Eile Piers van der Gaast
Generaasje 9:

436. Eile Piers van der Gaast
27-1-1740 Wikel - 1783
sf. Pier Eiles en Grietje Idzes -->
x 437. Brechtje Pieters 13-1-1765 Wikel
d. 12-8-1736 Warns -
df. Pieter Douwes en Aafke Jolles -->

1. (218.) Pier (1765-1823)
2. Pytter (1767-1837) x Hendrikje Dirks van der Wijk
3. Albert (1769-1830) x Antje Wiebes Gaastra
4. Aafke (1770) x Pieter Gerbens, x Sies Annes van der Kerk
5. Grietje (1775-1815) x Gerrit Annes de Vries
6. Antje (1778)

Boer yn Tsjerkgaast.


Generaasje 10:

872. Pier Eiles
1707 Aldskoat - 1796 Eastersee
sf. Eile Piers en Grijtie Abeles -->
x 873. Grietje Idzes
- st. 1801 Eastersee
df. Ids Cornelis -->

1. Hansje (1735-1822)
2. Corneliske (1738)
3. (436.) Eile (1740-1783)
4. Ids (1742) x Aukje Atzes
5. Franke (1743)
6. Grijtie (1746)
7. Wijbe (Huitema) (1749-1820) x Fedje Foppes Hoytema
8. Jantjen (1751)

9. Jacob (Huitema) (1753-1821) x Froukje Jolles de Vos

1749: 'huysman van matig bestaan' yn Nijskoat


874. Pieter Douwes
1-6-1696 Langwar - 1743
sf. Douwe Pytters en Antie Bottes
x 876. Aafke Jolles 1723 Langwar
1702 - 1770 Diken
df. Jolle Murks en Bregt Jelles


Deselden as 848. en 849.


Generaasje 11:

1744. Eile Piers

sf.
x 1745. Grijtie Abeles

df.

1. (872.) Pier (1707-1796)1746. Ids Cornelis

sf. Cornelis Frankes
x 1747. N.N.

df.

1. (873.) Grietje