Enne Foekes van der Wal
Generaasje 9:

416. Enne Foekes van der Wal
14-12-1769 Nijegea - 22-3-1832 Idsegea
sf. Foeke Symens van der Wal en Nies Ennes -->
x 417. Dieuwke Gerbens Groenhof 27-9-1789 Himm. Oldeferd
14-10-1764 Nijegea - 16-12-1836 Idsegea
df. Gerben Durks en Trijntje Brugts -->

1. Symen (1789-1826) x Beitske Klazes Bloemsma, timmerman Nijegea
2. Gerben (1791-1865) x Ymkjen Jans Veldhuis, boer yn Nijegea en Hylpen
3. (208.) Foeke (1793-1871)
4. Dirk (1796-1831) x Lijsbert Doedes Dijkstra, boer yn Nijegea
5. Nies (1797-1849) x Engbert Mannes Doorn, feanwurker Kolderwolde
6. Trijntje (1799-1834) x Klaas Pieters Pietringa, oersetsfeint
7. Jantjen (1802) x Sjoerd Feikes Vlas, skipper yn idzegea
8. Antje (1804-1893) x Jan Aukes van der Werf, x Wybe Markus van Terwisga
9. Douwe (1808-1877), skipper yn Drylts, x Boukje Cornelis Visser

Komelker, boer en ielfisker yn Idzegea en Âldegea.
De húshâlding fan Enne makke yn 1825 yn Idsegea de grutte oerstreaming mei en waard doe troch de gemeente fan iten fersjoen. De pleats waard yn 1839 ferkocht.


Generaasje 10:

832. Foeke Symens van der Wal
d. 18-9-1735 de Gastmer - 13-1-1820 Nijegea
sf. Symen Sybes en Antje Foekes -->
x 833. Nies Ennes 28-9-1755 de Gastmer
fan Dedzjum, doopt op belidenis 8-2-1760 - stoarn 1803, 66 jier âld
df. Enne Hylkes en Antje Wiebes -->

1. Symen (1759-1760)
2. Antje (1760-1760)
3. Symen (1762-1785), fisker yn Nijegea, x Annigje Harmens Boelsma
4. (416.) Enne (1769-1832)

De earste trije bern binne berne op 'e Gastmer, Enne yn Nijegea. Antje en de earste Symen binne oan de pokken stoarn.
De neikommelingen van Symen skriuwe har Visser.


834. Gerben Durks
1727 Twellegea - 20-3-1775 Nijegea
sf. Durk Heeres en Corneliske Gerbens -->
x 835. Trijntje Brugts 4-3-1753 Toppenhuzen
1731 Terherne - 4-11-1822
df. Brugt Jobs en Anneke Wallings -->

1. Pietje (d. 1758-1825) x Pieter Teekes Teekens, boer Idsegea
2. Anneke (d. 1758-1829) x Johannes Harmens, boer yn Nijegea
3. Durk (d. 1758)
4. Corneliske (1760-1848) x Jan Gerrits Bijlsma, timmerman Wâldsein
5. Brugt (Groenhof) (1762-1841) x Petronella Jacobs Bosman
6. (417.) Djuuke (1764-1836)
7. (419.) Geeske (1766-1833)
7. Jetske (1768-1826) x Nammen Jeljers Bouma
8. Jan (1770)
9. Heere (Groenhof) (1772-1844)
10. Ymk (Groenhof) (1774-1849) x Hendrik harmens Bouma, boer Wikel


De earste trije bern berne yn Toppenhuzen, dan twa yn Jutryp en de oaren yn Nijegea


Generaasje 11:

1664. Symen Sybes
1710 de Gastmer
sf. Sybe Symens -->
x 1665. Antje Foekes

df. -->

1. (832.) Foecke (1735-1820)
2. Houck (1738)
3. Sybe (1741)
4. Antje (1743)

Yn de Quotisaasje omskreaun as 'arm visscher' yn Gau, 3 folwoeksenen en 2 bern.
Der is in Houk Sybes (fan Warkum) troud 1749 mei Sipke Harmens (fan Sânfurd), Nijhuzum. Yn 1802 trouwe Siebren Gerrits en Haukjen Sybes fan de Gastmer.


