Klaas Klazes de Jong
Generaasje 9:

430. Klaas Klazes de Jong
d. 12-7-1744 Langwar
sf. Claas Clazes de Jong en IJke Willems -->
x 431. Antje Rudolphus Rudolphi att. 24-5-1767 Langwar
22-2-1745 Jutryp - 27-10-1826 Langwar
df. Rudolphus Rudolphi en Aukje Ulbes -->

1. Aachje (1770-1848) x Freerk Reins de Jong
2. Trijntje (1772-1834) x Jochum Oenes Oenema, Dunegea
3. Ynske (1774-1856) x Wytze Oenes Oenema, Oldeouwer
4. Yke (1777)
5. Rudolphus (1779)
6. Rudolphus (1781-1843) x Lijsbert Thijssens Bakker
7. (215.) Yke (1784-1852)
8. Saske Rudolphi (1786-1850)
9. Klaas (1791-1818) x Grietje Oosting, DikenGeneraasje 10:

860. Klaas Klases de Jong
23-10-1717 Langwar - nei 1785
sf. Klaas Klazes en Yns Roukes -->
x 861. IJke Willems

df. ??Willem Pieters en Eelkjen Bruins

1. (430.) Klaas (1744)
2. Eelkjen (1747-1807) x Willem Ynzes van Dijk
3. Aagje (1751)

'Welgesteld houtschipper' yn Langwar.
??


862. Rudolphus Johannes Rudolphi
25-9-1714 Peasens - 26-12-1781 Jutryp
sf. Johannes Rudolphi en Aukjen Eelkes -->
x 863. Aukje Ulbes att. 7-8-1740 Wytmarsum
1-3-1728 Wytmarsum -
df. Ulbe Baukes en Trijntje Sybrens -->

1. (431.) Antje (1745)
2. Joanna (1747-1811) x Sjerp Annes Troelstra, Teroele
3. Joannes (1751-1831) x Afke Louws, Jutryp
4. Aurelia (1753)

Predikant yn Jutryp.


Generaasje 11:

1720. Klaas Klazes

sf. Claes Piters en Aagjen Yges -->
x 1721. Yns Roukes
d. 5-10-1690 Langwar
df. Rouke Isses en Jouck Jouckes -->

1. Aachien (1713)
2. Zintje (1715)
3. Klaas (1717)
4. (860.) Klaas (1717)

In Klaas doopt yn jannewaris en yn novimber 1717!


??? spekulatyf!
1722. Willem Pieters

sf.
x 1723. Eelkjen Bruins
st. 3-1-1726 Snits (de echtgenote van Willem Pyters)
df.

1. (861.) IJke (1720)
2. ?aerel (1722-1722)
3. Pyter (1724)

Ek yn 1716 in 'echtgenote van Willem Pyters' begroeven, yn 1729 en 1731 in bern. Yn 1716 Willem Pyters Wint x Grietie Wybes, yn 1727 x Antie Hoites.


1724. Johannes Rudolphi
18-11-1680 Frjentsjer - 7-1-1755 Wytmarsum
sf. Rudolphus Petri en Aurelia Johannes Beckius -->
x 1725. Aukjen Eelkes 2-10-1712 Peasens

df. -->

1. Rudolphus (1712)
2. (862.) Rudolphus (1714-1781)
3. Aurelia (1720)

Predikant yn Peasens en Wytmarsum


1726. Ulbe Baukes

sf. -->
x 1727. Trijntje Sybrens

df. -->

1. (863.) Aukje (1728)
2.Generaasje 12:

3440. Claes Piters
fan Nyegea
sf.
x 3441. Aagjen Yges 10-2-1684 Tsjerkgaast
d. 16-6-1650 Teroele
df. Ige Sickes -->

?1. (1720.) Klaas
?1. Pitertie (1684 Dunegea)
2. Tryne (1686 Tsj)
3. Tryn (1687 Tsj)
4. Ige (1694)
5. Gatske (1707)

Claes Pijtters x 1666 Lw Mojts Clases; Klaas mooglik út dit houlik?


3442. Rouke Isses
d. 13-11-1642 Langwar
sf. Isse Roukeszn en Sijntie Hinnesdr -->
x 3443. Jouck Jouckes 26-2-1665 Langwar
d. 25-6-1643 Langwar - 1718 Langwar
df. Jouke Dyorres en Jints Hoytes -->

1. Hoyte (1671)
2. Ints (1671)
3. Joucke
4. Ysse
5. Ins (1686)
6. (1721.) Ins (1690)3448. Rudolphus Petri
1649 Frjentsjer
sf. Petrus Rudolphi en Sake Scheltis (Saakje) Valckenburch -->
x 3449. Aurelia Poutsma / Beckius 20-9-1671 Frjentsjer
1643 Easthim
df. Johannes Petri Bec(h)kius en Titia Tammeri Baerdt -->

1. (1724.) Johannes (1680-1755)Generaasje 13:

6882. Ige Sickes

sf.
x 6883. N.N.

df.

