt tot betalinge van 1/4 part van mijn nieuw uitgehaelde coffeschip, de twee gebroeders genaamt". Quitantie door Reinder Jelles, op 9 mei 1747.


Generaasje 11:

1760. Marten Broers Hylckama
1680 Hearrenfean - 1706 Wāldsein
sf. Broer Martens Hylckama en Antje Jelles -->
x 1761. Hylkje Clases 1701
fan Wāldsein
df.

1. Broer (1702)
2. Klaas (1704)
3. (880.) Hylke (1706-1792)1762. ?Bouwe Gerryts

sf. -->
x 1763. ?Popck Atses

df. -->

1. (881.) Antje
2.1764. Bauke Hielkes

sf. Hylke Fookles en Jell Baukes -->
x 1765. Maari Feddrix 25-12-1693 Heech

df. -->

1. Jouk (1722) x Harmen Sipkes
2. Piterik x Tjerk Sipkes
3. Hielke (1694) x Hinke Johannes
4. Feddrik x Aaltie Gerbens
5. (882.) Anne (1715-1781)

http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=3749&p=27129


1766. Hylke Michiels Tromp
4-7-1675 Wāldsein - 1759 Wāldsein
sf. Michiel Ages Tromp en Yns Palses -->
x(1) 1767. Wytske Tietes Hettinga 22-8-1697 Wāldsein
1675 Langwar - 1720
df. Tiette Waltes van Hettinga en Tzijedts Jellesdr -->
x(2) Lizebet Hanzes, 13-7-1721 Wāldsein
x(3) Neltje Dirks, 15-5-1738 Wāldsein
x(4) Richtje Sytzes, 24-2-1743 Wāldsein

1. Michijl (1700)
2. Ynske (1701-n.1773) x Melle Piebes
3. Tiete (1704) x Uylck Hoites, skipstimmerman
4. Michiel (1706) x Beeuw Jelles, skūtmakker
5. Palts (1708) x Harmentje Geerts, arbeider
6. Johannes (1711)
7. Johannes (1712) x Beuw Oebeles, skūtmakker
8. (883.) Tjitske (1715)
9. Age (1717) x Janke Feitses, seilmakker
10. Geertje (1719) x Walle Uilkes

Skipstimmerman yn Wāldsein.


Generaasje 12:

3520. Broer Martens Hylckama
1650 Hearrenfean
sf. Matthias Broers Hylckama en Gerbrich Annes -->
x 3521. Antje Jelles
fan 'e Jouwer
df. -->

1. Aeltie (1673)
2. Jelle (1675)
3. (1760.) Marten (1680-1706)
4. Tijmen (1683)
5. Antje (1687) x Kunne Jans Cornel, skipper de Jouwer
6. Tieertie (1687)
7. Hylcke (1695) x Wytske Machiels

Rintmaster op it Hearrenfean


3528. Hylke Fookles
d. 31-7-1642 Heech
sf. Fokele Dirks en Auck Okkes -->
x 3529. Jell Baukes 22-4-1666 Heech
fan Āldegea
df. -->

1. (1764.) Bauke (1670)
2.3532. Michiel Ages
1642 - 1693 Wāldsein
sf. Agge Michiels en Jyd Minnes -->
x(1) 3533. Ynts Palses 29-1-1671 Wāldsein
1650 Yndyk
df. Pals Hylkes en Tiets Jellesdr -->
x(2) Jaerd Jansdr

1. Pals (1672) x Trijntie Pieters
2. (1766.) Hylke (1675-1760)
3. Age (1678-f.1693)

Doopt op belidenis yn 1671. Nimt it bakkersark fan broer Minne oer, mar is ek skipper.
Op 15-5-1693 wurdt yn Wāldsein de neilittenskip fan Michiel Ages beskreaun. Der is gjin festguod en gjin fee, wol 'een grote schuite met zeil en treil'. Ek wurdt in 'silver hooffden mes geteeckent met Michiel Ages' beskreaun.


