Hylke Sjerps Wierda
Generaasje 9:

438. Hylke Sjerps Wierda
26-4-1733 Tsjerkgaast - 13-12-1818 Tsjerkgaast
sf. Sjerp Hylkes Wierda en Uylkjen Meinses -->
x(1) Geeltje Folkerts
x(2) 439. Neltje Sytzes
d. 7-6-1739 Jiskenhuzen - 1805
df. Sytse Rintjes en Akke Fetzes -->

Út it earste houlik:
1. Folkert (1754)
2. Folkert (1755-1827) x Froukjen Geerts
3. Uilkje (1759)

Út it twadde houlik:
4. Sjerp (1763-1855) x Hebeltjen Wopkes van der Wal
5. Sytse (1765) x Aukje Sybrens
6. (219.) Uilkje (1769-1837)
7. Geeltje (1772)
8. Akke (1775)
9. Yke (1776)
10. Wybe (1778)
11. Wybe (1782-1858) x Antje Jans BijmaGeneraasje 10:

876. Sjerp Hylkes Wierda
28-12-1707 Jiskenhuzen -
sf. Hylke Sytses Wierda en Aafke Sjerps Swerms -->
x 877. Uylkjen Meinses
d. 9-4-1713 Wikel
df. Meinse Gerrits en IJke Wybes -->

1. (438.) Hylke (1733-1818)
2. Aafke (1736)

Sjerp x(2) Ymkjen Wybes? Wiebe 1746, Joannes 1748, Willem 1751, Gerhardus 1756


878. Sytse Rintjes

sf. Rintje Heins en Trijn Jans -->
x 879. Akke Fetses

df. Fetze Atzes en Neeltje Johannes -->

1. Rintje (1733-1781) x Antje Jans, x Lamkje Gerrits, boer Tsjerkgaast
2. Fetse (Sietzema) (1736-1820) x Uulkje Gerrits, x Geeske Alberts Hooisma
3. (439.) Neltie (1739-1805)
4. Tetje (1742) x Aaske Nannes
5. Heyn (1745-1807) x Baukje Oenes, bern hjitte De Bruin
6. Hiltje (1748)
7. Hiltje (1749)
8. Jan (1751-1751)

Yn 1728 boer op Jiskenhuzen 10, "een plaats groot 10 koegangen,lopende van de Kleine Meer aan St.Nicolaas- gaasterlanden".


Generaasje 11:

1752. Hylke Sytses Wierda
18-9-1659 Langwar - 1729 Harich
sf. Sytse Jans Wierda en Tiepkien Tyses Pekema -->
x(1) 4027. Wijpkjen Marcus van Terwischa
x(2) 1753. Aafke Sjerps Swerms 24-12-1693 Jiskenhuzen
1673
df. Seerp Lammerts Sweins en Foekeltje Bouwes -->

Út it earste houlik:
1. Merk (1684)
2. Sytse (1686) x Jeltje Adema, bysitter Doanjewerstal
3. (2013.) Lykeltje (1688)
Út it twadde houlik:
4. Sydse (1696)
5. Fokeltje (1698)
6. Sjerp (1700)
7. (876.) Sjerp (1707)
8. Johannes (1710)
9. Tjepkjen (1713)

Meirjochter en bysitter Doanjewerstal. doopheffer Tys Hylkes Pecama, pake


1754. Meinse Gerrits
d. 9-4-1683 Wikel
sf. Gerrit Ages en Uilk Sybbolds -->
x 1755. IJke Wybes 16-11-1710 Wikel
fan Sleat
df. -->

1. Gerryt (1711)
2. (877.) Uilck (1713)
3. Wybe (1716)
4. Wybe (1717)1756. Rintje Heins
1675 - 1716 Jiskenhuzen
sf. Heine Heins en Tryn Hanses. -->
x 1757. Trijn Jans
- 17-6-1752?
df.

1. Swaantje (1699)
2. Heine (1799)
3. Jan (1706-1706)
4. (878.) Sytse (1708)

Boer yn Legemar en Jiskenhuzen


1758. Fetze Atzes

sf. Atse Fetses en Akke Tierx -->
x 1759. Neeltje Johannes 25-5-1705 De Jouwer
fan Sniksweach
df.

