Jan Thomas
Generaasje 9:374. Jan Thomas
d. 1-10-1747 Terband
sf. Thomas Jans en Wytske Klaases -->
x 375. Mayke Mintjes
d. 26-12-1745 Tsjalbert
df. Mintse Sjoerds en Ludske Jochems -->

1. Lutske (1771)
2. Wytske (1773)
3. Tomas (1775-1855) x Sjuke Pieters Hoeksma
4. Reinskjen (1777)
5. Mentse (1780) x Janke Jeens van der Laan
6. Klaaske (1783) x Wiebe Gerrits Ringenoldus, Gerdyk
7. (187.) Froukjen (1786-1867)


Generaasje 10:

748. Thomas Jans
fan Westermar
sf. Jan Thomas en Aagtje Pieters -->
x 749. Wytske Klaases 18-5-1738 De Jouwer
fan Terband
df.
Wytske x(1) Foppe Ynses

1. Aagtje x Karst Sytses (1739)
2. Reinskje (1742)
3. Vroukjen (1744)
4. (374.) Jan (1747)
5. Klaas (1750)750. Mintse Sjoerds
d. 26-2-1713 Terband
sf. Sjoerd Joukes en Gees Mintses -->
x 751. Ludske Jochems

df. Jochem Jelles en Mayke Jans -->

1. Sjoerd (1742)
2. Sjoerd (1744)
3. (375.) Mayke (1745-1829)
4. Geeske (1749-1818) x Jan Klazes Dijkstra, arbeider Tsjalbert, Pipergea
5. Jochem (1755)Generaasje 10:

1496. Jan Thomas

sf.
x 1497. Aagtje Pieters
fan Aldeberkeap
df.

1. Roel (1708)
2. (748.) Thomas

Lidmatenboek Aengwirden, 1738 Aagtje Pyters Weduwe van Jan Thomas - Tussen 1725 en 1738 ingekomen van Joure
Lidmatenboek Haskerland, 1707 Man : Jan Tomas Vrouw: Aeghjen Peters - Op 24 juli 1707 zij ingekomen van Oldeberkoop


1500. Sjoerd Joukes
fan Lśnbert - 26-2-1717
sf.
x 1501. Gees Mintses att. 24-12-1703 Wūnseradiel
fan Wytmarsum
df.
Gees x(2) Marten Ruierds (Ruierd 1720)

1. Jouke (1705)
2. Griet (1710)
(750.) Mintse (1713)
4. Anne (1716)1502. Jochem Jelles
18-7-1680 Terband
sf. Jelle Jochems
x 1503. Mayke Jans
26-8-1683 Tsjalbert
df. Jantje Douwes en Icke Abbes -->

1. (751.) Lutske
2. Jochem (1718)Generaasje 10:

3006. Jantje Douwes
mr. snijder, fan Hearrenfean
sf.
x 3007. Icke Abbes 15-11-1674 Gersleat
fan Hearrenfean
df.

1. Abe (1667)
2. Palsck (1670)
3. Abbe (1675)
4. Douwe (1676)
5. Douwe (1679)
6. Swaentje (1680)
5. (1503.) Mayke (1683)
8. Gerben (1685)

Jan Douwes en net neamde mem: N. (1659), Douue (1661)Douue (1665) Earste twa bern: mem Hylck Abbes. Suster fan Icke?
3-11-1678 as skoalmaster fan Hearrenfean nei Tsjalbert, letter wer 'vertrokken naar Leeuwarden'
1664: Pals Douwes, jongedochte Haskerlān