Lammert Baartes
Generaasje 9:

380. Lammert Baartes

sf. Baarte Lammerts en Engeltje Jochems
x 381. Tjitske Juwkes

df.

1. Geesje (1740) x Tijs Harmens, Terband
2. (190.) Juwke (1742)
3. Baarte (1745-1797) x Feykjen Oebeles, Aldelemmer
4. Wybe (1747-1790) x Wemke Jacobs, Jobbegea
5. Jan (1752)

Yn 1749 'een gemeen boer' yn Lúnbert

lb tj


Generaasje 10:

760. Baarte Lammerts
1690 - st. 14-1-1743 Lúnbert
sf.
x 761. Engeltje Jochems

df.
Baarte x(2) Antie Josephs, dêrút: Jan (1740) en Abel (1742)

1. Jan (1713)
2. (380.) Lammert (1715)

10-5-1716 fan Aldhoarne nei Lúnbert. Yn 1728 hierboer op Lúnbert 5 en 6
Op 9-3-1743 ferklearret Antie Josephs dat hja mei har twa 'onmondige kinderen' 306Cg. skuldich is oan Lammert Baetes fanwege heite erfdiel.

bl