Sybolt Pieters Dijkstra
Generaasje 9:

424. Sybolt Pieters Dijkstra
d. 27-11-1729 Jutryp - 30-7-1815 Diken
sf. Pieter Douwes en Aafke Jolles -->
x 425. Foekje Bouwes Samplonius
1720 Tsjerkgaast - foar 1768
df. Bouwe Gerhardus Samplonius en Fem Hessels -->
Sybolt x(2) Antje Jentjes 1768
Foekje x(1) Douwe Sippes; bern: Gatske, Fem, Fem

t it earste houlik:
1. Aafke (1753)
2. Aafke (1754-f.1783)
3. (364.) (216.) Bouwe (1757-1829)
4. Piter (1760)
5. Gatske (1760)
6. Gatske (1762-1806) x Thijs Douwes Dijkstra
7. (212.) Pieter (1765-1826)
t it twadde houlik:
8. Foekje (1769)
9. Jentje (1773-1826) x Wytske Pieters Postma
Generaasje 10:

848. Pieter Douwes
1-6-1696 Langwar - 1743
sf. Douwe Pytters en Antie Bottes -->
x 849. Aafke Jolles 1723 Langwar
1702 - 1770 Diken
df. Jolle Murks en Bregt Jelles -->

1. Douwe (1726-1814) x Barber Thijsses
2. (424.) Sybolt (1729-1815)
3. Jolle (1734) x Johanna Jacoba Six fan Middelburg, Herfoarme dmny yn Seeln
4. (437.) Brechtje (1736)
5. (443.) Uylckien (1736-1776)
6. Auke (1737)
7. Sjoerd (1738-1757)
8. Entie (1743-f.1781) x Hepke Friskes Hepkema
9. Geeske x(1) Douwe Freerks Bokma x(2) Folkert Piers
10. Albert


boer in Boornzwaag, Hommerts, Jutrijp, Warns and Indijken
Op 6 juni 1722 verklaarde de dan ongeveer 26 jarige Pijtter Douwes, dat hij al voor enige tijd van zijn curator en oom Alle Pijters 170 car gulden heeft ontvangen. Curator Alle heeft in totaal 1579 car gulden, 17 stuivers en 12 penningen uitgegeven. Het bedrag dat over is werd verdeeld onder de nog levende kinderen, wat dus die 170 car gulden verklaart.


In 1743 stierf Pijtter, 47 jaar oud. Zijn vrouw Aafke Jolles zet het bedrijf in Jutrijp voort en staat bij de volkstelling in 1749 te boek als: weduwe, boerin, matig in staat. Het gezin telt 4 personen van het mannelijk geslacht en drie van het vrouwelijke. De belastingaanslag is dan 39 car gulden.


850. Bouwe Gerhardus Samplonius
d. 27-3-1693 Tsjerkgaast - 1753
sf. Gerhardus Johannes Samplonius en Foekje Seerps Swerms -->
x 851. Fem Hessels 31-7-1718 Tsjerkgaast
20-3-1696 Tsjerkgaast - 31-7-1769 Sleat
df. Hessel Anskes Anskema en Agnieta Oenes -->

1. Meine (1719) x Antje Johannes, boer Tsjerkgaast
2. (425.) Foekje (1720-1765)
3. Agnietje (1725) x Jacob Hylkes Haagsma
4. Fokeltje (1732-1823) x Jan Douwes (Sietsma)
5. Sjoukjen x Durk Jans van der Wijk
6. GerhardusGeneraasje 11:

1696. Douwe Pytters
d. 1-10-1654 Langwar - 1707/08
sf. Pytter Lieuwes en Syoerdtje Uylckes -->
x 1697. Antie (Ansck) Bottes 1689
1668 Toppenhuzen - 31-1-1716 Boarnsweach
df. Botte Martens en Ansck Louwes -->

1. Pyter (1690-1696)
2. Ansk (1693->1716) x Theunis Wouters, Terband
3. (848.) Pieter (1696-1743)
4. Botte (1698-1778) x Marij Jans, boer yn Goaijingea
5. Lieuwe (1700-1747) x Gertie Wybes
6. Syoertie (1703->1716)
7. Marten (1706-1780) x Pierke Sybrens Hettinga
8. Uylck (1707-f.1716)