3534. Tiete Waltes van Hettinga
d. 26-9-1619 Teroele - 4-5-1680 Teroele
sf. Walte Benedix van Hettinga en Jildu Sytzes
x(1) Lyckel Auckesdr, 19-1-1645 Teroele
x(2) 3535. 7067. Tzijedts Jelles 17-8-1656 Teroele
1656 Aldehaske - st. 1705
df. Jelle Heeres en Syts Jacob Sinckedr


Deselden as 3362. en 3363.

Generaasje 13:

7040. Matthias Broers Hylckama
1620 Hearrenfean - 1699 Dokkum
sf. Broer Jelles Hylckama en Tyaerdtke Tyaerdts -->
x(1) Aaltie Tijmens
x(2) 7041. Gerbrich Annes
fan Beetstersweach
df. -->

Śt it earste houlik:
1. Tijmen (1643)
Śt it twadde houlik:
2. Tieertie (1647) x Gerben Annes
3. (3520.) Broer (1650)
4. Ambrosius (1654)
5. Anna (1657)

Rintmaster op it Hearrenfean


7056. Fokele Dirks

sf.
x 7055. Auck Okkes 10-2-1628 Heech

df.

1. Dirk (1628)
2. Sybrich (1630)
3. N. (1634)
4. Okke (1635)
5. Okke (1638)
6. Richts (1639)
7. (3528.) Hylke (1642)
8. Richts (1645)7064. Agge Michiels
- foar 1667
sf. Michael Agges en Ancke Aggedr -->
x 7065. Jyd Minnes foar 1641
d. 1-1-1617 Wāldsein
df. Minne Johannes en Lisck Douwedr -->

1. Minne (1641-1676/9) x Griet Hoytes, bakker Wāldsein
2. (3532.) Michiel (1645-1693)
3. Lisk (-1705)x Doede Sytses, skipstimmerman Snits
4. Rintie (-f.1683) x Gats Aukes, skipper Wāldsein
5. (3670.) Douwe

Bakker yn Wāldsein.
Yn 1667 lient Yd, Agge Michiels widdo, 100 goudgoune śt oan Wybe Reinsz yn Parregea.


7066. Pals Hielkes

sf.
x(1) Marij Johannesdr
x(2) 7067. Tzijedts Jelles
1656 Aldehaske - st. 1705
df. Jelle Hees
Tzijedts x(2) Tiete Waltes van Hettinga, sjoch 3535.

Śt it earste houlik:
1. Riemck
2. Wyts
Śt it twadde houlik:
3. (3533.) Ynts (1650)

Pals hat twa broers Marten en Jacob Hylkes.


Generaasje 14:

14080. Broer Jelles Hylckama
1583 Broek - 26-3-1650 Hearrenfean
sf. Jelle Broers Hylckama en Bauck Aemes -->
x 14081. Tyaerdtke Tyaerdts

df. -->
wed. Matthys van Oenema

1. Gellius (Jelle) (1612) x Geertruit Coppens, sikretaris Lemsterlān
2. Theotardus (Tjeerd) (1617) fiskaal fan Haskerlān
3. (7040.) Matthias (1620-1699)
4. Doedt (1626) x Sybrant Sybrants, apteker

Neamde him Ambrosius Gellius! Sikreteris fan Aengwirden


14128. Michael Agges
foar 1594 Sleat - foar 1645
sf. Agge Michiels en Bauck Foekes -->
x 14129. Ancke Agges foar 1616

df. Agge Lioeties -->

1. (7064.) Agge (1615)
2. Hiltie (1618) x Reyn Sipckes, Balk

Kūper yn Kolderwolde.
Yn 1617 hat der messestekkerij plakfūn yn Sleat tusken Wlcke Heerez fan Sint Nyk en Michael Agges. Oer en wer beskuldigje hja mekoar en wurdt der skeafergoeding easke. Sa koe Michael fanwege syn ferwūnings net wurkje en moast er in feint ynhiere. Śteinlings moat Michael 40 gūne betelje.