1. Bauck (1647)
2. Siouck (1647)
3. (3441.) Aeg (1650)
4. Syoucke (1652) x Tijedts Euwesdr
5. Baucke (1654)
6. Goeyts (1656)
7. Reinke (1662)

2x Tsjerkgaast, 5x Teroele


6884. Isse Roukeszn
d. 15-4-1621 Langwar
sf. Roucke Yssezn en Bauck Douedr -->
x 6685. Sijntie Hinnesdr 6-2-1642 Langwar
fan Drylts
df. ??Hinne Allertsz en Pierck Auckes -->

1. (3442.) Rouke (1642)
2. Hinne (1649)
3. Peerk (1651)6886. Jouke Dyorres
1620
sf. Dyorre Wytses -->
x 6687. Jints Hoytes
fan Tsjerkgaast
df. ??? Hoite Klases en Tryncke Jackles, x 1608 Wâldsein

1. Hoyte (1641)
2. (3443.) Jouck (1643-1718)
3. Tryn (1645)
4. Tryn (1648)


Oare bern dy't yn dy tiid yn Boarnsweach mei allinne fermelding fan de heit Jouke doopt wurde: Janthien (1631), Jacop (1632), Jacop (1635), Janthie (1637), Niel (1640),


6896. Petrus Rudolphi
d. 7-6-1618 Ljouwert - 4-1-1668
sf. Rudolph Willemse en Anneke Willems -->
x 6897. Sake Scheltis (Saakje) Valckenburch x 10-11-1644 Skalsum
fan Frjentsjer
df. -->

1. (3448.) Rudolphus (1649)6898. Johannes Petri Bec(h)kius
30-6-1613 Ljouwert - 1-12-1664 Easthim
sf. Pieter Pieters en Eva Jans -->
x 6899. Titia Tammeri Baerdt 20-2-1636 Ljouwert
23-10-1607 Drylts - 16-6-1663 Easthim
df. Tammonis Gerardi (Tamme Gerrits) (Poutsma) en Eelckje Sijbrands Baerdt -->

1. Sara (1637)
2. Petrus (1638)
3. (3449.) Aurelia (Auckien) (1643)
4. Sybrandus (1645)
5. Abraham (1649)
6. Eva (1650)Generaasje 14:

13768. Roucke Yssezn

sf. -->
x 13769. Bauck Douuedr 1612 Langwar
fan Reitsum
df. -->

1. (6884.) Isse (1621)13770. Hinne Allertsz
fan Dedzjum/Hieslum
sf.
x 13771. Pierck Auckes 11-1-1620 Hieslum
fan Westhim
df.

1. (6685.) Sijntje

Net 100% wis! Allinne op grűn fan ferneaming opnommen!
Hinne x as widner! yn 1615 Rints Sipkes


13772. Dyorre Wytses
1595
sf.
x 13773. N.N.

df.

1. (6886.) Jouke13792. Rudolph Willemse

sf.
x 13793. Anneke Willems
fan Breda
df.

1. (6896.) Petrus (1618-1668)

Lekkenmakker yn Ljouwert.


13796. Pieter Pieters
1578 Ljouwert
sf. -->
x 13797. Eva Jans 30-10-1603 Ljouwert
fan Ljouwert - st. nei 1668
df. Jan Matthes en N.N. -->

1. (6898.) Johannes (1613-1664)13798. Tammonis Gerardi Poutsma
1579 Reiderland (East-Fryslân)- 17-7-1644 Drylts
sf. Gerardus Tammeris Poutsma -->
x 13799. Eelckje Sijbrands Baerdt 9-10-1603 De Jouwer
1580 Arum - 1652 Drylts
df. Sybrandt Sjoerds Baerdt en Tiedeke Froma -->

1. (6899.) Titia (1607-1663)
2. Katrijnske (1609) x Frans Andries Jeniema, Snits
3. Oedtie (1611-1656) x Johannes Nicolai
4. Jancke (1612-1672) x Anthonis Petri, Britsum
5. Tjitske (1617)
6. Cristina (1619)
7. Gerrit (1625)
8. Abrahamus (1627-1700) x Sara Isaacx CnoopGeneraasje 15:

27594. Jan Matthes

sf. -->
x 27595. N.N.

df. -->

1. (13797.) Eva27596. Gerardus Tammeris Poutsma
1550 Reiderland
sf.
x 27597. N.N.

df.

1. (13798.) Tammonis (1579-1644)27598. Sybrandt Sjoerds Baerdt
1550 Arum - 23-2-1593 Wierum
sf. Syoerdt Tietes Baerdt en Eelck N. -->
x 27599. Tiedeke Froma 24-8-1575 Drylts
1550 Arum - 25-4-1616 Wierum
df.
Tiedeke x(2) Jan Hoeck yn 1593

1. IJdtje
2. Oedtie
3. (13799.) Eelckje (1580-1652)Generaasje 16:

55196. Syoerdt Tietes Baerdt
1520 Arum - 1572
sf. Tiete Folperts Baerdt en Duedt Syuerdtsdr -->
x 55197. Eelck N. 1533

df.

1. Wiebe x Tryn N.
2. Rienck x Rensck Douwes Oenema
3. Doede x Pytrick N.
4. Offke x Catharina Hansdr Offenhusen
5. Sipke
6. Tiette x Maria Jelkes Minnema
7. (27598.) Sybrandt (1550-1593)
8. Hobbe (1540-1591) x Ida Sweyns
9. Sake

Yn 1546 folmacht fan de Fiif Diken.


Generaasje 17:

110392. Tiete Folperts Baerdt
1485 - novimber 1547
sf. Folpert Tietes
x 110392. Duedt Sjoerdsdr
st. nei 1551
df. Sjoerd Aesgama en Doedt Offkes Dotinga

Deselden as 18612. en 18613. yn Generaasje 15.