Boer yn Diken op Joost Clasen sathe. Antje betelle yn 1713 in jierlikse hier fan 340 Cg. foar de troch har bebuorke pleats yn Boarnsweach oan Jildouw van Hettinga, frou fan de boeargemaster fan Sleat
Yn 1712 komt Douwe te ferstjerren en 4 jaar letter stjert ek Antie. Douwes broer Alle wurdt beneamd ta kurator oer de weesbern dyt tusken de 23 en 10 jier ld binne.
Der wurdt ynventaris opmakke yn 1716. Oan de list mei besitings te sjen wie it net in earme famylje. Inventarisatie en resp. Beschrijving gedaan door mij Melchior de Rhee, secretaris van Doniawerstal, ten sterfhuizen van Antie Bottes weduwe van wijle Douwe Pijters op Bornzwaagh van de levendige have, huismannereeuw en gereedschappen, meubilen en huisgeraden Ten sterfhuize bevonden en hier na gespecificeerd ten verzoeke van Alle Pijters, als geauthoriseerde curator over voornoemde Antie Bottes nagelaten minderjarige kinderen van haar wijle man Douwe Pijters in het echt verwekt. Alles ten overstaande van bijzitter Hylcke Wiarda als commisaris en is vervolgens geprocedeert.

Mei nder oare:
Levende have in het buitenhuis.
Elf volwaardigen koien, twee niet gekalfde koeien, drie eenjaars kalfjes.
Twee eenjaars stieren, een zwart oude kold merrie paard.
Een jonge bruine kold merrie paard.
Dertien schapen, daar onder een ram, twee gecastreerd en acht jonge schapen en twee oude schapen samen dertien.
(zijn nog twee oude schapen, die de wezen PIJTTER en LIEUWE-DOUWES zeggen hun toe te horen)
Gelijk BOTTE-DOUWES nog zegt, hem toe te behoren, zo danig twee zilveren ducaten en twee goude guldens in een buideltje als hij buiten opgeschreven heeft.
SJOERDTJE DOUWES een zilveren ducaat en baartman schelling
en voorts enige eenden en ander pluimvee, met nog enige oude ijzeren stokken, planken en andere rommelerij en een partijtje turf.

Wat er na de inventarisatie gebeurd is met het bezit is niet duidelijk. Het kan zijn dat het bedrijf onder toezicht van de curator doordraaide en de kinderen bij de curator onderdak kregen. Het kan ook zijn dat alles verkocht is. Wat wel bekend is is dat curator en broer van Douwe Pijters, Alle Pijters, een bedrag van 2600 car gulden, 2 stuivers, en 2 penningen heeft gekregen voor het onderhoud van de weeskinderen.


1698. Jolle Murks
fan Sint Nyk
sf. Murk Jeltes en Antie Heres -->
x 1699. Bregt Jelles

df. Jelle Syboldts en Aafke Scheltus -->

1. (849.) Aafke (1702-1770)
2. Morck x Jin Oenes1700. Gerhardus Johannes Samplonius
1658 Haskerhoarne - 27-12-1738 Tsjerkgaast
sf. Johannes Gerhardus Samplonius en Janke Douwes -->
x 1701. Foekje Seerps Swerms 14-8-1687 Tsjerkgaast
21-11-1669 Harns
df. Seerp Lammert Swerms en Fokeltje Bouwes Farcks -->

1. Johannes (1688)
2. Seerp (1691)
3. (850.) Bouwe (1693-1753)
4. Janke (1695) x Wybe Annes
5. Fokeltje (1698) x Thys Jentjes Pekema
6. Johannes (1700-1779) x Trijntje Bouwes, boer yn Dolsterhuzen
7. Seerp (1702), kandidaat-dmny

Fan 1683 oant 1736 dmny yn Tsjerkgaast, mei reputaasje as stevige drinker. Buorke op Tsjerkgaast 25


1702. Hessel Anskes Anskema
d. 19-3-1643 Eastergea - 1735
sf. Anscke Hessels en Popck Epckes -->
x(1) Acke Ages, 23-1-1688 De Lemmer
x(2) 1703. Agnieta Oenes

df. Oene Intses en Bauk Luities -->

t it earste houlik:
1. Hitje (1688)
t it twadde houlik:
2. (851.) Fem (1696-1769)
3. Acke (1697)
4. Oene (1700)
5. Nies (1703)
6. Meine (1710)
7. Meine (1711)
8. Jouke x Gertjen InsesGeneraasje 12:

3392. Pytter Lieuwes
doopt 23-8-1618 Langwar, stoarn om 1681
sf. Lieuwe Douwes en Jaen Andries -->
x 3393. Syoerdtje Uylckes 7-1-1644 Langwar
berne 1620 Langwar, stoarn 1681
df. Uylcke Foockes -->

1. Trijntje (1644)
2. Saake (1646-1658)
3. Tietske (1646) x Hendrik Jans
4. Lieuwe (1647)
5. Uylcke (1649)
6. Jaen (1650)
7. Uijlcke (1653) x Bets Reintses
8. (1696.) Douwe (1654-1707)
9. Saecke (1658-1690) x Hiltie Jentes
10. Antie (1658-1718)
11. Entie (1659)
12. Aale (1661) x Geesken Jacobs


