Hendrik Gerrits Mulder
Generaasje 9:

418. Hendrik Gerrits Mulder
d. 16-6-1765 Āldemardum - 3-8-1844 Sondel
sf. Gerrit Harings en Eelkje Gerrits Kooi -->
x 419. Geeske Gerbens Groenhof 14-6-1789 Himm. Aldeferd
1-6-1766 Nijegea - 19-2-1833 Sondel
df. Gerben Durks en Trijntje Brugts -->

1. Tryntje (1790)
2. Gerrit (1792-1813)
3. Tryntje (1793-1879) x Jacobus Crijns Eppinga, skroar yn Balk
4. (209.) Eelkje (1795-1868)
5. Dirkje (1797-1861) x Klaas Willems Beuckens, boer Rūgehuzen
6. Claas (1799-1838) x Antje Gerrits de Vries, wurkman yn Balk
7. Jan (1801-1878) x Antje Gerrits de Vries, boerearbeider Āldegea
8. Gerben (1804-1887) x Piertje Rintjes Keizer x Fetje Eiles Huitema, boer Āldemardum
9. Cornelis (1806-1884), boerearbeider Sondel
10. Luitjen (1809-1876) x Romkje Lucas Bouwman, boerearbeider Sondel

Luitjen hat de leste jierren foar syn heit soarge en wurdt derfoar yn it testament fan hendrik gerrits beleanne mei in fjirdepart fan syn besittingen.
Gerrit is as soldaat ūnder Napoleon yn Dśtslān ferstoarn.


Generaasje 10:

836. Gerrit Harings
1720 Āldemardum - 10-5-1783 Āldemardum
sf. Haring Harings en Grietje Gerryts -->
x(1) Teatske Hendriks
x(2) 837. Eelkje Gerrits van der Kooi
d. 16-9-1737 Tsjerkgaast - 16-9-1812 Aldemardum
df. Gerrit Heeres en Aat Wiebes -->

Śt it earste houlik:
1. Geeske (1755-1836) x Meine Cornelis van der Sluis
2. Grietie (1755) x Jan Hendriks, x Jacob Bonte
Śt it twadde houlik:
3. Haring (1759-1827) x Anna Theunis Bouwman, x Antje Herres van de Molen
4. Gerrit (1762-1838) x Rinkje Berends Moedt, x Murkje Sjoerds
5. Hendrik (1764)
6. (418.) Hendrik (1765-1844)
7. Hiske (1768) x Anne Eeltjes Mulder
8. Cornelis (1769)
9. Claas (1772)
10. Aat (1774-1809) x Symen Ruurds Symensma
11. Wiebe (1774)
12. Teetsche (1775-1846) x Wybe Durks Pelsma
13. Eelkjen (1778-1828) x Jan Ottes Schilstra


Boer op Hoitebuorren ūnder Nijemardum.


838. Gerben Durks
1727 Twellegea - 20-3-1775 Nijegea
sf. Durk Heeres en Corneliske Gerbens
x 839. Trijntje Brugts 4-3-1753 Toppenhuzen
1731 Terherne - 4-11-1822
df. Brugt Jobs en Anneke Wallings

Deselden as 834. en 835.


Generaasje 11:

1672. Haring Harings
1690
sf. ?Haring Willems en Grijtje Gerryts -->
x 1673. Grietje Gerryts

df. -->

1. Tedt (1716)
2. Johannes? (1718)
3. Pierke (1718)
4. (836.) Gerrit (1720-1783)
5. Aefke (1723)

Mounder yn Āldemardum. 1744: hśshālding fan 7 persoanen.
1749: 'middelmatig in staat', 4 folw. en 4 bern
1728: eigner 1/3 Aldemardum 60 mei Eeuwe Wybes 2/3


1674. Gerrit Heeres
1710
sf. Heere Gerrits en Teetske Ydes -->
x 1675. Aat Wiebes
d. 3-5-1711 Legemar
df. Wybe Nannes en Hiske Tjeerds -->

1. Heere (1736)
2. (837.) Eelkje (1737-1812)
3. Hiske (1740)
4. Jies (1742-1796) x Pier Piers
5. Herre (1746-1793) x Liskje Sytzes Sytzema
6. Wybe (1752)
7. Tettje (1758)

Earste trije bern Tsjerkgaast, oare 4 Nijegea.
1682 Warns: Gerrit Heeres x Rinck Joltjes


Generaasje 12:

3344. Haring Willems
d. 24-2-1661 Harich
sf. Willem Harings en -->
x 3345. Grijtje Gerryts 19-7-1685 Harich

df. -->

1. Willem (1687)
?. (1672.) Haring (1690)
2. Willem (1691)
3. Antie (1693)
4. Willem (1695)
5. N. (1700)

Balk. Spekulatyf, gjin soan Haring oantroffen.


3348. Heere Gerrits
1680 Tsjerkgaast
sf. -->
x 3349. Teetske Ydes

df. -->

1. Symentje (1703)
2. Wybe (1707)
3. Eelkjen (1709) x Tymen Annes, Tsjerkgaast
4. ?? (1674.) Gerrit (1710)3350. Wybe Nannes
fan Aldeleije
sf. ??Nanne Jacobs en Antie Wybes, x 1671 Starum -->
x 3351. Hiske Tjeerds 21-6-1710 Hallum
fan Legemar
df. -->

1. (1675.) Aat (1711)
2. Nanne (1716)
3. Tetje (1719-1719)Generaasje 13:

6688. Willem Harings
1630
sf. -->
x 6689.

df. -->
Willem x(2) Meynsck Tarcks, 5-6-1670 Harich

1. (3344.) Harig (1661)
2. Lijsbet (1663)
3. Pietje (1666)
4. Enck (Iense) (1671)
5. Jel (1675)

Harich. Willem op belidenis doopt 1665.