14130. Minne Johannes
1590
sf. Johannes Minnes en Yd Sjoerds -->
x 14131. Lisck Douwes 12-1-1617 Wāldsein

df.


Deselden as 7318. en 7319.


Generaasje 15:

28160. Jelle Broers Hylckama
1545 Broek - 1618 Broek
sf. Broer Jelles Hylckama en Oege Sybrandts -->
x 28161. Bauck Aemes

df. -->

1. Aeme (1571-1616) ūntfanger op 'e Jouwer, x Eppe Herckes
2. Johannes (1575-1617) x Syouck Jans, ūnderwizer
3. (14080.) Broer (1583)
4. Pieter (1590-

Sikretaris fan Haskerlān. Moast op 25 augustus 1580 mei in tal oare 'malcontenten' foarkomme foar it Hof. As kaholyk bleau hy oan de Spaanske kant. Jelle komt der mei in boete fanōf.

Sjoch: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jelle_Broers_Hylckama


28256. Agge Michiels
1548 Sleat - 1609/19 Sleat
sf. ? Michael Tiaerdtz en Bauck Aggedr
x(1) Doey N., foar 1568
x(2) Sibbel N., stoarn nei 1582
x(3) 28257. Bauck Foekedr 1585 Sleat
- 1645 Starum
df. ferm. Foecke Syttyes en Wyb

1. (14128.) Michael
2. Syttie (-f.1633) x Wyts Jacobs, Sleat
3. Rencke (-1637) x Sipk Oenes
4. Sibbel (-f.1645) x Claas Naenckes
5. Marij x Albert Arendts, x Jelle Wybes, skuonmakker Starum
6. Foeke (-1644) x Griet Barends
7. Doey (-f.1629) x Marten Martens

Boer yn Sleat. Yn 1568 neamd as keaper yn in boelguod fan in ko, in bźd en in side spek
Yn 1609 keapje Agge en Bauck noch miedlān ūnder Tsjerkgaast, yn 1619 ferkeapet Bauck Foeckedr, weduwe Agge Michaels, mei de bern gerslān ūnder Sleat. Yn 1632 komt it hūs fan Bauck te keap en komt se nei alle gedachten by Marij yn 'e hūs. Op 27-2-1745 wurdt dźr yn Starum de erfenis ferdield, 1769 Car.g. grut.


28258. Agge Lioeties

sf.
x 28259.

df.

1. (14129.) Ancke (1590)

Ancke en har man Michael Agges prosedeare yn 1616 om 61 goune dy't se erfd hiene fan muoike Hom Lioeties. Dźrby ferklearret Michael dat syn frou in dochter fan Agge Lioeities is.


28260. Johannes Minnes

sf.
x 28261. Yd Sjoerds

df.

1. (14130.) Minne (1590)Generaasje 16:

56320. Broer Jelles Hylckama
1520 Broek
sf. Jelle Broers Hylckama -->
x 56321. Oege Sybrandts

df.

1. (28160.)Jelle (1545-1618)
2.

Sikretaris fan Haskerlān, grytman fan Skoatterlān


Generaasje 17:

112640. Jelle Broers Hylckama
1490 Broek
sf. Broer Rouckes -->
x 112641. N.N.

df.

1. (56320.) Broer (1520)
2.

Ek noch trije dochters.
Yn 1546 ōfsetten as grytman fan Haskerlān, omdat hy de eed oan de Spaanske kening net swarre woe.


Generaasje 18:

225280. Broer Rouckes
1460 Broek
sf.
x 225281. N.N.

df.

1. (112640.) Jelle (1490)

Broer Rouckeszoon inden Brouck heeft cosent up de helft van dat geheene dat wylen Rompke Sybeszoon van zijn vader in voortyden is gegeven .. de halve saete mittet halve huys, terp en tuyn gekocht van Brontinck Ypkes en Katheryne syn huisvrouw