Pieter Lieuwes ferkeapet yn 1683 foar 1660 g. in oandiel yn in sate te Broek oan mr. Johannes Symons op 'e Jouwer (DON D7-250


3394. Botte Martens
20-1-1619 Langwar - foar april 1670 Toppenhuzen
sf. Marten Bottes en N.N. -->
x 3395. Ansck Louwes
st. foar april 1670 Toppenhuzen
df. Louw Stoffels Rouckema en Antie Uilkisdr. -->

1. Grietje (1658-f.1707) x Pieter Johannes, boer entimmerman Diken
2. (1697.) Antie (1668-1716)

Boer en doarpsrjochter yn Toppenhuzen.
Neffens de beskriuwing fan it stjerhs fan Botte en Ansck wie der yn 1655 ln oankocht en waarden 100 pm. hierd fan Catharina van Nijs.
De feestapel bestie t 21 melkkij, in inter- en in twinterbolle, fjouwer hokkelingen, seis keallen, in rn, trije lde skiep, trije lammen, twa hinnen en in team einen.


3396. Mirck Jeltes
fan Sint Nyk
sf.
x 3397. Antie Heres 24-9-1654 Sint Nyk
fan Jutryp
df.

1. (1698.) Jolle
2. Hans (1665) x Ylk Hanses, Tsjerkgaast3398. Jelle Syboldts
22-8-1630 Langwar - 1-1-1697
sf. Sijbolt Aebeszn en Yd Jelledr -->
x(1) Geeske Alberts, 12-1-1660 Langweer
x(2) 3399. Aafke Scheltus 21-1-1666 Teroele
1640- foar feb. 1731 Oldeouwer
df.
Aafke x(2) Jelle Bouckes, 27-2-1698 Langwar

1. Abe, Oldeouwer
2. Eelck x Bouke Jelles
3. (1699.) Bregt

Gjin hurd bewiis dat Brecht t dit houlik stamt, mar de ferneaming fan Aafke en Sybolt is in sterke oanwizing.
Sjoch http://www.familie-brandsma.nl/category/onderwerpen/aafke-scheltes foar in soad ynformaasje oer de rzjes oer de neilittenskip fan Aafke Scheltes. Hjiryn wurdt Brecht spitigernch net neamd!


3400. Johannes Gerhardus Samplonius
d. 18-11-1621 Ljouwert - 1-10-1867 Haskerhoarne
sf. Geert Hessels en Impck Kienes -->
x 3402. Janke Douwes

df.

1. Douwe/Dominicus (1651-1690), dmny yn Ouwsterhaule
2. Ybeltje (1652) x Gerlof Ages de Lover, Snits
3. Hessel (1655) x Aeltje Antoni Havinga, boer op Kollum 33
4. (1700.) Gerhardus (1658-1738)
5. Imke (1660) x Hylke Arjens, Hearrenfean

Johannes studearre yn Frjentsjer en waard dmny yn Hollum, Asten (NB), Haskerhoarne en Hearrenfean


3402. Seerp Lammert Swerms
d. 12-9-1625 Harns
sf. Lammert Gijsberts Swerms en Afke Seerps -->
x 3403. Fokeltje Bouwes Farcks
d. 25-5-1629 Harns - 18-1-1692 Harns
df. Bouwe Thomas Farcks en Fokell Pytters -->

1. Sjouckien (1660)
2. Lammert (1662)
3. Steven (1664)x Geertie Oosterbaan, x Fungerke Feijtema, x Gepke Jacobs, makelder en faandrich yn Harns
4. Hotse (1667) x Trijntje Gerrits, goud- en sulversmid Harns
5. (1701.) Fuikjen (1669)
6. Gijsbert (1671)
7. (1753.) Aefke (1673)
8. Thomas, seekaptein

Seerp wie faandrich yn it leger en houtkeaper yn Harns. Earder troud mei Jetske Sioerdts


3404. Anscke Hessels
st. 13-6-1675 Eastergea
sf.
x 3405. Popck Epckes 20-2-1631 De Lemmer

df.

1. (1702.) Hessel (1643-1735)
2. Epke (1645)
3. Mein (1647)
4. Meinck (1649)3406. Oene Intses

sf.
x 3407. Bauk Luities

df.

1. (1703.) AgnietaGeneraasje 13:

6784. Lieuwe Douwes
berne om 1585 hinne, stoarn 1632 Langwar
sf.
x 6785. Jaen Andries om 1610 hinne
stoarn foar 1650 Boarnsweach
df.

1. Douwe (1612-f.1650) x Lisck Jochumsdr
2. Ancke (1615-f.1650)
3. (3392.) Pytter (1618-1681)
4. Lyoedt (1620)
5. Simck (1621)

Blykber in ferdieling fan in erfenis yn 1650 fanwegen ferstjerren fan de mem.


