Rimmer Wiggles
Generaasje 9:

428. Rimmer Wiggles
28-10-1739 Aldegea HO -
sf. Wigle Rimmers en Acke Haijes -->
x 429. Jetske Dirks (Hoekstra) 30-5-1773 Aldegea HO
25-4-1751 Nijegea HO
df. Dirk Jotties en Goeitscke Ykes -->

1. Wiggle (Jongsma) (1774-1834) x Rieme Rimmers
2. Gooytsche (Jongsma) (1776-1844) x Johannes Jacobs (Bergstra)
3. Durk (1780)
4. (214.) Durk (1783-1818)
5. Sjoerd (1784-1811) x Teetske Jarigs
6. Anne (1786-1812)Generaasje 10:

856. Wigle Rimmers
d. 20-8-1702 Nijegea
sf. Rimmer Wighles en Reinuw Lieuwes -->
x 857. Acke Haijes 26-12-1735 Nijegea
27-8-1713 Wikel
df. Haye Jilles -->

1. (428.) Rimmer (1739)

1749 húsman yn Aldegea HA


858. Dijrk Jotties
d. 26-3-1713 Aldegea HO - 6-2-1786 Nijegea HO
sf. Jottje Peekes en Jets Dijrks -->
x 859. Goeitscke Ykes, 19-4-1744 Nijegea HO
28-11-1709 Warkum - 18-4-1771 Nijegea
df. Yke Tjidses en Akke Sybolts -->
Gooitske x(1) Wigle Rienks Menalda 25-12-1729

1. Yke (1745-1781) x Akke Luitjes
2. Jottie (1748)
3. Jetske (1748)
4. (429.) Jetske (1751)
5. Jottje Durks Hoekstra (1755-1825) x Teetske Douwes

Yn de Kwotisaasje fan 1749 omskreaun as 'gemeen boer', mei in húshâlding fan 5 folwoeksenen en 1 bern.Generaasje 11:

1712. Rimmer Wighles
1662 Nijegea
sf. Wighle Aesges en Ded Rymers -->
x(1) Wyb Sybrens, 5-2-1688 Nijegea
x(2) 1713. Reinuw Lieuwes 19-2-1699

df.

Út it earste houlik:
1. Sybren (1689) x Janke Abes, x Rieme Dyrks
2. Sybolt (1692)
3. Wypck (1693)
4. Antie (1695)
Út it twadde houlik:
5. Wopcke (1700)
6. Wopcke (1701)
7. (856.) Wigle (1702)
8. Imk (1704)1714. Haye Jilles
24-10-1675 Wikel
sf. Jillis Haijes -->
x 1715. N.N.

df.

1. Karst (1711)
2. (857.) Acke (1713)
3. Antie (1715) x Jacob Sybrens
4. Karst (1717)1716. Jottje Peekes
1675 Aldegea
sf.
x 1717. Jets Dyrks
1671 Aldegea HO


1. Geertie (1701) x Andris Martens, Harich
2. Dijrk Jotties (1713-1786)1718. Yke Tjidses
st. 1726
sf. Tjidze Wybes en Gooits Obbes
x(1) Syts Pabis, 17-12-1685 Warkum
x(2) 1719. Akke Sybolts 23-2-1701 Warkum
fan Doanjum
df.


Deselden as 1686. en 1687.


Generaasje 12:

3424. Wighle Aesges

sf.
x 3425. Ded Rymers 1659 Nijegea
1621 - nei 1698
df.

1. (1712.) Rymer (1662)
2. Aesge (1664)
3. Gryt (1668) x Hoijte Bauwckes x Rienk Lieuwes Menalda
4. Antie (1673)3428. Jillis Haijes

sf. -->
x 3429. N.N.

df.

1. (1714.) Haye (1675)
2. Piek (1695)
3. Jantje (1699)

Wikel, Sondel, Aldemardum


Nei de startside