Sybolt Pieters Dijkstra
Generaasje 9:

432. Sybolt Pieters Dijkstra
d. 27-11-1729 Jutryp - 30-7-1815 Diken
sf. Pieter Douwes en Aafke Jolles -->
x 433. Foekje Bouwes Samplonius
1720 Tsjerkgaast - foar 1768
df. Bouwe Gerhardus Samplonius en Fem Hessels -->
Sybolt x(2) Antje Jentjes 1768
Foekje x(1) Douwe Sippes; bern: Gatske, Fem, Fem

Deselden as 424. en 425.