6786. Uylcke Foockes
Twellegea
sf.
x 6787. N.N.

df.

1. (11655.) Antie (1616)
2. Thrintie (1618-1658) x Jucke Meijes
3. (5825.) Syoerdtje (1620-1681)6788. Marten Bottes
st. nei 1661
sf.
x 6789. N.N.

df.

1. Lijsbeth (1616)
2. (3394.) Botte
3. Tietsch (1621-f.1661) x Jan Pijtters
4. Jan (1623)

Marten Bottes wennet yn Ljouwert as Douwe Bottes te Terkaple foar de wezen fan Joucke Everts en Brecht Bottes rekkenskip fleit. (WON S35-6) Yn 1633 wurdt hy neamd as wenjend op 'Terhorne bij Heerenveen'. (Civ.Sent.)


6790. Louw Stoffels Rouckema
1605 Goaijingaryp - nei 1670
sf. Stoffel Rouckes en Lyopck Sjouckes -->
x 6791. Antie Wlckes
st. nei 1670
df. Uylcke Foockes

1. (3395.) Ansck (st. 1670)
2. Stoffel x Akke Hoytes Haga, skoalmaster Snits
3. ?Lupck
4. (3611.) Bauck (st. 1665)

Yn 1640 boer op Toppenhuzen 26. Na it ferstjerren fan Ansck nimme Louw en Antie de soarch foar harren beide bernsbern oer.
Antie hat in suster Trijntie, troud mei Jucke Meijes yn Broek. Louw is fld oer harren bern.


6796. Sijbolt Aebeszn

sf.
x 6797. Yd Jelledr 15-12-1624 Doanjewerstal

df.

1. Ietje
2. (3398.) Jelle (1630)

Yn 1640 eigner Langwar 6.


6800. Geert Hessels Samplonius
1586 Ljouwert - foar 1656
sf. Hessel Sytses en Wyts Lolles -->
x 6801. Impck Kienes
fan Auwert (Grinsln)
df.

1. Rinske (1610) x Dirck Pietrs Crans, toumakker Ljouwert
2. Lysbeth (1611) x Claes Harmens Crans, toumakker yn Kollum
3. Hessel (1614)
4. Hessel (1616-1682) x Hilletje Claesdr, dmny yn Molkwar, Kollum en Dokkum
5. Kiene (1617) x Elisabeth Tuekschaap, notaris yn Ljouwert
6. Steffen (1619) x Eeltje Sybbes, boekdrukker yn Ljouwert
7. (3400.) Johannes (1621-1687)
8. Harmen (1624)
9. Geertje (1626-1660) x Petrus Nicolai Alma, notaris yn Frjentsjer

Geert Hessels wie master-skroar yn Amsterdam en skipper op frachtboaten fan Ljouwert nei Amsterdam


6804. Lammert Gijsberts Swerms

sf.
x 6805. Afke Seerps 1-11-1624 Harns

df.

1. (3402.) Seerp (1625)
2. Gijsbert (1634) x Grietje Lieuwes
3. Haenke (1638)
4. Jacob (1638)
5. Tietske (1654)
6. Karst x Hijltje Jutes6806. Bouwe Thomas Farcks
1602 Snits - nei 1666
sf. Thomas Fercx en Pietke Haies -->
x 6807. Fokell Pytters 3-3-1626 Harns
fan Harns
df. Pieter Sieurtsz Ens en Bauck Imesdr?
Bouwe x(2) Foeckje Stevensdr, hjirt noch 11 bern

1. (3403.) Fokeltje (1629-1692)

houtkeapman en boargemaster yn Harns


Generaasje 14:

13580. Stoffel Rouckes (Rouckema)
st. foar maaije 1627
sf. Roucke Christoffels (Rouckema) en N. Oenes -->
x 13581. Lyopck Sjouckes

df. Sjoucke Pieters en Ansck Aettes -->
Lyopck x(1) Louwe Hendricks
Stoffel x(2) Reinsk Sjoerds

Deselden as 4826. en 4827.


13600. Hessel Sytses
1560? Ljouwert?
sf.
x 13601. Wyts Lolles

df.

1. (6800.) Geert (1586-f.1656)13612. Thomas Fercx
fan Kbaard?
sf.
x 13613. Pietke Haies

df.

1. Ferck
2. Haie x Aelcke Cosmi
3. Taeckle (1595-1671) x Antie Wulbes Eelckama, boargemaster Snits
4. (6806.) Bouwe (1602-1666)
5. Bauckjen x Jan Hendrycks Corien , x Anne Jacobs
6. Gatz (1608)

Yn de Quaclappen (1580) wurdt in Taeckle Fercks yn Kbaard neamd, mooglik in pake?