Auke Piers
Generaasje 9:

372. Auke Piers
10 mei 1742 Aldelemmer
sf. Pier Aukes en Geesjen Roelofs
x 373. Kornelisje Broers 17-5-1767 Dolsterhuzen
d. 2 november 1738 Ychten
df. Broer Gerbens en Gryttie Elings

1. Geeske (1768)
2. (186.) Gerben (1772-1815)
3. Geesgien (1775)
4. Pier (1779) x Elisabeth Hendriks
5. Margjen (1781)
6. Margjen (1786-1838) x Tomas Rinkes de JongGeneraasje 10:

744. Pier Aukes

sf.
x(1) Geesjen Geerts
x 745. Geesjen Roelofs 12-2-1736 Aldetrine

df.

Út it earste houlik:
1. Aukje (1733)
Út it twadde houlik:
2. Geeske (1736)
3. Marigje (1738)
4. Marigje (1739)
5. (372.) Auke (1742)

Yn quotisaasje: arbeyder Aldelemmer


746. Broer Gerbens

sf.
x(1) Marrigjen Wouters, 25-5-1733 Eastersee
x(2) 747. Gryttie Elings

df.

Út it earste houlik:
1. Gerben (1734)
Út it twadde houlik:
(373.) Cornelisje (1738)

Quotisaasje: boer yn Ychten