Meinte Douwes
Generaasje 9:

434. Meinte Douwes

sf. Douwe Meintes en Geertje Jans? -->
x 435. Zwaantje Reinders 17-6-1757 Snits

df. ?Reindert Altes en Antje Wiebrens

1. Douwe (Zijlstra) (1756-1819) Nijlān
2. (217.) Geertje (1761-1829)
3. Klaas (1767-1808) x Antje Douwes Buma, Nijlān

Ālders fan beide kanten (noch) net konkreet feststeld.


Generaasje 10:

868. Douwe Meintes
fan Soarremoarre
sf.
x 869. Geertje Jans 10-6-1723 Aldeboarn

df.

1. (434.) Meinte
2.

1728 brūker Aldeboarn 44


870. Reinder Altes
1675 Steggerda
sf. Aalt, schuitevaarder
x 871. Antje Wiebrens maaije 1717 Steggerda
d. 11-3-1688 Aldeboarn
df. Wijbren Piebes en Rintske Gadtses -->

1. Piebe (1728, Steggerda)
2. (435.) ?Swaantje

Alles op grūn fan ferneaming - gjin hurde bewizen


Generaasje 11:

1742. Wijbren Piebes

sf.
x 1743. Rintske Gadtses 31-8-1684 Aldeboarn
fan Snits
df.

1. Feijckjen (1682)
2. Feijck (1684)
3. Antie (1687)
4. (871.) Antie (1688)
5. Pijbe(1691) x Sijke Clases
6. Gels (1696)