1. (879.) Akke (1708)Generaasje 12:

3504. Sytse Jans Wierda
1624 - 15-5-1666 Langwar
sf. Jan Sytses Wierda en Pier Jellesdr. -->
x(1) Syts Symen Agedr, 22-4-1644 Langwar
x(2) Geeltje Riemers Pekema, 31-3-1650 Langwar
x(3) 3505. Tiepkien Tyses Pekema 21-11-1658 Lúnbert
fan Lúnbert
df. Thys Hylkes Pekema en Eefke Tiedgersdr. -->

Út it twadde houlik:
1. Sytske (1651)
2. Pieke (1754)
3. Pier (1656)
Út it tredde houlik:
4. (1752.) Hylke (1659)3506. Seerp Lammert Swerms
d. 12-9-1625 Harns
sf. Lammert Gijsberts Swerms en Afke Seerps
x 3507. Fokeltje Bouwes Farcks
d. 25-5-1629 Harns - 18-1-1692 Harns
df. Bouwe Thomas Farcks en Fokell Pytters


Deselden as 3402. en 3403.


3508. Gerrit Ages
fan Wikel
sf.
x 3509. Uilk Sybbolds 12-3-1682 Wikel
fan Kolderwolde
df.

1. (1754.) Meinse (1683)
2. Watse (1686)3512. Heine Heins
1635
sf.
x 3513. Tryn Hanses 1658 Doanjewerstal

df.

1. (1756.) Rintje1206. 3516. Atse Fetses
1640 Goaijingaryp - 19-4-1708 Goaijingaryp
sf. Fetse Atses en Lipck Stoffels -->
x(1) 3517. Acke Tjercks 17-6-1677 Haskerlân
x(2) 1207. Tiedt Reitses

Út it earste houlik:
1. (1758.) Fetse (-1729)
Út it twadde houlik:
2. (603.) Akke
3. Reytse (-1741) x Frouck Willems
4. (605.) Lipck
5. (910.) Harmen (1700-1781)Generaasje 13:

7008. Jan Sytses Wierda
1597 Teroele - 27-6-1632 Harich
sf. Sytse Auckes Wierda en Hyl Jansdr. -->
x 7009. Pier Jellesdr. 17-2-1622 Teroele
1597 Harich - 26-1-1652 Harich
df.

1. (3504.) Sytse (1624-1666)7010. Thys Hylkes Pekema
1601 - 1667
sf. Hylke Thyses Pecama en Auck Wijbedr -->
x 7011. Elske Tiedgersdr. Schotanus
1607 - 21-3-1661 Lúnbert
df. Tiedgerus Ruardi Schotanus en Tieb Tiebbedr -->

1. (3505.) Tiepkien (1633)
7032. Fetse Atses
1611 Goaijingaryp - n. 1674
sf. Adze Fetzes en Ock Auckes
x 7033. Lipck Stoffels 1638
1617 Goaijingaryp
df. Stoffel Rouckesz Rouckema en Lyopck Siouckedr.


Deselden as 2412. en 2413.


Generaasje 14:

14016. Sytse Auckes Wierda
1565 - nei 1644
sf. Aucke Wierda en Wyts Auckedr -->
x 14017. Hyl Jansdr.

df. -->


Deselden as 13450. en 13451.


14020. Hylke Thyses Pecama
1580-1640
sf. Thys Riemers Pecama en Geel Sipckes -->
x 14021. Auck Wijbedr

df.

1. (7010.) Thys(1601-1667)
2. Wybe x Wimcke Hotzes, x Trijntje Wijbrens, x Antje Hans Tiedgersdr
14022. Tiedgerus Ruardi Schotanus
1580 - 1642 Terband
sf. Ruurd Tiedgers en Elske Lyckledr -->
x 14023. Tieb Tiebbedr

df.

1. (7011.) Elske (1607-1661)
2.

Sikretaris fan Aengwirden, rektor fan de Latynske skoalle op 'e Jouwer.


Generaasje 15:

28040. Thys Riemers Pecama
~1553 - st. 1607
sf. Riemer Sjoerds Pecama en Cornelys Hansdr. -->
x 28041. Geel Sipckes

df. -->

1. (14020.) Hylke (1580-1640)
2. Riemer x Both van Solcama, bysitter Doanjewerstal
28044. Ruurd Tiedgers
1555 - foar 1595
sf.
x 28045. Elske Lyckledr

df.

1. (14022.) Tiedgerus (1580-1642)
2.
Generaasje 16:

56080. Riemer Sjoerds Pecama
1525 - foar 1572 Ouwsterhaule
sf.
x 56081. Cornelys Hansdr.

df.

1. (28040.) Thys (1553-1607)
2. Meile (1555)
3. Siurd (1557)