1666. Enne Hylkes
1702 Heech
sf. Hylke Hoites en Nies Ennes -->
x 1667. Antje Wiebes 9-5-1723 Heech
d. 24-12-1702 Heech
df. Wiebe Siemens en Sjoertje Lieuwes -->

1. Huite (1724) x Grietje Heeres, Parregea
2. (833.) Nies (1737-1803)
3. Rinse (de Boer) (1741-1820) x Grietje Wigles
4. Rein (1743-1811) x Rinsck Luitjens, x Froukje Jans; bern hjitte Feenstra
5. Symen (-1786) x Hiltje Tjerks


Alle bern op lettere leeftyd doopt, grif fan menniste komôf. Yn de Quotisaasje in 'ordinair huysman', 3 folwoeksenen en 4 bern.


1668. Durk Heeres
1700
sf. -->
x 1669. Corneliske Gerbens 31-5-1722 Lytsewierrum

df. -->

1. (834.) Gerben (1727-1775)1670. Brugt Jobs

sf. -->
x(1) Geiske Jacobs
x(2) 1671. Anneke Wallings

df. -->

1. (835.) Trijntje (1731-1822)

Seeskipper mei thúshaven Terherne.
Yn 1725 wurdt Bonne Jacobs fâld oer de bern fan Brucht Jobs en syn suster Geiske.


Generaasje 12:

3328. Sybe Symens

sf. -->
x 3329. N.N.

df. -->

1. (1664.) Symen (1710)

Yn de Quotisaasje omskreaun as 'visscher, onderhouden' yn Idsegea, 2 fol. en 1 bern


3332. Hylke Hoites
1670 Snits - 1737 Wâldsein
sf. Hoite Hylkes en Richt Beernts -->
x 3333. Nies Ennes 3-4-1701 Snits
fan Haskerdiken
df. Enne Pieters? -->

1. (1666.) Enne (1702)
2. ?Beern (st. 1712 Snits)

Yn 1716 wurdt der yn Terherne in Hielke, soan fan Cornelis Hoites berne.


3334. Wybe Siemens
1675
sf. -->
x 3335. Sjoertje Lieuwes

df. -->

1. (1667.) Antje (1702)
2. Rinske (1705)
3. Siemen (1707)
4. Jantie (1711)

Heech


Generaasje 13:

6664. Hoite Hylkes
1635, fan Sniksweach - 3-1-1708 Snits
sf. Hylke Hoites?? -->
x 6665. Richt Beernts 9-5-1664 Raarderhim
1635 Poppenwier - 7-10-1692 Snits
df. Beern Feckes en Sybrich Jacobs -->
Hoyte x(2) Frouck Lolckis op 15-5-1696

1. (3332.) Hielke
2. Beern
3. Sijbrich
4. Rinskje

Boer op Tinga űnder Snits. Yn 1682, 1686 en mooglik 1687 wurde te Snits bern fan in Hoyte Hylkes begroeven, de twadde is in 'kraamkind'.
Yn 1692 wurdt 'de echtgenote van Hoeyte Hylkes' belet.


6666. Enne Pieters??
26-1-1659 Koudum
sf. Pieter Ennes en Nies Douwes -->
x 6667.

df. -->

1. (3333.) Nies
2.

Spekulatyf! Enne past kwa tiid en nammen moai yn 'e rige. Op 21-5-1664 trouwt te Lollum in Enne Pieters mei Frouck Sybrens.


Generaasje 14:

13328. Hylke Hoites??
1605 Koudum
sf. Hoijte Hijlckes en Renck Broers -->
x 13329. N.N.

df. -->

1. (6664.) Hoite (1635)

Spekulatyf! Dizze Hylke is nea oantroffen, mar hy past kwa nammen en tiid moai by syn mooglike heit...


13330. Beern Feckes
1603 Poppenwier - st. nei 1652
sf. Fekke Beerns en Sciu Sybolts -->
x 13331. Sijbrich Jacobs 16-4-1632 Raarderhim
fan Akkrum
df. -->

1. (6665.) Richt (1635)

Boer yn Akkrum


13332. Pieter Ennes
1620 Koudum
sf. -->
x 13333. Nies Douwes

df. -->

1. Enne (1644)
2. Sipk (1652)
3. Douwe (1655)
4. (6666.) Enne (1659)Generaasje 15:

26656. Hoijte Hijlckes
1575, fan Koudum
sf. -->
x 26657. Renck Broers 4-2-1597 Koudum
fan Koudum
df. -->

1. Sijoucke (1599)
2. Feijte (1604) x yn 1657 Snits Bets Cornelis ??
3. (13328.) Hylke?? (1605)
4. Jarich (1610)

Oare trije bern yn doopboeken fan Koudum.


Nei de startside