Haye Piers
Generaasje 9:

382. Haye Piers

sf.
x 383. Tjitske Eits 16-5-1751 Nijhoarne

df.

1. Tryntje (1752)
2. (191.) Vrouwkjen (1754)
3. Pier (1757) (bern: Piersma)x Tettje Hotses Hofstra
4. Eyt (Huitema) (1759-1827) x Hendrikje Lucas
5. Joukje (1762)
6. Harmen (1765)
7. Antie (1768) x Jacob Hendriks Beenen, turfmakker
8. Sytske (1770)
9. Eyse (Jongsma) (1772-1829) x Sjoerdje Olkes van het Meer

Earste fiif bern yn Aldhoarne, oaren yn Tsjalbert berne.